Forbud mot aktiviteter etter dyrevelferdsloven – aktivitetsnekt eller "dyreforbud"

Publisert 06.09.2005

Dyreplagere kan bli ilagt aktivitetsnekt av Mattilsynet. Lovendringen fra 2009 betyr at dyr i nød slipper å vente på dom gjennom rettsapparatet. 

Familie hund 2

Mattilsynet ligger under Landbruksdepartementet og har ansvaret for dyrevelferden i Norge. Dette gir mange dyrevelferdsmessige utfordringer.

Dyreplagere kan bli ilagt aktivitetsnekt av Mattilsynet. Lovendringen fra 2009 betyr at dyr i nød slipper å vente på dom gjennom rettsapparatet. 

Mattilsynet kan ilegge forbud mot aktiviteter etter dyrevelferdsloven – "aktivitetsnekt" eller "dyreforbud"

Tidligere kunne dyremishandlere bare frakjennes retten til å ha dyr gjennom dom. 

Dette var en tungvint løsning, fordi domstolene har lang behandlingstid og politi og påtalemyndighet har varierende kunnskaper om dyrehold.

Dyrevernalliansen har derfor arbeidet for å gi Mattilsynet myndighet til å ilegge dyreplagere ”dyreforbud”.

Målet ble nådd i 2009.

Mattilsynet fikk da myndighet til å ilegge forbud mot aktiviteter etter dyrevelferdsloven § 33.

Dette betyr at en person som mishandler eller vanskjøtter dyrene sine, kan få forbud mot å ha dyr i fremtiden.

Forbudet kan gjelde for en periode eller for all fremtid. Det kan gjelde noen eller alle dyreslag.

Vilkåret er at lovbruddene må være grove, eller ha gjentatt seg.

Aktivitetsnekt etter dyrevelferdsloven er et forebyggende tiltak 

Når Mattilsynet fatter vedtak om å ilegge forbud mot aktiviteter etter dyrevelferdsloven, kan dyrene reddes ut raskere enn før.

I tillegg kan dyreeierens rettsikkerhet kunne ivaretas bedre. Vedkommende får mulighet til både å klage på vedtaket, og til å reise sak for domstolene.

Det er viktig å merke seg at forbud mot å drive aktiviteter etter dyrevelferdsloven er et forebyggende tiltak, ikke straff. 

I forbindelse med straffesak kan domstolen fortsatt ilegge aktivitetsnekt. Det kommer da i tillegg til straffen.

Behov for bedre kontroll med hvilke personer som er ilagt aktivitetsnekt etter dyrevelferdsloven 

Mattilsynet fører oversikt over personer som de har ilagt forbud mot aktiviteter. Dessverre finnes ingen lignende oversikt over personer som har blitt idømt aktivitetsnekt gjennom domstolene.

Dyrevernalliansen mener derfor det bør opprettes et sentralt register over alle personer som har fått forbud mot aktiviteter etter dyrevelferdsloven.

Slik kan myndighetene kontrollere at dyr ikke lider overlast hos uegnede eiere. 

I tillegg bør det opprettes kontakt med tilsvarende registre i våre naboland, for å hindre at dyremishandlere flykter over landegrensene.

Dyrevernalliansen har bidratt til at dette er blitt tatt opp i Nordisk Råd, som anbefaler å arbeide videre med saken.

  Vis kilder Skjul kilder

• Djurskyddsmyndigheten, De tre olika tilsynsmyndigheternas ansvar inom djurskyddstilsynen i Sverige, brev av 21. mars 2005.
• Djurskyddsmyndigheten, Ny dyrevernlov i Norge – Fremtidig dyrehold. Mattilsynets ref. 04/810, brev av 31. mars 2005 til Mattilsynet.
• Lov om hundehold av 4. juli 2003 nr. 74 ( hundeloven) § 22.
• Lov om dyrevern av 20. desember 1974 nr. 73 § 32.
• Lov om dyrevelferd av 19. juni 2009 nr. 103 § 33.
 

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!