Advarer mot legalisering av reptiler

Publisert 10.05.2016

Mattilsynets forslag om å å tillate hobbyhold av reptiler og amfibier – som slanger, øgler, skilpadder og frosker, vil ikke bare utgjøre et enormt dyrevelferdsproblem. Det vil også være en stor trussel mot folkehelsen, og den norske fauna.

slange

Reptiler er ikke kjæledyr, de hører hjemme i det fri!

Foto: Dollar Photo Club

Mattilsynets forslag om å å tillate hobbyhold av reptiler og amfibier – som slanger, øgler, skilpadder og frosker, vil ikke bare utgjøre et enormt dyrevelferdsproblem. Det vil også være en stor trussel mot folkehelsen, og den norske fauna.

En skilpadde er søt, det er det ingen tvil om. Men den er ikke et kjæledyr, den har heller ikke lyst til å være et kjæledyr. Slanger, øgler og frosker er heller ikke kjæledyr. Ingen av disse dyrene trives i fangenskap, faktisk opplever de ofte menneskelig kontakt som negativ. Disse eksotiske dyrene hører heller ikke hjemme i norsk natur. 

Det har, av mange gode grunner, aldri vært lov til å holde krypdyr i private hjem i Norge. Til tross for dette presser reptilmiljøet intenst på for å oppheve forbudet. Dyrevernalliansen arbeider for at regjeringen skal holde fast ved dagens regelverk.

Forslaget til Mattilsynet har blitt sendt ut på høring. Dyrevernalliansen har gjennomgått høringssvarene som har kommet inn. Flere tunge faglige miljøer sier klart nei til en legalisering av reptiler og amfibier.

Vil utgjøre en trussel mot folkehelsen

Folkehelseinstituttet påpeker i sitt høringssvar den store smitte- og helsefaren som en økt innføring av reptiler vil representere. Det som bekymrer Folkehelseinstituttet mest, er den hyppige forekomsten av salmonella. Salmonella er en bakterie som angriper mage-tarmkanalen, og i noen tilfeller lymfesystemet og blodbanen. Bakteriene kan gi alvorlige infeksjoner med hyppig avføring, magekramper og truet almenntilstand, og kan være livstruende for de som allerede er syke, barn og eldre mennesker.

Utdrag fra Folkehelseinstituttet sitt høringssvar:

"Salmonella er en del av den vanlige floraen i reptiler og amfibier, og omtrent 90 % av alle reptiler er bærere av Salmonella. [...] Salmonella er svært levedyktige i miljøet, studier har vist at Salmonella overlever og kan dyrkes selv etter 90 dager i drikkevann og 30 måneder i avføring fra reptiler. […] Det bør også nevnes at CDC (Centers for Disease Control and Prevention, USA) og FDA (U.S. Food and Drug Administration) gir klare advarsler til befolkningen på sine hjemmesider: «Keep reptiles and amphibians out of homes with children under 5 years of age». […]

Endring i regelverket for hold av eksotiske dyr frarådes, siden vi anser at dette vil kunne utgjøre et betydelig folkehelseproblem."

Høy risiko dårlig dyrevelferd

Veterinærinstituttet peker i sitt høringssvar på de omfattende dyrevelferdsmessige problemene en legalisering vil medføre. Både i forhold til hold av reptiler, rømningsfare, og oppdrett av og levendefôring med fôrdyr. Veterinærinstituttet tror heller ikke en oppmykning av regelverket vil føre til mindre smugling. Tvert i mot.

Utdrag fra Veterinærinstituttet sitt høringssvar:

"Erfaringer fra land der hold av eksotiske dyr er tillatt, viser at smugling med forbudte dyr (CITES) forblir et problem. I tillegg viser erfaringer fra andre europeiske land økt interesse for og etterspørsel etter nye arter som kan tillates holdt som kjæledyr. Man kan anta at omsetning av herptiler fra dyrebutikker i Norge vil føre til at flere personer uten spesiell kompetanse på slike arter vil skaffe seg disse dyrene. [...] Veterinærinstituttet frykter for konsekvensene kunnskapsmangel kan ha for dyrevelferden. […] 

Når enkelte dyreeiere ønsker å avslutte dyreholdet sitt, er det alltid noen som finner på å sette ut dyra i naturen. Dyr kan også rømme. Fra andre land vet en at det også skjer med eksotiske amfibier og krypdyr. Dette vil utsette villfaunaen og utegående, matproduserende dyr for salmonellasmitte. Faren for etablering av fremmede arter i naturen er et annet tema, der all erfaring tilsier utstrakt bruk av føre var-prinsippet. […] 

Antibiotikaresistens hos salmonellabakterier er et økende problem, og multiresistente stammer isoleres fra krypdyr og amfibier. Med tanke på de alvorlige salmonellosene hos barn er dette urovekkende. Et annet forhold er at flere typer antibiotika ikke kan brukes på barn på grunn av alvorlige bivirkninger, slik at behandlingsmulighetene i utgangspunktet er begrenset for denne risikogruppen. […] 

Konklusjon: Endringer i regelverket for hold av eksotiske dyr frarådes."

Vil utgjøre en risiko for landbruksdyrene

Animalia, som er bøndenes ledende fagmiljø for husdyr, påpeker i sitt høringssvar det problematiske ved hold av reptiler, i forhold til dyrevelferd, introduksjon av fremmede arter, risikoen for viltfangede dyr, og risikoen for smittsomme sykdommer både til mennesker og til landbruksdyrene våre. 

Utdrag fra Animalia sitt høringssvar:

"Animalia er et av Norges ledende fag- og utviklingsmiljøer innen kjøtt- og eggproduksjon. Animalia mener det er svært viktig at eventuelle nye arter verken kan utgjøre en direkte eller indirekte fare for mennesker, dyr eller natur. Innførsel av nye arter har historisk sett vist seg å kunne medføre store, uforutsette konsekvenser i vårt eget og andre land. […] 

Animalia støtter i hovedsak ikke forslaget om å tillate hold av reptiler og ser utfordringer ved hold av flere av pattedyrartene som er oppført i vedlegget - eksotiske dyr som er unntatt fra forbudet i § 2."

Stor motstand fra natur- og miljøorganisasjoner

SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold), Norsk Zoologisk Forening, WWF-Norge og Norges Miljøvernforbund er alle skeptiske til eller fraråder en legalisering av reptiler som hobby.

Utdrag fra SABIMA og WWF sitt felles høringssvar:

"At det muligens finnes mange av disse i omløp i Norge er ikke et godt argument for å tillate disse." [...] Sabima og WWF-Norge ber med dette om at det ikke tillates hold av herptiler i Norge med bakgrunn i naturmangfoldslovens føre-var-prinsipp – kombinert med at samfunnsnytten må anses å være svært liten." 

Utdrag fra Norsk Zoologisk Forening sitt høringssvar:

"Det langsiktige målet bør være å få kontroll med en uheldig praksis, noe det er vanskelig å se at kan oppnås gjennom liberalisering. [...] Norsk Zoologisk Forening er skeptisk til en liberalisering av norsk regelverk knyttet til innførsel, omsetting og hold av eksotiske herpetiler."

 

Dyrevernalliansen og alle andre norske dyrevernorganisasjoner er også imot en legalisering av reptiler og amfibier.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!