Tyvtitt på dyrevernpolitikken for 2013–2017

Publisert 06.01.2013

Se hva partiene foreslår å gjøre for å bedre dyrevelferden i Norge. Dyrevernalliansen gir deg oversikt over programutkastene partiene går til valg på.
 

Blir dyrevelferd tatt på alvor hos politikerne?
Foto: Stortinget.no

Se hva partiene foreslår å gjøre for å bedre dyrevelferden i Norge. Dyrevernalliansen gir deg oversikt over programutkastene partiene går til valg på.
 

Her presenterer vi først de borgerlige partiene, deretter regjeringspartiene, og til slutt et par som står utenfor påregnelige nye regjeringer. Dyrevernalliansen arbeider alltid tett med programprosessene. Vi kommer til å presentere en grundig sammenligning av partiene før valget. Nå kan du være med på å påvirke partienes dyrevernpolitikk. Fortell dem hva du mener!

Sjekk Velgerguiden for å se hvilket parti som scorer høyest på dyrevelferd!

Les begrunnelsen for rangeringen av partiene.

Høyre - vedtatt program:

"Høyre vil: Iverksette tiltak som sørger for at Norge ligger i fremste rekke når det gjelder dyrevelferd. Mattilsynet skal forebygge, avdekke og følge opp dyretragedier."

Ønsker du å fortelle Høyre hva du mener om programutkastet? Fortell det til dem på Høyres facebookside! Husk å være høflig – du er dyrenes ambassadør.

Venstre - vedtatt program:

Dyrevelferd

"Venstre mener dyr har en verdi i seg selv og skal behandles med respekt. Husdyrhold skal ta hensyn til dyrenes naturlige adferd og behov. Å forhindre stress, redsel, skade og smerte hos dyr skal være overordnet alle andre hensyn i forbindelse med slakting av dyr. Forholdene på norske pelsdyrfarmer er helt uakseptable. Venstre vil derfor følge opp Dyrevelferdsmeldingen gjennom å avvikle norsk pelsdyroppdrett.

Venstre vil:

- Ha strengere tilsyn med dyrevelferd, spesielt overfor produksjonsdyr, bruk av forsøksdyr og transport av dyr.
- Innføre en standardisert merkeordning for matvarer slik at forbrukere kan få mulighet til å velge ut fra dyrevelferd.
- Avvikle pelsdyrhold.
- Fjerne ansvaret for dyrevelferd fra Mattilsynet og utrede muligheten for et eget dyretilsyn.
- Forby bruk av ville dyr på sirkus.
- Prioritere investeringer i alternativer til dyreforsøk.
- Innføre krav til utetid for høns.
- Arbeide aktivt med å forbedre prosedyrer og arbeidsoperasjoner som berører fiskevelferden for oppdrettsfisk.
- Legge til rette for økt samarbeid mellom medisinske fagmiljøer for å unngå antibiotikaresistens hos mennesker og dyr."
- Legge ned opplysningskontorene for kjøtt.
- Øke andelen av økologisk matproduksjon og matforbruk til 17 prosent innen 2020."

Landbruk og bioenergi

"Utslippene fra landbruket henger også sammen med hva som produseres. Produksjon av kjøtt og animalske produkter medfører større utslipp sammenlignet med produksjon av korn, grønnsaker og frukt. Venstre vil stimulere til større produksjon og konsum av vegetabilske produkter og avvikle den statlige markedsføringen av kjøttprodukter.

Ønsker du å fortelle Venstre hva du mener om programutkastet? Fortell det til dem på Venstres facebookside! Husk å være høflig – du er dyrenes ambassadør.

Fremskrittspartiet - vedtatt program:

Dyrevelferd

"Norge skal ha et sterkt dyrevern. Personer som har vist seg uskikket til å holde dyr, skal umiddelbart miste retten til dyrehold. FrP ønsker å etablere et dyrepoliti i Norge for å sikre dyrenes velferd. Fremskrittspartiet vil gradvis avvikle subsidier til pelsdyrnæringen. Vi vil også gjennomgå regelverk knyttet til dyrevelferd for pelsdyrnæringen, med sikte på forbedringer."

Anine Dedekam Moldskred er politisk rådgiver i DyrevernalliansenAnine Dedekam Moldskred er statsviter og er politisk rådgiver i Dyrevernalliansen. Foto: I. L. HaugeVeterinære tjenester

"Kommunene har ansvaret for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell. Det er opp til den enkelte kommune å vurdere hva som er tilfredsstillende tjeneste og hvordan behovet skal dekkes.

Derfor bør de veterinære tjenester organiseres slik at de vil være en god og forutsigbar ordning, som vil bedre utnyttelse av ressursene og ivaretakelse av dyrs helse og rettigheter. Mindre administrasjon vil også frigjøre ressurser til dyrehelsepersonellets primære oppgaver. Velferden for dyr og ivaretakelse av dyrs helse og humane behandlingsformer er en viktig oppgave og må ivaretas i hele landet samt bedre det internasjonale arbeidet. Det er uholdbart at store deler av landet ikke har tilfredsstillende tilgang på veterinærtjenester og at dette bidrar til lokale forskjeller når det gjelder dyrevelferd."

Reindrift

"Tap av reinsdyr på beite ved rovdyrangrep har etter hvert blitt et stort problem for reindriftsnæringen. Forvaltning av rovviltbestanden må sikres på lokal basis. Det gis ikke erstatning til reineiere som driver ulovlig med flere enn 600 rein på merket. Vi vil liberalisere regelverket for mobile slakterier, for å sikre en bærekraftig forvaltning av reinstammen."

Rovdyr, jakt og fangst

"Fremskrittspartiet ønsker et rikt plante- og dyreliv i Norge. Det bør søkes opprettholdt en bestand av jerv, bjørn og gaupe. Forvaltningen av denne må skje lokalt der en har forutsetning for å vurdere situasjonen, og derfor må prioriterte rovdyrsoner avvikles. Nødvergeretten bør også omfatte hund som direkte angripes av rovdyr. I tillegg må nødvergeretten gjelde når rovdyr kommer inn på innmark og ikke lar seg skremme bort, samt at det bør legges samme tolkning til grunn for benyttelse av nødvergeretten overfor bjørn, som det er for andre
rovdyr."

Ønsker du å fortelle Frp hva du mener om programutkastet? Fortell det til dem på Frps facebookside! Husk å være høflig – du er dyrenes ambassadør.

Kristelig Folkeparti - endelig utkast:

"Alt dyrehold skal baseres på god dyrevelferd. Det må ikke tillates avl eller bioteknologisk utvikling som gir individer uten dyrenes naturlige instinkter og egenart. Det skal stille strenge krav til dyrevelferd, og disse må følges opp med effektive kontroller.

Krf vil:
- At alt dyrehold skal bygge på god dyrevelferd. Det skal ikke være lov med avl eller bioteknologisk utvikling som gir individer uten dyrenes naturlige instinkter og egenart.
- Avgrense omfanget av dyreforsøk og i størst mulig grad erstatte dette med moderne teknologi.
- Ha strenge krav til leveforhold for husdyr som så langt som mulig ivaretar dyrenes naturlige behov.
- Ha en sterk satsing på forebyggende tiltak mot rovdyrskader for å redusere tap av dyr på beite. Samtidig må det sikres gode erstatningsordninger. Det må i stor grad være lokal forvaltning av vernet av de store rovdyrene."

Ønsker du å fortelle Krf hva du mener om programutkastet? Fortell det til dem på Krfs facebookside! Husk å være høflig – du er dyrenes ambassadør.

Sosialistisk Venstreparti - endelig utkast:

Landbruk og foredling av landbruksvarer

"Ved innføring av nye dyrevernregler som medfører større investeringskostnader for landbruket, vil SV
arbeide for at det gis investeringstilskudd til nødvendig ombygging og omlegging av produksjonen. Et
importforbud av pels og dyretestet kosmetikk må også på plass. Erfaringene hittil viser at det ikke er
mulig å ha en pelsdyrproduksjon som sikrer god dyrevelferd, og den må avvikles.

Dyrevelferd

SV mener at dyr har egenverdi, og at hensyn og respekt for dyrs artsspesifikke og individuelle behov er
viktig. Alt husdyrhold skal foregå på måter som er dyreetisk forsvarlig. SV vil styrke kontrollen med
dyrevelferden. Veterinærfaglige råd og erfaring med næringen viser til at det ikke er mulig å ha en
pelsdyrproduksjon som sikrer god dyrevelferd, og den må avvikles.

SV jobber for:
- En styrt avvikling av pelsdyrnæringa innen en gitt frist.
- At det opprettes et statlig dyreverntilsyn
- Bedre dyrevelferdssituasjonen i kyllingindustrien
- Forbud mot bruk av dyr som er avlet på en slik måte at de fysisk og mentalt lider overlast
- Forbud mot bruk av elefanter i sirkus
- Styrke forskning på og implementering av alternativer til dyreforsøk
- Økt forskningen på fiskevelferd og sterkere fokus på fiskevelferd i oppdrettsanlegg."

Ønsker du å fortelle SV hva du mener om programutkastet? Fortell det til dem på SVs facebookside! Husk å være høflig – du er dyrenes ambassadør.

Arbeiderpartiet - endelig utkast:

"Arbeiderpartiet går inn for en styrt avvikling av pelsdyrnæringen. Omstillingsmidler for etablering av ny landbruksvirksomhet basert på gårdsbrukets ressurser, blir stilt til rådighet i avviklingsperioden."

Arbeiderpartiet vil:
- Håndtering av dyr skal skje med omsorg og respekt for dyrets egenart.
- Dyr har egenverdi og Mattilsynet må styrkes for å prioritere tilsyn med dyrevelferden. Sikre at dyr har akseptable transportforhold til slakteri."

Ønsker du å fortelle Ap hva du mener bør stå i programutkastet? Fortell det til dem på Aps facebookside! Husk å være høflig – du er dyrenes ambassadør.

Rødrev i bur på pelsdyrfarmRødrev i bur lever hele livet på pelsdyrfarm, kun for å bli pelskant eller kåpe. Heldigvis vil mange partier at reven skal leve i naturen. Foto: I. L. Hauge
 

Senterpartiet - endelig utkast:

"Landbruk – norsk selvforsyning skal sikres (…) Produksjonen skal i størst mulig grad baseres på norske ressurser - gras, korn, grønnsaker og frukt. (…) Norsk plante- og dyrehelse er god og må forsvares og videreutvikles for å sikre produksjonen av trygg mat også i framtiden."

Ønsker du å fortelle Sp hva du mener om programutkastet? Fortell det til dem på Sps facebookside! Husk å være høflig – du er dyrenes ambassadør.

Miljøpartiet De Grønne - endelig utkast:

Dyrevern

Norsk lov stadfester dyrs egenverdi. Alle familiedyr og ville dyr så vel som dyr i landbruket, fiskerinæringen, underholdningsindustrien og forskning skal ha mulighet til glede og hvile. De skal ha mest mulig tilgang på naturlig utemiljø og bevegelse, samt utfoldelse av andre artstypiske og individuelle behov. Dette krever en langt større offentlig satsing på dyrevern i nærings- og landbrukspolitikken.

De Grønne vil avvikle pelsdyroppdrettet, fordi denne formen for kommersielt hold av rovdyr er uforsvarlig uansett nytten for mennesker.

Vi vil revidere omsetningsloven fra 1936 og avvikle de såkalte opplysningskontorene, hvor staten bidrar til økt konsum av intensivt produsert kjøtt, egg og melk. Dagens opplysningskontorer bør erstattes med et næringsuavhengig , økologiske varer og lokalprodusert mat. De Grønne mener også det offentlige må støtte bedre opp om mottak og omplassering for hjemløse eller bortkomne familiedyr. Frivillige organisasjoner gjør i dag et viktig arbeid på dette området, men de må motta betydelig mer offentlig støtte enn i dag for å kunne dekke behovet.

Miljøpartiet De Grønne vil:
- Flytte det offentlige ansvaret for dyrevernet fra Mattilsynet under Landbruksdepartementet til et eget dyretilsyn under Miljøverndepartementet.
- At produksjonsstøtte og lånebetingelser til landbruket i større grad gir insentiver til investeringer i god dyrevelferd.
- Gjennomgå næringsforskrifter som regulerer håndtering av dyr. Dette for å sikre at intensjonene i dyrevelferdsloven etterfølges bedre i praktisk regelverk.
- Endre slakteristrukturen slik at dyretransporter blir kortere, og høyst fire timer lange. Bruk av mobile slakteri og gårdsslakteri er en del av løsningen. Dyra skal ha fri tilgang til vanningsautomat underveis, eller annenhver time. Dersom kravene ikke oppfylles, må mobilt slakteri påkostes.
- Kreve at dyr i fangenskap skal få utfolde sine artstypiske og individuelle behov, uavhengig av økonomiske hensyn.
- Sette som nasjonalt mål å redusere kjøttforbruket. Statens engasjement i opplysningskontorene for kjøtt og andre animalske produkter må avvikles til fordel for støtte til næringsuavhengig opplysning om mat og helse. Opplysningen må ta hensyn til økologi og dyrevelferd.
- Gi forbrukerne mer informasjonen om animalske produkter, blant annet ved å innføre en merkeordning som opplyser om produksjonsforhold og dyrevelferdstiltak i produksjonsledd og transport.
- Umiddelbart forby oppdrett av pelsdyr Blir ikke et forbud innført straks, vil De Grønne umiddelbart avvikle statsstøtten til pelsdyrnæringen.
- Skjerpe rasekrav for landbruksdyr og familiedyr. Avl og import av dyreraser som genetisk medfører vesentlige helseskader eller lidelser for dyrene må ikke tillates.
- Forby smertevoldende dyreforsøk og støtte gode alternativer til forsøk på dyr, uavhengig av vitenskapelig formål, blant annet ved å opprette et eget forskningsfond.
- Forby import av kosmetikk, husholdningsartikler og krigsmateriell som er testet på dyr.
- Oppfordre hunde- og katteeiere til å ID-merke dyrene sine, for å bidra til færre bortkomne og hjemløse kjæledyr.
- Etablere og støtte sentre for hjemløse dyr i de største byene. Sentrene skal drive omplassering og gi informasjon til publikum om dyrehold og dyrs atferd, samt støtte frivillig arbeid med oppstalling og omplassering av dyr over hele landet.
- Opprettholde forbudet mot import av herptiler, av hensyn til både biologisk mangfold og dyrevelferd."

Ønsker du å fortelle De Grønne hva du mener om programutkastet? Fortell det til dem på De Grønnes facebookside! Husk å være høflig – du er dyrenes ambassadør.

Rødt - førsteutkast:

"Rødt vil øke matproduksjonen basert på norske ressurser, gressareal, god dyrevelferd og innenfor rammene av naturens tålegrenser. Norge har store beiteressurser som ikke blir utnyttet. I stedet for å importere mer kraftfôr, må disse ressursene benyttes gjennom økt kjøttproduksjon."

Rødt arbeider for:
- At mer av landbruket skal være økologisk.
- At pelsdyrindustrien avvikles.
- At bønder ikke skal ha økonomiske tap som følge av opprettholdelse av levedyktige rovdyrbestander.
- Støtte til inngjerding av beiteområder og til gjeterdrift/gjetehund.
- Styrket grensevern for mat og levende dyr og for at veterinæravtalen med EU sies opp"

Ønsker du å fortelle Rødt hva du mener om programutkastet? Fortell det til dem på Rødts facebookside! Husk å være høflig – du er dyrenes ambassadør

Vil du vite mer om Dyrevernalliansens politiske arbeid? Les også: Politikk

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!