Dyrs rett til å leve bør vernes av dyrevelferdsloven

Publisert 02.07.2009

Dyrs rett til å leve bør vernes av dyrevelferdsloven. Dyrevernalliansen har oppnådd forbud mot å drepe dyr for underholdning og konkurranser.

Kylling i norsk landbruk får ikke individuell oppfølging
Foto: iStock

Dyrs rett til å leve bør vernes av dyrevelferdsloven. Dyrevernalliansen har oppnådd forbud mot å drepe dyr for underholdning og konkurranser.

Dyrevelferdsloven forbyr å drepe dyr for underholdningens skyld

Dyrevernalliansen har arbeidet for dyrs rett til liv skal vernes av dyrevelferdsloven. 

Da vi startet kampanjen i 2003 fantes det ingen grenser. En dyreeier kunne lovlig avlive dyret sitt, for eksempel til underholdning eller som del av en konkurranse. 

Det fantes eksempler på at TV-stasjoner brukte henrettelser av dyr som del av underholdningen i reality-show, og bønder arrangerte slakting mot inngangsbillett fra publikum.

Å drepe dyr som ledd i underholdning eller konkurranser er i dag forbudt, takket være kampanjen fra Dyrevernalliansen.

I dyrevelferdsloven § 12 står det at:

"Avliving av dyr skal ikke skje som et selvstendig underholdnings- eller konkurranseelement."

Dyrevelferdsloven bør verne dyrs liv bedre enn i dag

Tamme dyr kan fortsatt drepes av eieren uten noen spesiell grunn. Vil du bli kvitt katten din fordi du skal på ferie, hindrer ingen deg i å ta livet av den.

Ville dyr kan "høstes", som det heter i naturmangfoldsloven. 

I 2003 fastslo Stortinget at dyr har ”egenverdi”.

Skal det være noe innhold i begrepet, må en forutsette at dyr har enkelte egeninteresser.

Vurdert ut fra dyrenes adferd, for eksempel frykten og smerten de utholder for å redde livet, må det antas at det å bevare livet er en sterk interesse for dyr:

Det er en kjensgjerning at alle dyr vil kjempe for livet sitt om de må.

Haren løper fra jegeren, og et rovdyr som bjørn vil gå i kamp for å redde livet til seg selv eller ungene sine.

I evolusjonær sammenheng er dyrs livsønske innlysende: Selvoppholdelsesdriften er viktig for videreføring av alle arter, og det antas at individets motivasjon er sterke følelser.

Et flertall i befolkningen mener at dyrs rett til liv bør vernes av loven

En opinionsundersøkelse viser at  56% av befolkningen støtter kravet om å verne dyrs liv. Bare 31% mener at dyrevernloven bør beholdes som i dag.

Både Tyskland og Østerrike har allerede innført et generelt vern av dyrs liv gjennom lovverket sitt.

Opinionsundersøkelsen:

Spørsmålsstilling:
Lov om Dyrevern regulerer alt dyrehold i Norge, både kjæledyr, produksjonsdyr, forsøksdyr, dyr i dyreparker og dyr i underholdning (sirkus). Loven gir rammebetingelser for hvordan man skal ta livet av dyr, men stiller imidlertid ingen krav om "rimelig grunn" for å ta livet av dyr.

Et krav om "rimelig grunn" vil medføre at Landbruksdepartementet gjennom forskrift kan bestemme at det er forbudt å ta livet av dyr for enkelte, nærmere spesifiserte formål. Det kan for eksempel være å ta livet av dyr som tv-underholdning, til dyreforsøk der det finnes alternativer, eller lignende.

 

Mener du at loven burde kreve en "rimelig grunn" når man skal ta livet av et dyr?
Svarene:   %
Ja - loven skjerpes   56
Nei - loven beholdes som i dag   31
Nei - loven formildes   2
Vet ikke/ingen formening   11

Opinionsundersøkelsen ble gjennomført i 2005, da dyrevernloven fra 1974 gjaldt. Denne loven inneholdt ikke noe vern av dyrs rett til å leve.

  Vis kilder Skjul kilder

• Dawkins, MS, Using behaviour to assess animal welfare, Animal Welfare vol. 13, p. 3-7, 2004.
• Innst. S. nr. 226 (2002-2003) om dyrehold og dyrevelferd.
• Lov om dyrevern av 20. desember 1974 nr. 73.
• Lov om dyrevelferd av 19. juni 2009 nr. 103 § 12 fjerde ledd.
• St.meld. nr 12 (2002-2003) om dyrehold og dyrevelferd.
• Tyskland: Publication of the Revision of the Animal Welfare Act of 25 May 1998, The Federal Minister of Food, Agriculture and Forestry.
• Visendi for Dyrevernalliansen, april 2005.

• Østerrike: Gesamtänder Abänderungsantrag.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!