Valg 2009: Hvis dyrene kunne stemme...

Publisert 17.07.2009

Den ultimate oversikten for deg som er glad i dyr! Alle stortingspartiene har nevnt dyrevern i programmet sitt, men ikke alle til dyrenes fordel...

diverse pote og hånd

Den ultimate oversikten for deg som er glad i dyr! Alle stortingspartiene har nevnt dyrevern i programmet sitt, men ikke alle til dyrenes fordel...

Her får du se hva partiene skriver om dyrevern i programmene sine for stortingsperioden 2009-2013, og hva de har utrettet de siste fire årene. Opposisjonspartiene har markert seg gjennom spørsmål i Stortingets spørretime, mens regjeringspartiene står samlet om en felles dyrevernpolitikk.

Dyrevernalliansen har også bedt alle partiene svare på fire enkle spørsmål som er sentrale for norsk dyrevern. Vi har fått svar fra Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Fremskrittspartiet, KrF, SV, Senterpartiet og Venstre. Høyre har ikke villet svare oss. Vær klar over at partiene kan ha synspunkter på dyrevern som ikke er kommer frem her, blant annet i forbindelse med fiskeri, sau og rovvilt, jakt og selfangst. For å lese mer om dette bør du sjekke deres egne partiprogrammer.

Arbeiderpartiet

Partiprogrammet:

"Arbeiderpartiet vil: at håndtering av dyr skal skje med omsorg og respekt for dyrets egenart. Arbeiderpartiet mener at dyr har egenverdi."

Svar på spørsmål:

1. Hvilke konkrete dyrevernsaker vil partiet gjøre noe med hvis dere får mulighet neste periode? Å følge opp intensjonene i den nye dyrevernloven.

2. Hva mener partiet om pelsdyroppdrett? Arbeiderpartiet er for pelsdyroppdrett, men med gode forhold for dyrene. Pelsdyroppdretterne blir dessuten fulgt opp av Mattilsynet som kontrollerer at reglene blir fulgt.

3. Hva mener partiet om dyreforsøk, og mulighetene for å erstatte dyreforsøk med alternative metoder? Vi er positive til alternative metoder, der det er mulig.

4. Mattilsynet har møtt kritikk for ikke å prioritere dyrevern høyt nok. Har partiet oppfatninger om dette? Det er ikke vår oppfatning at de ikke følger opp.

Hva har regjeringen gjort for dyr de siste fire årene?

Se under Senterpartiet.

Miljøpartiet De Grønne

Partiprogrammet:

"Miljøpartiet De Grønne vil arbeide for:
1. At dyrs grunnleggende rettigheter skal grunnlovsfestes, som retten til å få dekket basale behov og retten til vern mot overgrep.
2. Å flytte alt dyretilsyn til et nytt dyreverndirektorat under miljøverndepartementet.
3. Full omlegging til økologisk landbruk og sjøbruk, med innskjerpede regler for husdyrhold, dyretransport og plasskrav til oppdrettsfisk.
4. Å sikre alle husdyrarter tilgang på et naturlig utemiljø; forbud mot alle former for husdyrhold der dyr holdes fanget i små rom eller bur."

Svar på spørsmål:

1. Hvilke konkrete dyrevernsaker vil partiet gjøre noe med hvis dere får mulighet neste periode? Foruten stopp i dyreforsøk og pelsdyroppdrett, vil vi skjerpe generelle krav til dyrehold og dyretransport, og legge om til et heløkologisk landbruk og skjerpe plasskrav for oppdrettsfisk. Vi vil sikre alle husdyrarter tilgang på et naturlig utemiljø og ha forbud mot alle former for husdyrhold der dyr holdes fanget i små rom eller bur. Videre vil vi ha forbud mot de verste formene for bruk av dyr til underholdning, inkludert ville dyr i sirkus og «fang og slipp-fiske», og etablere hjelpesentre for hjemløse dyr i norske byer, samt gi ideelle organisasjoner økonomisk støtte til å drive behandling og omplassering av dyr.

2. Hva mener partiet om pelsdyroppdrett? Norsk lov er ennå ikke til hinder for de groveste brudd på dyrs rettigheter, og noen av de verste eksemplene finner vi innen pelsdyrnæringen. Miljøpartiet De Grønne går imot pelsdyroppdrett, og vil arbeide for et totalforbud mot oppdrett av dyr primært eller utelukkende for verdien av pelsen deres.

3. Hva mener partiet om dyreforsøk, og mulighetene for å erstatte dyreforsøk med alternative metoder? Miljøpartiet De Grønne tar avstand fra alle smertevoldende dyreforsøk. Vi ønsker et snarlig forbud mot bruk av forsøksdyr til forskning, undervisning og trening, som kan erstattes av de mange gode alternativene som finnes til slik bruk av dyr. Vi ønsker forenkling av godkjenningsordningen for bruk av pasientmateriale til forskning.

4. Mattilsynet har møtt kritikk for ikke å prioritere dyrevern høyt nok. Har partiet oppfatninger om dette? Verken politiet eller Mattilsynet prioriterer dyrevern høyt nok. Mattilsynet bør konsentrere seg om mattrygghet. MDG ønsker å flytte alt dyretilsyn til et nytt dyreverndirektorat under miljøverndepartementet, og har bedt Justisdepartementet utrede mulighetene for et norsk dyrepoliti, med negativt svar ni måneder etter vi sendte henvendelsen.

Fremskrittspartiet

Program:

"Norge skal ha et sterkt dyrevern. Personer som har vist seg uskikket til å holde dyr, skal umiddelbart miste retten til dyrehold. Vi vil gradvis avvikle offentlige subsidier til pelsdyrnæringen. Vi vil også gjennomgå regelverk knyttet til dyrevelferd for pelsdyrnæringen, med sikte på forbedringer."

Svar på spørsmål:

1. Hvilke konkrete dyrevernsaker vil partiet gjøre noe med hvis dere får mulighet neste periode?
- Sikre at vi har verdens strengeste dyrevernlovgivning.
- Bidra til en strukturutvikling i norsk landbruk som sikrer et bedre dyrevern gjennom fornying av driftsapparatet.

2. Hva mener partiet om pelsdyroppdrett? Fremskrittspartiet mener at det fortsatt skal være muligheter for pelsdyrnæringen men ønsker en gjennomgang av regelverket for næringen med sikte på forbedringer. Vi ønsker gradvis å avvikle subsidiene til pelsdyrnæringen.

3. Hva mener partiet om dyreforsøk, og mulighetene for å erstatte dyreforsøk med alternative metoder? Fremskrittspartiet vil begrense omfanget av dyreforsøk og arbeide for åpenhet omkring metoder og etisk standard i denne sammenheng.

4. Mattilsynet har møtt kritikk for ikke å prioritere dyrevern høyt nok. Har partiet oppfatninger om dette? Fremskrittspartiet mener at det i utgangspunktet var fornuftig med etablering av Mattilsynet men at det er på tide med en evaluering av om dagens ordning fungerer etter hensikten. Vi fremmet i 2008 forslag om at det gjennomføres en evaluering av ordningen med et felles Mattilsyn.

Spørsmål i spørretimen:

Frp har stilt mange spørsmål i spørretimen hvert år. Blant annet har det kommet spørsmål om reinsdyr, alternativer til dyreforsøk og Plattform for alternativer til dyreforsøk, og pelsdyroppdrett.

Kristelig Folkeparti

Partiprogrammet:

"Alt dyrehold skal baseres på god dyrevelferd, og avliving skal skje raskt og uten unødig lidelse. Det må ikke tillates avl eller bioteknologisk utvikling som fremskaffer individer uten dyrenes naturlige instinkter og egenart."

Svar på spørsmål:

1. Hvilke konkrete dyrevernsaker vil partiet gjøre noe med hvis dere får mulighet neste periode? KrF vil sikre strenge krav til leveforhold for husdyr som så langt mulig ivaretar dyrenes naturlige behov. Vi vil opprettholde forbudet mot hold av reptiler i private hjem. Vi vil begrense omfanget av dyreforsøk, og erstatte dette mest mulig med moderne teknologi. Transport av dyr må ta hensyn til dyrenes helse og stressnivå. Alt dyrehold skal baseres på god dyrevelferd, og avliving skal skje raskt og uten unødig lidelse. Det er uaktuelt for KrF å åpne for avliving uten bedøvelse. Vi vil også arbeide for at det ikke tillates avl eller bioteknologisk utvikling som fremskaffer individer uten dyrenes naturlige instinkter og egenart.

2. Hva mener partiet om pelsdyroppdrett? KrF vil arbeide for at de forbedringstiltakene som pelsdyrnæringen har gjennomført blir videreført, slik at dyrevelferden i næringen blir bedre og stille krav til dokumentasjon av dette.

3. Hva mener partiet om dyreforsøk, og mulighetene for å erstatte dyreforsøk med alternative metoder? Vi vil begrense omfanget av dyreforsøk, og erstatte dette mest mulig med moderne teknologi.

4. Mattilsynet har møtt kritikk for ikke å prioritere dyrevern høyt nok. Har partiet oppfatninger om dette? Vi vil ikke på generelt grunnlag si at Mattilsynet ikke prioriterer dyrevelferd, men vil sikre at tilsynsmyndighetene får nok ressurser til å håndtere det ansvar de pålegges.

Spørsmål i spørretimen:

KrF har stilt spørsmål om hvorfor Landbruksdepartementet har startet en utredning om privat hold av reptiler.

Høyre

Partiprogrammet:

"For å styrke jordbruket vil Høyre...
- sikre god og anstendig dyrevelferd.
- sikre pelsdyrnæringen rammevilkår somgjør det mulig å videreutvikle og øke lønnsomheten i næringen."

Svar på spørsmål:

Har ikke besvart.

Spørsmål i spørretimen:

Høyre har stilt spørsmål om bruk av dyreforsøk til testing av blåskjell, og alternativer til dyreforsøk. De har også stilt spørsmål om mulesing av sauer i Australia, og hva regjeringen vil gjøre med at ulla importeres hit.

Senterpartiet

Partiprogrammet:

"Forbrukerne må også ha tillit til at norsk mat er produsert med helse‐ og miljøvennlige metoder og med hensyn til dyrenes velferd. Senterpartiet vil støtte tiltak som fører til at dyr kan leve mest mulig i samsvar med sin naturlige atferd og sine biologiske behov. Senterpartiet vil bekjempe dyremishandling."

Svar på spørsmål:

1. Hvilke konkrete dyrevernsaker vil partiet gjøre noe med hvis dere får mulighet neste periode? Senterpartiet vil fortsatt ha stort fokus på dyrs status og rettigheter og vi skal ha fortsatt verdens beste dyrevelferd. Oppdatert regelverk, midler til forskning og kontrollvirksomhet må prioriteres.

2. Hva mener partiet om pelsdyroppdrett? Senterpartiet er positive til fortsatt pelsdyroppdrett i Norge. Næringa driver innenfor gjeldende regelverk og er ei viktig landbruksnæring.

3. Hva mener partiet om dyreforsøk, og mulighetene for å erstatte dyreforsøk med alternative metoder? Senterpartiet mener at Lov om dyrevelferd gir hjemmel til å fastsette nærmere regler for forsøk med dyr og det er også viktig at det prinsippene om reduksjon, erstatning og forbedring i bruken av forsøksdyr i tråd med godt innarbeidede prinsipper innenfor forsøksvirksomhet presiserer og at det fortsatt blir krevd tillatelse for å kunne bruke dyr i forsøk og undervisning. Gjennom dette vil man kunne ivareta at hensynet til det enkelte forsøks nytteverdi og gjennomføring blir vurdert konkret.

4. Mattilsynet har møtt kritikk for ikke å prioritere dyrevern høyt nok. Har partiet oppfatninger om dette? Senterpartiet er opptatt av at standarden for dyrevelferd må være i kontinuerlig utvikling. Gjennom den nye Lov om dyrevelferd har viktige endringer kommet på plass gjennom blant annet at dyrevernnemdenes viktige arbeid kobles til Mattilsynet og Senterpartiet mener dette vil gi positive resultater.

Hva har regjeringen gjort for dyr de siste fire årene?

Senterpartiet har hatt landbruksministeren de siste fire årene, og dermed stor innflytelse på dyrevernpolitikken. Fiskeriministeren har kommet fra Arbeiderpartiet, og miljøvernministeren fra SV.

- Lagt frem forslag til ny dyrevelferdslov. Initiativet til loven ble tatt av regjeringen Stoltenberg i 2003, og arbeidet med lovforslaget startet under regjeringen Bondevik i 2004. Les mer om den nye dyrevelferdsloven.
- Etablert Plattform for alternativer til dyreforsøk, Norecopa. Problemet er at det er bare er bevilget driftsmidler til en halv stilling. Det var Stortinget som i 2003 fastslo at en slik plattform skulle etableres. Stortinget fastslo at også et statlig pengefond for alternativer til dyreforsøk skulle bli etablert, men det har regjeringen ikke prioritert.
- Bestemt at hold av burhøns skal fortsette i Norge, og utsatt forbudet mot de aller verste burene i ett år lenger enn alle EU-landene.
- Utsatt forbudet mot båsdrift for kyr.
- Bestemt at pelsdyroppdrett skal fortsette med bare marginale endringer i forskrift om hold av pelsdyr.
- Bestemt at forbudet mot CO2-bedøvning av oppdrettsfisk skal utsettes, men gjennomføres.
- Bestemt at det skal gjøres forsøk på å vaske sjøfugl etter oljekatastrofe, og at slik vasking skal integreres i oljevernberedskapen hvis det ansees som et vellykket prøveprosjekt.

Sosialistisk Venstreparti

Program:

"Alt husdyrhold, ikke minst i landbruket, skal foregå på måter som er dyreetisk forsvarlig. SV vil arbeide for en styrking av dyrevernet i Norge og internasjonalt, og vil føre det eksisterende systemet for fysisk oppsyn med tamdyrsbesetninger tilbake til et effektivt nivå for å sikre etisk og hygienisk forsvarlig dyrehold. Ved innføring av nye dyrevernsregler som medfører større investeringskostnader for landbruket, vil SV arbeide for at det gis investeringstilskudd til nødvendig ombygging og omlegging av produksjonen.

Erfaringene hittil tyder på at det er vanskelig å ha en pelsdyrproduksjon som sikrer god dyrevelferd. SV vil derfor arbeide for et forbud mot pelsdyrproduksjon i Norge."

Svar på spørsmål:

1. Hvilke konkrete dyrevernsaker vil partiet gjøre noe med  hvis dere får mulighet neste periode?Vi ønsker å avvikle pelsdyroppdrett, fordi her er det dyr som påføres store og unødvendige lidelser. Men også en annen oppdrettsnæring, nemlig lakseoppdrett fortjener et mer kritisk søkelys. Fisken står for tett, og det er mye sykdom. Når det gjelder ville dyr vil SV arbeide for levedyktige bestander av bjørn, ulv, jerv og ørn i Norge.

2. Hva mener partiet om  pelsdyroppdrett?Det er vi mot. SV ønsker å avvikle pelsdyrhold. 

3. Hva mener partiet om dyreforsøk, og mulighetene for  å erstatte dyreforsøk med alternative metoder?Vi mener at her må ny teknologi brukes til det fulle, for å erstatte dyreforsøk så langt det lar seg gjøre.

4. Mattilsynet har møtt  kritikk for ikke å prioritere dyrevern høyt nok. Har partiet oppfatninger om  dette?Når man ser bildene fra enkelte pelsdyrholdere så forstår man at bevisstheten om dyrevern ikke er høyt nok oppe. Med den nye dyrevernloven slås det fast at dyr har en egenverdi i seg selv, og med dette som utgangspunkt kunne Mattilsynet nok kjørt en tøffere linje mot blant annet pelsdyrnæringa og oppdrettsnæringa. Men det største problemet er at pelsdyroppdrett er tillatt. Det vil SV gjøre noe med.

Hva har regjeringen gjort for dyr de siste fire årene?

Se under Senterpartiet.

Venstre

Partiprogrammet:

"Venstre mener dyr har en verdi i seg selv og skal behandles med
respekt. Derfor vil Venstre:
- Ha strengere tilsyn med dyrevelferd, spesielt overfor produksjonsdyr, bruk av forsøksdyr og transport av dyr.
- Innføre en standardisert frivillig merkeordning for matvarer slik at forbrukere kan få mulighet til å velge ut fra dyrevelferd.
- Følge opp Dyrevelferdsmeldingen ved å avvikle pelsdyrhold innen 2012 dersom ikke dyrevelferden er forsvarlig."

Svar på spørsmål:

1. Hvilke konkrete dyrevernsaker vil partiet gjøre noe med hvis dere får mulighet neste periode? Venstre vil i neste Stortingsperiode jobbe for et bedre tilsyn med dyrevelferd, med et spesielt fokus på bruk av produksjonsdyr, forsøksdyr og transport av dyr.

2. Hva mener partiet om pelsdyroppdrett? Venstre vil følge opp Dyrevelferdsmeldingen ved å avvikle pelsdyrhold innen 2012 dersom ikke dyrevelferden er forsvarlig.

3. Hva mener partiet om dyreforsøk, og mulighetene for å erstatte dyreforsøk med alternative metoder? Venstre vil ha fokus på hvordan forsøksdyrene brukes og at velferden til dyrene er ivaretatt. Bruken av forsøksdyr må begrenses.

4. Mattilsynet har møtt kritikk for ikke å prioritere dyrevern høyt nok. Har partiet oppfatninger om dette? Dyr er levende vesener og har en egenverdi, de skal behandles humant og med respekt. Venstre mener at Mattilsynet må ta denne delen av sitt mandat på alvor og sørge for at lov om dyrevelferd blir fulgt opp.

Spørsmål i spørretimen:

Venstre har stilt spørsmål om hvorfor regjeringen utsatte forbudet mot båsfjøs for kuer.

Fortell partiene hva du mener om dyrevern:

Arbeiderpartiet: dna@dna.no
Høyre: hoyre@hoyre.no
Venstre: venstre@venstre.no
Frp: frp@frp.no
Krf: krf@krf.no
Senterpartiet: epost@senterpartiet.no
SV: post@sv.no

Ungdomspartiene:
AUF: auf@auf.no
FpU: fpu@frp.no
Unge Høyre: info@ungehoyre.no
Unge Venstre: unge@venstre.no
KrfU; krfu@krf.no
Senterungdommen: senterungdommen@senterpartiet.no
SU: su@sv.no

Dyrevernalliansen er partipolitisk nøytral, og du må selv ta stilling til hvilket parti du mener kan gjøre best innsats for dyrene.

Dyrene har verken stemme eller stemmerett. Husk derfor at du kan påvirke politikere ved å si din mening, og stemme dyrevennlig!

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!