Suksess for Stockholms dyrepoliti

Publisert 24.05.2013

Fremskrittspartiet og Miljøpartiet De Grønne støtter et dyrepoliti i Norge etter svensk modell. Mattilsynet har nå snudd og tar til orde for et pilotprosjekt i Oslo.

Djurskyddspolisen

Djurskyddspolisen på arbeid for dyrene.

Fremskrittspartiet og Miljøpartiet De Grønne støtter et dyrepoliti i Norge etter svensk modell. Mattilsynet har nå snudd og tar til orde for et pilotprosjekt i Oslo.

Joakim Johansson fra Djurskyddsenheten i Stockholms Polisen deltok under forrige ukes Dyrevelferdsseminar på Stortinget. Der kunne han fortelle at dyrepolitiet så langt har bidratt til å løse en rekke grunnleggende problemer rundt håndteringen av vanskjøtte dyr.

Tidligere var samarbeidet mellom politi og andre myndigheter mangelfull og oppgavene var flytende.

- Politiet kjente ofte ikke til den svenske loven om dyrevelferd. Ofte var ikke politiet tilgjengelig i akutte situasjoner, og noen politifolk var redde for hunder og vegret seg for å gripe inn, forteller Johansson.

Det var også en sammenblanding av roller mellom politi og annen myndighet, spesielt Länsstyrelsen som hadde mange av de oppgaver Mattilsynet har her i Norge.
 

Dyrepoliti har styrket dyrenes rettssikkerhet

Dyrepoliti ble diskutert på dyrevelferdsseminarDyrevelferdsseminar på Stortinget.
Fra venstre: Joakim Johansson fra
Djurskyddsenheten i Stockholms
politi, Dyrevernalliansens Live
Kleveland og Frps Torgeir Trældal,
som også var initativtaker.

Etter to år med dyrepoliti har håndteringen av saker blitt langt mer effektiv - til dyrenes beste, forteller Johansson. Dyrene blir raskere ivaretatt og har fått styrket rettsikkerheten.

Dette skyldes blant annet at den juridiske kompetansen til politiet har økt på feltet dyrevern, og de kan dermed rykke ut med mye større presisjon. Selve etterforskningen er også blitt bedre. Nå kjenner de lovens virkemidler til bunns og det har blitt enklere å sikre spor tidlig i forbindelse med videre etterforskning og mulig rettsak.

I 2011 behandlet de 580 saker, og i fjor håndterte det Stockholmsbaserte dyrepolitiet 710 saker. Antall saker har etterhvert flatet ut.
 

Som en mordetterforskning

Johansson sammenligner en del av sakene med mordetterforskning. I begge tilfeller er offeret ikke i stand til gjøre rede for seg, og ugjerningen har foregått i det skjulte. Gjerningsmannen er også ofte psykisk ustabil.

- Ofte er det slik at disse personene ikke ville blitt oppdaget med sine forstyrrelser, hadde det ikke blitt synliggjort gjennom dyrene, forteller Johansson.
 

Trusler og vold

Johansson forteller at polititjenestemenn på denne avdelingen ofte blir utsatt for trusler og vold. Det beste for tjenestemenn i denne rollen er å være erfaren i yrket. Det er ingen fordel å være spesielt opptatt av dyrevern.

Erfaring så langt viser at både Länsstyrelsen og politiet har blitt mer effektive på området dyrevelferd når ansvarsfordelingen er blitt tydeligere. Djurskyddspolicen har også etablert profesjonell kontakt med overgangshjem for dyr som blir tatt fra eieren.

Mattilsynet og FrP sier ja til dyrepoliti

Joakim Johansson, ansvarlig for Stockholms Joakim Johansson, dyrenes vokter
i Stockholmregionen, delte sine
erfaringer med norske politikere

I Norge går nå Mattilsynet inn for å prøve ut et dyrepoliti i Oslo-regionen etter modell av Sverige. Dette går de inn for på egenhånd, uavhengig av Landbruks- og matdepartementet. Dyrevernalliansen støtter dette fullt ut. Fremskrittspartiet ønsker også en slik ordning. Også deler av Venstre vil ha dyrepoliti, selv om dette ikke ble programfestet.

Les mer: Dyrepoliti i praksis

Dyrevernalliansen har i flere år jobbet for en ordning med dyrepoliti. I tillegg mener Dyrevernalliansen at seksjon for dyrevelferd bør flyttes vekk fra Landbruks- og matdepartementet for å unngå konflikten med næringsinteresser, for eksempel til Miljøverndepartementet. I dag ser vi at næringsinteressene i alt for stor grad vinner frem på bekostning av dyrevelferden. Dette problemet må også løses.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!