Spørsmål og svar fra Bibelen om mennesker og dyr

Publisert 01.01.2005

Mennesket ble satt til å tjene og vokte skaperverket. En forvalter har råderett, men ikke eiendomsrett over det han har ansvar for.

Vilt ape tenker

Mennesket ble satt til å tjene og vokte skaperverket. En forvalter har råderett, men ikke eiendomsrett over det han har ansvar for.

 

Om forfatteren
Jan Randtrud er teolog. Med et kristent perspektiv presenterer han spørsmål og svar fra Bibelen om mennesker og dyr. Artikkelen er gjengitt med forfatterens tillatelse. Innholdet i artikkelen representerer ikke nødvendigvis Dyrevernalliansen syn.

1: Er det ikke slik at Bibelen gir mennesker råderett over dyrene?
SVAR: Jo. Dette står i 1. Mosebok 1:26 og 28. Men å råde over andre skapninger betyr å være ansvarlig forvalter over dem. Mennesket ble satt til å tjene og vokte skaperverket. En forvalter har råderett, men ikke eiendomsrett over det han har ansvar for.

2: Men betyr ikke dette at mennesker har rett til å drepe og spise dyr?
SVAR: Nei. Ikke uten videre. Disse råderetts-versene følges av to vers som sier at mennesket og alle andre skapninger på jorden skal leve på vegetarisk diett - 1.Mos 1:29-30. Dette var Guds opprinnelige mening om forholdet mellom mennesker og dyr. Tillatelsen til å ete kjøtt kommer senere, som følge av syndefall og syndflod - 1.Mos 9:2-3. Men det står ingen ting om råderett sammen med disse versene.

3: Men er det ikke slik at Bibelen sier at naturen er til for menneskets skyld?
SVAR: Nei! Noe slikt står ikke noe sted i Bibelen. Tvertimot står det at mennesket skulle være skaperverkets tjener og vokter - 1.Mos 2:15 (Grunnteksten gjør dette helt klart). Da Gud plasserte menneskene i verden sa han uttrykkelig at det fantes ting der som de ikke hadde rett til å gjøre seg nytte av - 1.Mos 2:16-17. Selve syndefallet var at mennesket krevde alt som fantes i verden - 1.Mos 3:1-6.

4: Står det noe om Jesu forhold til dyrene?
SVAR: Ja, mye. Han ble født med dyr rundt seg - i en krybbe som dyrene pleide å spise av - Lukas 2:7. Han hadde selskap av dyrene i ørkenen hvor han fastet i førti dager - Markus 1:13. Han sa at Gud bryr seg om hver eneste lille spurv - Matteus 10:29 og sørger for at hver eneste lille fugl får mat - Matteus 6:26. Han sa også at gode mennesker er de som vil vise barmhjertighet mot dyr selv på sabbaten - Matteus 12:11.

5: Men står det ikke ofte i Bibelen at mennesker er mer verdt enn dyrene?
SVAR: Jo, og det er viktig fordi det lærer oss om hvordan vi tenker verdi. Tusenlappen er mer verdt enn kronestykket, men den har bare verdi i den grad kronestykket har det. På samme måter har mennesker verdi bare i den grad dyrene har det.

6: Hva er forskjellen på mennesker og dyr ifølge Bibelen?
SVAR: Bare en viktig ting - mennesket er skapt i Guds bilde - 1.Mosebok 1:26-27.

7: Hva betyr det?
SVAR: Det betyr nok ganske mye, men en av de opplagte tingene er at forskjellen på mennesker og dyr ikke ligger i noe annet - 1.Mosebok 2:18-20 og 23, Forkynneren 3:18-21, 1.Korinterbrev 15: 39.

8: Har dyrene sjel?
SVAR: Ja. Det står om dyrenes sjel og ånd mange ganger gjennom hele Bibelen. Men det kommer ofte ikke fram i oversettelsene. De tolv første gangene ordet for Sjel er brukt i Bibelens grunntekst i det vi kaller urhistorien - 1:Mosebok 1- 9, brukes ordet to ganger om mennesker alene, to ganger om dyr og mennesker sammen, og åtte ganger om dyr alene. Se Forkynneren 3:18-21 om hvordan det åndelige og sjelelige er felles for dyr og mennesker. Alt det som står om mennesket i 1.Mosebok 2:7, står også om dyr.

9: Er det andre viktige ting som er felles for mennesker og dyr?
SVAR: Ja, mange. Vi nevner noen få:
" VELSIGNELSE: Dyr ble velsignet før menneskene - 1.Mos 1:22.
" PAKT: Den første pakten Bibelen nevner, er felles for mennesker og dyr - 1.Mos 9:9-17. Dette gjelder også den nye pakt (Det Nye Testamentet) som profetene så fram mot - Hosea 2:18.
" FRELSE: Det går ikke alltid fram av oversettelsene, men Bibelen taler om den samme frelse for mennesker og dyr - Salme 36:7.
" OMVENDELSE OG NÅDE: I profeten Jonas bok står det om hvordan både dyr og mennesker ropte til Gud, og om hvordan Gud sparte byen Ninive fordi han hadde medynk med både dyr og mennesker - Jona 3:7-8 og 4:11.
" FRAMTIDSHÅPET: Profetene snakker om hvordan dyr og mennesker skal leve i fred med hverandre på den nye jord - Jesaja 11:6-9. Nærmest Guds tronen i himmelen er det fire livsvesener, tre i form av dyr og ett i form av menneske som sammen alltid priser Gud - Johannes Åpenbaring 4: 6-9. Det viser hvor nær mennesker og dyr er hverandre for Gud.

10: Har dyr rettigheter ifølge Bibelen?
SVAR: Ja, mange. Vi nevner noen:
" RETT TIL LIV OG LIVSROM: 1.Mos 1:22 og kapittel 6-9. Da syndfloden kom skulle Noah ta med seg par av hver dyreart - både "nyttige" og "unyttige" for at de fortsatt skulle leve på jorden sammen med mennesket.
" RETT TIL HVILE: 2.Mosebok 20:10 og 23:12. Dyr som må arbeide har samme rett til hviledag som mennesker som må arbeide.
" RETT TIL Å SPISE OG LEVE AV MENNESKERS ARBEID: 2. Mosebok 23:11, 3.Mosebok 25:7. Det var fordi Israelsfolket brøt disse lovene at de ble jaget ut av landet og sendt i eksil - 3.Mosebok 26:33-35, 2.Krønikebok 36:21.

11: Sier Bibelen at det er synd å mishandle dyr?
SVAR: Ja, flere ganger. Helt tydelig slike steder som Ordspråkene 12:10 (se nedenfor) og profeten Habakkuk 2:17.

12: Hvorfor lærer ikke kirken alt dette?
SVAR: Jo, kirken lærer egentlig dette. Alt som står ovenfor, har vært lært og bekjent av kristne og kirkens lærde gjennom alle tider, selv om mange også har fornektet det. I de siste generasjonene har mye av vår tradisjon glemt og fornektet det som Bibelen sier, og erstattet det med en lære som sier at mennesket har rett og plikt til å utbytte og undertrykke jorden og dyrene. Akkurat det samme skjedde for to til tre århundrer siden, da mange i kirken fornektet det Bibelen sier om menneskeverd og lærte at negerslaveriet var Guds vilje.

Men vi henter fram et eksempel på hva kirken lærte i en situasjon da dens lærere trodde på Bibelen:

Fra biskop Erik Pontoppidans katekismebok "Sannhet til Gudfryktighet" (fra 1737, innført og lest overalt i Danmark og Norge):
Spørsmål: Er ubarmhjertighet mot dyrene synd?
Svar: JA! - Ordspråkene 12:10.

Dette er viktig, fordi det viser at etter kirkens egen lære er menneskers salighet og frelse også avhengig av hvordan vi behandler dyrene. Alle kristne forkynnere har ansvar for å forkynne til frelse og advare mot synd. Den som underslår at ubarmhjertighet mot dyr er synd og fører til fortapelse, er derfor ifølge kirkens lære ingen sann forkynner.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!