Ungdomspolitikere for dyrevelferd

Publisert 08.09.2011

Dyrevernalliansen har intervjuet ungdomspolitikere som er opptatt av dyrevelferd. Sjekk hva lederne i Unge Høyre, Unge Venstre, Rød Ungdom og Grønn Ungdom mener om dyrevern!

Henrik Asheim, Unge Høyre

Henrik Asheim, leder i Unge Høyre

Dyrevernalliansen har intervjuet ungdomspolitikere som er opptatt av dyrevelferd. Sjekk hva lederne i Unge Høyre, Unge Venstre, Rød Ungdom og Grønn Ungdom mener om dyrevern!

Henrik Asheim, leder i Unge Høyre

- Jeg har alltid vært veldig glad i dyr, og blir skikkelig sint når jeg ser overgrep mot dyr.

Henrik Asheim i Unge Høyre kjemper for bedre dyrevelferdHenrik Asheim er leder i Unge Høyre,
og har et sterkt engasjement for å
bedre dyrevelferden i Norge.

Hvorfor er du opptatt av dyrevern? Er det en dyrevernsak du er spesielt opptatt av?


- Jeg har alltid vært veldig glad i dyr, og blir skikkelig sint når jeg ser overgrep mot dyr. Men det er spesielt etter publiseringen av bildene i media fra norske pelsdyrfarmer at jeg og andre i Unge Høyre har reagert for alvor og begynt å vedta ny politikk på dyrevelferd. Lidelsene vi ser i pelsnæringen er så unødvendige, så denne saken engasjerer meg ekstra mye. Vi får stadig vite om nye brudd på forskriftene for pelsoppdrett. Det er rivende galt at samfunnet skal bruke penger på å holde liv i denne næringen som dessuten kun produserer luksusprodukter.

Hva vil din organisasjon gjøre for økt dyrevelferd? Hva har dere gjort og hva gjenstår?


- I 2008 vedtok Landsstyret i Unge Høyre en resolusjon hvor vi blant annet stadfester at terskelen og muligheten for å bli fratatt tillatelsen til å holde dyr må senkes og håndheves bedre, og at det bør opprettes et register over mennesker som har blitt fratatt retten til å holde dyr. Der skriver vi også om at vi vil avskaffe subsidiene til pelsdyrnæringen og at det i større grad bør utvikles alternativer til dyreforsøk.

På Høyres landsmøtet i vår forsøkte Unge Høyre å få forsamlingen til å vedta at en ønsker å fjerne subsidiene til pelsdyrnæringen. Dessverre ble saken utsatt, men vi har ikke gitt oss ennå. Jeg tror mishandling av dyr er noe som provoserer spesielt unge mennesker. Det er viktig at vi ungdomspartiene tar dette engasjementet på alvor og gir moderpartiene klar beskjed om at dyrevelferd må prioriteres.

Hva skal til for å vinne pelssaken, mener du?


- Jeg vil prioritere å gjøre et grundig arbeid fram mot Landsmøtet i Høyre i 2013, når partiprogrammet til Høyre skal behandles på nytt. Målet er å få vedtatt ny, solid dyrevernspolitikk slik at dyrene i Norge får det bedre uansett hva slags regjeringssamarbeid det blir etter 2013.

Sveinung Rotevatn, leder i Unge Venstre

- Jeg mener vi har et etisk ansvar for å behandle andre dyr på en skikkelig måte. Dyr har egenverdi.

Sveinung Rotevatn fra Unge Venstre ønsker et mer dyrevennlig samfunn.Sveinung Rotevatn fra Unge Høyre
mener vi bør tenke og handle mer
etisk.

Hvorfor er du opptatt av dyrevern? Er det en dyrevernsak du er spesielt opptatt av?

- Fordi jeg mener vi har et etisk ansvar for å behandle andre dyr på en skikkelig måte. Dyr har egenverdi. Unge Venstre har lenge hatt et engasjement for å avskaffe pelsdyroppdrett. Det er viktig, men personlig er jeg nok enda mer engasjert i kampen for å verne om rovdyrene våre. Rovdyr er en naturlig del av norsk fauna, og vi trenger langt flere av dem for at stammene skal være bærekraftige.

Hva vil din organisasjon gjøre for økt dyrevelferd? Hva har dere gjort og hva gjenstår?

- Vi vil avskaffe pelsdyroppdrett, forby bruk av ville dyr i sirkus, øke bestandsmålene for rovdyr kraftig, styrke forskningen på alternativer til dyreforsøk og innføre en omfattende merkeordning for dyrevennlige og dyrefiendtlige varer. Vi har gjort mye for å kjempe dyrenes sak, og gjennomførte blant annet kampanjen «Born to be Wild» i fjor, der vi fokuserte på pelsdyroppdrett, sirkusdyr og rovdyr. Vi har også fått gjennomslag i vårt moderparti for store deler av dyrevernpolitikken vår, blant annet å avskaffe pelsdyroppdrett.

En utfordring i rovdyrpolitikken er at bøndene ikke har sterke nok insentiver til å beskytte dyrene på beite. Derfor burde vi endre erstatningsordningen for rovdyrtap slik at bøndene får overført et forskuddsbeløp i stedet for en erstatning. Slik kan de velge om de vil tegne en privat rovdyrforsikring, eller bruke pengene på gjerder/gjeting eller lignende, alt etter hva de mener de har mest å tjene på. På den måten kan vi unngå at skadestatistikken blir oppblåst, og sannsynligvis vil også de reelle tapstallene gå ned.

Hva skal til for å vinne pelssaken, mener du?

- Vi må få Senterpartiet ut av regjering, og Venstre inn i regjering. Folkeflertallet har vi allerede.

Iver Aastebøl, leder i Rød Ungdom

- Jeg reagerer når jeg ser lidelse, enten det er dyr eller mennesker det går utover.

Iver Aastebøl er leder i Rød Ungdom og opptatt av dyrevern.Iver Aastebøl, leder i Rød Ungdom,
mener pelsdyroppdrett er unødvendig.

Hvorfor er du opptatt av dyrevern? Er det en dyrevernsak du er spesielt opptatt av?

- Jeg er opptatt av dyrevern fordi altfor mange dyr utsettes for lidelser helt unødvendig. Jeg reagerer når jeg ser lidelse, enten det er dyr eller mennesker det går utover. Pelsdyrsaken er viktig og aktuell, fordi det hele tiden kommer nye, grove historier om mishandling, fra en næring som vi ikke trenger.

Hva vil din organisasjon gjøre for økt dyrevelferd? Hva har dere gjort og hva gjenstår?


- Vi støtter de organisasjonene som jobber for dyrevelferd. I tillegg er vi programfestede motstandere av statsstøtte til pelsdyroppdrett og testing av kosmetikk på dyr. Framover blir det viktig å gi dem som idag driver med oppdrett andre muligheter, slik at de ikke fortsetter med pelsdyroppdrett i mangel av andre alternativer.

Hva skal til for å vinne pelssaken, mener du?


- At subsidiene trekkes tilbake og at man heller satser på omstilling fra pelsdyroppdrett til næringer det er bruk for. I tillegg må man fortsette å avsløre hvilke forhold disse dyrene lever under.

Knut Falk Qvigstad, leder i Grønn Ungdom

- Et samfunn uten mishandling av dyr vil være et bedre samfunn, både for dyr og mennesker.

Knut Falk Qvigstad, dyrevenn og leder i Grønn Ungdom.Knut Falk Qvigstad er leder i Grønn
Ungdom som lenge har engasjert
seg for dyrs rettigheter.

Hvorfor er du opptatt av dyrevern? Er det en dyrevernsak du er spesielt opptatt av?

- For meg har engasjementet i dyrevern vært en naturlig konsekvens og forlengelse av et sterkt engasjement for klima, artsvern og natur generelt. Grønn politikk handler om å respektere andre arters egenverdi og deres rett til et godt liv. Samtidig vil oppøving av evnen til empati med andre mennesker og med dyr være to sider av samme sak. Et samfunn der mishandling av dyr opphører vil være et bedre samfunn, både for dyr og mennesker. Skal jeg peke ut èn hjertesak innenfor dyrevelferd vil jeg rette fokus mot den norske kjøttindustrien der millioner av husdyr lever under uverdige forhold. Jeg vil jobbe for at nordmenn reduserer kjøttinntaket sitt kraftig og at landbruket pålegges langt strengere krav til dyrevelferd, samtidig som næringen også får midler til å følge opp kravene. I tillegg er rask en avvikling av pelsdyroppdrett svært aktuelt og viktig.

Hva har din organisasjon gjort for økt dyrevelferd og hva gjenstår?

- Grønn Ungdom og Miljøpartiet De Grønne har kjempet mot pelsdyroppdrett og for dyrs rettigheter i mer enn 20 år. Gjennom hele denne perioden har vi bare vært representert i noen få kommunestyrer og mesteparten av arbeidet har bestått i å forsøke å sette dyrevern på agendaen i media, eller delta på aksjoner. Gjerne i godt samarbeid med dyrevernbevegelsen. I høstens valg håper vi å oppnå representasjon i flere kommunestyrer, slik at vi får nok politisk makt til å gjennomføre flere tiltak. På lokalnivå vil grønne representanter jobbe for at hjemløse husdyr regnes som et offentlig ansvar og for å etablere Dyrenes hus i norske byer. Vi vil avvise alle søknader om pelsfarmer og ønsker ikke at sirkus som holder dyr i fangenskap skal bruke kommunale anlegg. På riksnivå vil Grønn Ungdom jobbe for dyrepoliti, dyreverndirektorat og skikkelige vegetariske alternativer i alle offentlige kantiner.

Hva skal til for å vinne pelssaken, mener du?

- Keep up the good work! Dyrevernbevegelsen har gjort en fantastisk jobb for å sette fokus på denne saken og lykkes i å åpne øynene til både politikere og folk flest. Veldig mange piler peker i riktig retning, selv om det går sørgelig sakte å bryte ned motstanden i alle regjeringspartiene. Nå gjelder det å holde trykket oppe, fortsette å spre informasjon om forholdene i næringen og legge press på Arbeiderpartiet, som tross alt har vedtatt at næringen bør legges ned.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!