Seks av ni ungdomspartier er mot pels

Publisert 19.04.2018

I sitt nye program har Fremskrittspartiets Ungdom vedtatt å jobbe for en avvikling av pelsdyroppdrett. De er sjette i rekken av ungdomspartier som vil spare mink og rev fra lidelsene på pelsfarmene.  

rev i bur

Flesteparten av norske ungdomspartier ønsker at rever som denne skal få slippe et liv i nettingbur. 

Foto: Iselin Linstad Hauge

I sitt nye program har Fremskrittspartiets Ungdom vedtatt å jobbe for en avvikling av pelsdyroppdrett. De er sjette i rekken av ungdomspartier som vil spare mink og rev fra lidelsene på pelsfarmene.  

FpUs program utgjør dermed en klar støtte til regjeringens avviklingsplaner, og gir et tydelig signal til moderpartiet om at dette er en ønsket utvikling. Det er svært gledelig at FpU, som lenge har gått i bresjen for dyrepoliti, nå også vil kjempe for pelsdyrene.

Motstand fra høyre til venstre

På borgerlig side har Unge Venstre allerede jobbet for å avvikle pelsdyroppdrett i over ti år, og får nå altså selskap av FpU. Motstanden mot pels er dermed solid fordelt langs hele den tradisjonelle politiske skillelinja fra høyre til venstre. 

På venstresiden sier nemlig AUF, Sosialistisk Ungdom og Rød Ungdom alle klart nei til pels, i likhet med moderpartiene. AUF og Sosialistisk Ungdom ønsker i tillegg å innføre forbud mot import av pels, og AUF vil at Norge skal jobbe aktivt for internasjonal avvikling av pelsdyrfarmer. 

Grønn Ungdom er også blant ungdomspartiene som setter dyrevelferd høyere enn penge- og forfengelighetshensyn, og mener pelsdyroppdrett bør forbys raskest mulig. 

Stor påvirkningskraft

Sammen utgjør FpU, Unge Venstre, AUF, Sosialistisk Ungdom, Rød Ungdom og Grønn Ungdom en solid støtte og påvirkningskraft overfor moderpartiene for å stoppe lidelsene på pelsdyrfarmene, og dermed bedre dyrevelferden i Norge. Kun Unge Høyre, Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU) og Senterungdommen står igjen blant ungdomspartiene som holder hånden over det uetiske oppdrettet av rovdyr i nettingbur. 


Her kan du lese mer om hva ungdomspartiene mener om pelsdyroppdrett:

FpU: «... hensynet til dyrevelferd må legges til grunn i enhver vurdering av hvilke næringer som skal tillates innenfor Norges grenser. Altfor ofte ser vi at dyrevelferden i pelsdyrnæringen ikke er god nok. FpU tar sterk avstand fra dyreplageri, og ønsker derfor en styrt avvikling av pelsdyrnæringen».[1]

Unge Venstre: «Vil forby norsk pelsdyroppdrett, og fjerne all produksjonsstøtte til næringen. Norsk pelsdyrnæring klarer ikke å opprettholde en akseptabel standard for dyrevelferd, og dette har pågått i en årrekke. Unge Venstre tror ikke det er mulig å kombinere pelsproduksjon og forsvarlig dyrevelferd.»[2]

AUF: «Pelsdyrnæringen er en liten næring som har vist seg å ikke ivareta dyrenes velferd. Det har over en årrekke blitt dokumentert svært omfattende og alvorlig dyremishandling på norske pelsfarmer. AUF mener subsidier må stanses og at pelsdyrnæringen avvikles.»[3]

Sosialistisk Ungdom: «... På pelsfarmene lever dyrene under forhold som er både fysisk og mentalt belastende, og det er blitt avdekket flere tilfeller av dyremishandling på norske farmer. SU ser på det som uetisk å avle opp dyr kun for å bruke dem til luksusvarer, og mener at pelsdyroppdretten må avvikles så fort som mulig.»[4]

Rød Ungdom: «Rød Ungdom er for å avvikle pelsdyrindustrien. Næringen har gjentatte ganger vist at det ikke finnes en forsvarlig måte å utøve pelsdyroppdrett på. Bønder som i dag driver med pelsdyrindustri må få tilbud om omskolering, og økonomisk støtte i en omleggingsprosess til annet landbruk.»[5]

Grønn Ungdom: «Pelsdyroppdrett er uforenelig med god dyrevelferd og bør forbys så raskt som mulig. Rev og mink er ville rovdyr, og skal ikke leve hele livet i bur. Vi ... fortsetter å kjempe til burene er tomme. Vi forbyr nye farmer, og gir oppdretterne støtte til å omstille seg fra unødvendig pelsprodukter til matproduksjon.»[6]

Unge Høyre: Oppsummert ønsker Unge Høyre fortsatt pelsdyroppdrett i Norge og tilskudd til næringen. Videre mener de at oppdrettere «som tilsynsmyndigheter avdekker alvorlige brudd på regelverket hos, skal miste sin mulighet til hold av pelsdyr». De vil også ha strengere krav til dyrevelferd, systematisert avlsarbeid og økt forskning på alternative driftsformer uten nettingbur.[7]

KrFU: Vil «jobbe for en bærekraftig pelsdyrnæring med strenge krav til dyrevelferd».[8]

Senterungdommen: Vil «sørge for en bærekraftig utvikling i norsk pelsdyrproduksjon, og sørge for at utvikling av regelverket skal ta hensyn til dyrs artstypiske behov» og «ha fokus på økt dyrevelferd i pelsnæringen.»[9]

  Vis kilder Skjul kilder

[1] FpUs handlingsprogram 2018-2020 
[2] Unge Venstres Politiske plattform 2016-2018 
[3] auf.no 
[4] su.no 
[5] rødungdom.no 
[6] grønnungdom.no
[7] Fra resolusjon vedtatt av landsstyret i 2015 kalt «Bedre dyrevelferd på pelsdyrgårder» 
[8] KrFUs hovedprogram 2016
[9] Senterungdommens Stortingsvalgsprogram 2017-2021

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!