Frps program spriker på dyrevelferd

Publisert 19.07.2013

Fremskrittspartiet har hatt stilt mange spørsmål i Stortinget om dyrevelferd. I nytt program går de som eneste stortingsparti inn for dyrepoliti, men vil ikke forby pelsdyroppdrett, sier Siv Jensen til Dyrevernalliansen.

Siv Jensen FRP

Fremskrittspartiet har hatt stilt mange spørsmål i Stortinget om dyrevelferd. I nytt program går de som eneste stortingsparti inn for dyrepoliti, men vil ikke forby pelsdyroppdrett, sier Siv Jensen til Dyrevernalliansen.

- Dagens organisering av Mattilsynet og spesielt organiseringen av tilsynet med dyrehelse og dyrevelferd er ikke optimalt, skriver partileder Siv Jensen i et e-postintervju med Dyrevernalliansen.
 

- Riksrevisjonens undersøkelse av Mattilsynet konkluderte med at det var vesentlig variasjon i Mattilsynets saksbehandling av like tilsyns- og klagesaker. Mye av dette kan skyldes Mattilsynets desentraliserte organisering med åtte regionskontorer og 54 distriktskontorer, mener Jensen.
 

For endret organisering

FrP mener at ivaretakelsen av dyrevelferden som tidligere lå hos Statens dyrehelsetilsyn, er blitt nedprioritert i den nye tilsynsorganisasjonen Mattilsynet.

Den siste tids mediefokus på dyrehold har heller ikke vært i særlig favør av Mattilsynet. Enten fokuserer sakene på at Mattilsynet går for langt i sin rolle for å håndheve dyrevelferden, eller så hevdes det at Mattilsynet rett og slett ikke har gjort nok.

På bakgrunn av dette mener FrP det er på tide å vurdere organiseringen av fremtidens tilsyn med dyrehelse og –velferd.

Hva denne organisasjonen blir hetende, er etter FrPs mening underordnet – i Sverige heter det for eksempel dyrepoliti. Det viktigste er å finne den beste løsning for organisering av tilsynet med dyrehelse og -velferd, stille krav til ansattes faglige kvalifikasjoner og definere hvilke fullmakter tilsynet skal ha.
 

Stordrift kan være bra for dyrevelferden

- Hvordan mener dere at større driftsenheter i landbruket skal la seg kombinere med bedre dyrevelferd?

- Av over 43.000 jordbruksbedrifter i Norge er det knappe seks prosent som drives på heltid.

- Dette innebærer at de fleste husdyr er overgitt til seg selv store deler av dagen. Skulle noe skje dyrene, kan det fort ta lang tid før det blir oppdaget. Da kan det gjerne være for sent og kan få vesentlige konsekvenser for enkeltdyr eller hele besetningen.

FrP mener at å bedre rammevilkår for tilrettelegging av større driftsenheter ikke bare vil kunne være med på å øke matproduksjonen, men også kunne være med på å bedre den enkelte bondes egenkontroll med dyrevelferden gjennom blant annet døgnkontinuerlig tilsyn.

Partiet ønsker ingen grense for hvor mange deltakere som kan drive i samdrift, og vil også i denne sammenheng åpne for aksjeselskapsmodellen som driftsform i landbruket.

Støtter mobile slakterier

- I hvilken type dyrehold står det dårligst til?

- Dyrevelferden har forbedringspotensial i alle ledd av landbruket og næringsmiddelindustrien som behandler levende dyr. Imidlertid mener FrP at behovet for forbedring er vesentlig stort i frakt av livdyr til slakteri. Selv om det er fastsatt klare krav til maksimal reisetid, er dette stressende for dyrene. FrP er også bekymret for dødeligheten blant livdyr under frakt.

FrP er tilhenger av alternative slakteriløsninger og har fremmet representantforslag om endring av regelverk for mobile slakterier. Vi er heller ikke fremmed for løsninger med gårdsslakteri.


Overlater pelsavgjørelsen til Mattilsynet

- I hvilken grad vil FrP ta utgangspunkt i faglige råd når dere skal gjennomgå regelverket for pelsdyra?

- FrP vil prinsipielt ikke gå inn for å legge ned en næring. Imidlertid forutsetter FrP at aktører i pelsdyrnæringen etterlever gjeldende regelverk for dyrehold og velferden. Der aktørene ikke klarer dette, mener FrP at næringen selv bør være interessert i at vedkommende blir fratatt muligheten til å holde dyr midlertidig eller permanent.

FrP mener det er opp til lovgiver å fastsette målene om dyrevelferd, og det blir da opp til faglige instanser som for eksempel Mattilsynet å sette de konkrete krav til hvordan dette skal settes ut i praksis, det være seg maks antall dyr per årsverk eller krav til størrelse og utforming av bur. Vi har foreslått gradvis nedtrapping av støtteordningen til pelsdyrnæringen.


Dyrevelferd et løpende tema

- Har dere en etikkdebatt rundt dyrevelferd i partiet – som går på at dyr har egenverdi og følelser – slik man lenge har hatt på menneskeverd?

- Vi har ikke en løpende etikkdebatt rundt dyrevelferd. Imidlertid har vi flere ganger – både i sentralstyret, på landsmøte og ikke minst under programdebatten satt fokus på dyrevelferd.

FrP avholdt også – som eneste parti – et eget dyrevelferdsseminar i mai.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!