Venstre har vedtatt et sterkt program om dyrevern

Publisert 15.04.2013

Venstres landsmøte har vedtatt en helhetlig politikk om dyrevern, kjøttkonsum og dyreetisk forbruk. Dyrevernalliansen, som har gitt innspill til programmet, er glad for å ha blitt lyttet til.

Hvis pelsdyrene kunne stemme, ville de kanskje stemt Venstre? Foto: Istock

Hvis pelsdyrene kunne stemme, ville de kanskje stemt Venstre? Foto: Istock

Venstres landsmøte har vedtatt en helhetlig politikk om dyrevern, kjøttkonsum og dyreetisk forbruk. Dyrevernalliansen, som har gitt innspill til programmet, er glad for å ha blitt lyttet til.

Venstres program for neste stortingsperiode inneholder punkter om alt fra pelsdyroppdrett til dyr i landbruket og sirkusdyr.

– Programmet til Venstre er et historisk utspill i utviklingen av norsk dyrevernpolitikk, sier informasjonsansvarlig Live Kleveland.

 

Vil forby pelsdyroppdrett

Dyrevernalliansen, som har gitt innspill til programmet, er spesielt glad for at Venstre gjør det helt klart at pelsdyroppdrett må forbys.

Samtidig er vi imponert over Venstres helhetlige tilnærming til dyrevern. Partiet har listet opp en rekke viktige tiltak som de vil iverksette; blant annet en merkeordning for matvarer og investeringer for alternativer til dyreforsøk.

 

Første stortingsparti med holdning til kjøttproduksjon

Venstre har også, som første politiske parti i Norge, utmeislet en politisk holdning til kjøttproduksjon. Partiet ønsker å stimulere til produksjon av korn, frukt og grønnsaker på bekostning av kjøtt.

– Her er Venstre tidlig ute med god dyrevernpolitikk, som samtidig er positivt for miljøet og menneskelig helse, sier Kleveland.

Dyrevernalliansen ser det også som positivt at Venstre ønsker en ny dyrevelferdsmelding.

– Det er ti år siden forrige gang, og både kunnskapene om dyr og holdningene i samfunnet har endret seg på denne tiden, sier Kleveland.

 

Venstres program (2013-2017) kapittel om dyrevelferd:

"Venstre mener at dyr har en verdi i seg selv og at dyr skal behandles med respekt. Husdyrhold skal ta hensyn til dyrenes naturlige adferd og behov. Å forhindre stress, redsel, skade og smerte hos dyr skal være et overordnet hensyn i forbindelse med slakting av dyr. 
Venstre mener tilsynsmyndighetene må prioritere dyrevelferd høyere enn i dag, og at det forebyggende arbeidet må løftes og også omfatte oppfølging av mennesker som har dyr i sin varetekt. 
Dyrevelferd er viktigere enn menneskers behov for luksusvarer. Det avdekkes stadig helt uakseptable forhold på norske pelsdyrfarmer. Pelsdyrbransjen har ikke overbevist om at dyrevelferden er tilstrekkelig forbedret de siste ti årene, og Venstre vil derfor avvikle norsk pelsdyroppdrett.


Venstre vil:


- Ta initiativ til en ny dyrevelferdsmelding.

- Ha strengere tilsyn med alle dyr som brukes til produksjon, forsøk, og underholdning.

- Innføre en standardisert merkeordning for matvarer slik at forbrukere kan få mulighet til å velge ut fra dyrevelferd.
- Legge til rette for kortere dyretransporter, blant annet gjennom å stimulere til bruk av mobile slakteri og gårdsslakteri.
- Vurdere å opprette et eget dyrevelferdstilsyn, eller opprette en egen organisasjon for dyrevelferd underlagt Mattilsynet.
- Avvikle pelsdyroppdrett.
- Forby bruk av ville dyr på sirkus.
- Prioritere investeringer i alternativer til dyreforsøk.
- Innføre strengere krav til oppdrett av fjærkre.
- Arbeide aktivt med å forbedre prosedyrer og arbeidsoperasjoner som berører 
fiskevelferden for oppdrettsfisk.
- Legge til rette for økt samarbeid mellom medisinske fagmiljøer for å unngå 
antibiotikaresistens hos mennesker og dyr.
- Forby videre avl og bruk av dyr som er avlet frem med sterkt unaturlige og skadelige 
egenskaper.

Landbruk og bioenergi
Utslippene fra landbruket henger også sammen med hva som produseres. Produksjon av kjøtt og animalske produkter medfører større utslipp enn produksjon av korn, grønnsaker og frukt. Venstre vil stimulere til større produksjon og konsum av vegetabilske produkter og avvikle den statlige markedsføringen av kjøttprodukter."

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!