Opinionsundersøkelser om dyrevern

Publisert 01.02.2019

Her finner du oversikt over spørreundersøkelser om dyrevern og dyrs rettigheter.

Vilt gorilla

Her finner du oversikt over spørreundersøkelser om dyrevern og dyrs rettigheter.

Innhold

Dyrs rettigheter, evner og status
Dyrevern og politikk
Dyrevern og forbruk
Husdyr generelt
Høns og kylling
Pels
Fisk og fiskeoppdrett
Dyreforsøk og forsøksdyr
Vegetar
Jakt

Skal du skrive en oppgave om dyrevern på skolen, trenger du kilder til et leserbrev, eller er du bare interessert i dyrevern? Her kan du finne nyttig informasjon fra opinionsmålinger som er gjennomført i løpet av de siste årene.

Dyrs rettigheter, evner og status

 • 2002: 57% mener vi bør ta mer hensyn til dyrenes velferd i Norge. [1]
 • 2005: Cirka 56% mener det bør kreves en "rimelig grunn" for å ta livet av dyr. Cirka 33% er uenige i dette. [2]
 • 2005: 84% av nordmenn synes at spørsmål knyttet til dyrevelferd er viktig for dem personlig. [3]

Dyrevern og politikk

 • 2002: Kun 18% mener myndighetenes tilsyn med dyrehold i norsk landbruk er tilfredsstillende. [1]
 • 2002: 14% av nordmenn mener myndighetene bruker nok penger på å sikre dyrenes velferd i Norge. [1]
 • 2009: 20% mener dyrevern er en sak som har "ganske stor eller svært stor" betydning for dem ved valg av politisk parti. [4]
 • 2009: 33% mener myndighetenes prioritering av brudd på dyrevernloven er for svak. [5]
 • 2015: 54% svarer at de er helt eller delvis enige i at norskprodusert mat sikrer dyrevelferd. 33% svarer hverken eller, eller at de ikke vet. [6]

Dyrevern og forbruk

 • 2002: 31% av nordmenn ønsker å vite mer om hvordan dyrene har hatt det når de kjøper mat. [1]
 • 2002: Kun 15% av nordmenn mener at det er viktigere at maten er rimelig og av god kvalitet enn hvordan dyrene som maten kommer fra har det. [1]
 • 2010: 84% av nordmenn er uenig i at billig mat er viktigere enn dyrevelferd. [7]
 • 2010: 41% av nordmenn har valgt å ikke kjøpe matprodukter på grunn av bekymringer for dyrets velferd. [8]
 • 2010: 69% av nordmenn har stor eller svært stor tillitt til norsk kjøttbransje, og 77% har stor eller svært stor tillitt til norske kjøttprodukter. [9] 
 • 2013: Nordmenn er mer opptatt av sunn mat og dyrevelferd enn reduserte matpriser. [10]
 • 2015: 83% nordmenn mener at det er meget eller ganske viktig at dyrevelferd i matproduksjon er god. [6]
 • 2015: Av 12 matverdier rangerer nordmenn dyrevelferd som den fjerde viktigste verdien, etter sikkerhet, naturlighet og smak. [11]
 • 2016: 57% av nordmenn ville helt sikkert eller ganske sikkert kjøpt et produkt merket med dyrevelferdsgaranti ut over dagens minimumsregelverk, selv om prisen var 15% høyere enn tilsvarende produkter uten dyrevelferdsgaranti. [12]
 • 2016: 47% av nordmenn mener at den beste definisjonen på bærekraftig matproduksjon er at maten produseres på en måte som ivaretar både produksjonsdyr, mennesker og miljøet på kort og lang sikt. [13]
 • 2016: 28% av nordmenn mener mest mulig bruk av beite i kjøttproduksjon er viktig for bærekraftig matproduksjon. [13]
 • 2016: 31% av nordmenn opplever at stort forbruk av antibiotika er den største miljøbelastningen i norsk kjøttproduksjon. [13]
 • 2017: Nordmenn har minst tillitt til at kyllingkjøtt blir produsert på en etisk måte. Av rødt kjøtt kommer svineproduksjon dårligst ut. [14]
 • 2018: En av tre (36% kvinner og 22% menn) planlegger å spise mindre rødt kjøtt i 2019. [15]

Husdyr generelt

 • 2002: 58% av spurte nordmenn er villige til å betale en krone mer per egg fra frittgående høner enn fra høner i bur. [1]
 • 2002: 87% nordmenn tror husdyr har følelser, som evne til å føle smerte, vantrivsel, tilfredshet og glede. Kun 36% tror fisk har følelser. [1]
 • 2002: 77% tror husdyr lider når de fraktes over lange distanser i lastebiler. [1]
 • 2002: Kun 31% er helt enig påstanden om at norsk husdyrhold preges av respekt og omsorg for dyrene. [1]
 • 2002: 70% mener det lønner seg økonomisk for bonden å behandle husdyrene godt. [1]
 • 2002: Kun 17% av nordmenn er helt enig i at dyremishandling sjelden foregår i norsk landbruk. [1]
 • 2002: 43% av nordmenn mener de kan merke på matens smak eller kvalitet om et husdyr har hatt det godt eller vondt mens det levde. [16]
 • 2005: 57% av nordmenn synes at velferden til husdyr er veldig viktig. [3]
 • 2005: 48% av nordmenn som har kjøpt storfekjøtt synes det er veldig viktig at dyrene har fått tilbringe deler av året utendørs. [3]
 • 2009: 35% av befolkningen er “ganske opptatt eller svært opptatt” av livsvilkårene til dyr som havner på middagstallerkenen. [17]
 • 2016: 80% mener at husdyr som hest, ku, gris og sau "i meget stor grad eller ganske stor grad" har følelser som evnen til å føle smerte, vantrivsel, tilfredshet, glede etc. [18]
 • 2016: 73% av nordmenn mener at dyr må gå mest mulig ute/på beite for å ha det godt. [19]
 • 2016: 70% mener at dyrene må leve mest mulig i samsvar med sine naturlige behov for å ha det godt. [19]
 • 2016: 62% mener at dyr som har god velferd får gå fritt inne, og ikke stå i bur eller bås. [19]
 • 2016: 57% av den norske befolkningen mener at kun lovkrav i seg selv ikke er tilstrekkelig for å gi god dyrevelferd, men at det må gjennomføres dyrevelferdstiltak betydelig utover dagens lover og regler. [19]
 • 2017: 50% av nordmenn mener at produsenten skal prioritere god dyrevelferd over andre hensyn [20]
 • 2017: 39% nordmenn oppfatter lam/sau som mest etisk i forhold til dyrevelferd, mot 14% for storfe, 6% for kylling og 4% for gris [20]
 • 2017: I Norge er dyrevelferd er viktigst for kvinner. [20]

Høns og kylling

 • 2005: 46% av nordmenn er bekymret for velferden til kylling. [3]
 • 2010: 84% mener at verpehøns har det best fritt i låver med tilgang til uteareale. Kun 8% mener de har det best i bur eller i fritt låver uten tilgang til uteareale. [21]
 • 2015: 45 % av nordmenn har stor eller svært stor tillit til fjørfebransjen. 46 % har stor eller svært stor tillit til kylling- og kalkunprodukter. 30 % stiller seg nøytrale til tillitsspørsmålet. [22]

Pels

 • 2011: 38% av norske bønder mener at det ikke i det hele tatt eller bare i mindre grad bør satses på pels. [23]
 • 2016: 53% av nordmenn mener at pelsoppdrett bør forbys. Motstanden er størst blant kvinner, hvorav hele 78% mener at pelsoppdrett bør forbys i Norge. [24]
 • 2017: 65% mener pelsdyroppdrett er galt, 16% har ingen mening, og bare 19% mener pelsdyroppdrett er riktig. I aldersgruppen 18-22 år mener 82% at det er galt å drive oppdrett av pelsdyr. I aldersgruppen 23-35 år mener 71% at det er galt, og i aldersgruppen 36-55 år er 66% mot pelsdyroppdrett. I aldersgruppen 56-70 år er 55% motstandere av pelsdyroppdrett. [25]
 • 2017: Kun 7,1% av befolkningen har selv kjøpt klær med ekte pels i løpet av de siste fem årene. [26]

Fisk og fiskeoppdrett

 • 2002: 52% mener det er galt å drive sportsfiske der det på forhånd er bestemt at fisk som fanges skal kastes ut igjen. [1]
 • 2010: Ca. 11% av nordmenn unngår å kjøpe oppdrettsfisk på grunn av bekymringer for fiskens velferd. [8]
 • 2017: 5 av 10 nordmenn er svært eller ganske positive til catch and release. [27]

Dyreforsøk og forsøksdyr

 • 2010: 61% mener at bruk av dyr til kosmetikktesting er uakseptabelt. [28]
 • 2010: 66% av nordmenn mener at myndighetene bør øremerke midler for å fremme forskning på alternative metoder til bruk av levende dyr i dyreforsøk. [28]
 • 2010: 48% av nordmenn er enig i at forskere burde kunne utføre eksperimenter på dyr som hunder og aper hvis det kan bidra til å løse helseproblemer hos mennesker. 11% var hverken enig eller uenig, og 40 % var uenig i påstanden. [29]

Vegetar

 • Antall nordmenn som lever av vegetarmat er noe usikkert. Det beror bl.a. på hvordan begrepet "vegetarianer" defineres.
 • 2005: Andel vegetarianere i Norge sammenlignet med utlandet: Norge - ca. 4% av befolkningen. Sverige - ca. 7% av befolkningen. England - ca. 7-10% av befolkningen. Tyskland - ca. 8% av befolkningen. Nederland - ca. 4-5% av befolkningen. [3]
 • 2009: 54% av nordmenn kunne tenke seg å spise en middag uten kjøtt ukentlig. [5]
 • 2017: 43% av nordmenn kunne tenke seg å redusere kjøttforbruket sitt av hensyn til miljø og dyrevelferd. [30]

Jakt

 • 56% av befolkningen stiller seg negative til jakt med pil og bue. [31]
  Vis kilder Skjul kilder
 1. MMI for Landbruksdepartementet “Telefonundersøkelse om holdninger til dyrevelferd”, november 2002.
 2. Visendi for Dyrevernalliansen, "Mener du at loven burde kreve en "rimelig grunn" når man skal ta livet av dyr?", april 2005.
 3. Kjaernes, U., Miele, M., Roex, J., Welfare Quality Reports No. 2 - Attitudes of Consumers, Retailers and Producers to Farm Animal Welfare, URL: welfarequality.net, april 2007.
 4. Infact for Dyrevernalliansen, "Hvor stor betydning har følgende politiske temaer for ditt valg av politisk parti i det kommende stortingsvalget?", september 2009.
 5. Infact for Dyrevernalliansen, "Hva er din holdning til myndighetenes prioritering av brudd på dyrevernloven?" og "Hvor ofte kunne du tenke deg å spise en middag uten kjøtt?", juni 2009.
 6. Ipsos MMI, Meninger om norsk mat, Perspektivnotat, 2015.
 7. Kvakkestad, V., K. Refsgaard, H. Berglann, Citizen and consumer attitudes to food and food production in Norway, Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning (NILF), Discussion Paper 2, 2011.
 8. Grimsrud, K.M., Nielsen, H.M. et al., Households' willingness-to-pay for improved fish welfare in breeding programs for farmed Atlantic salmon, Aquaculture, 372-375: 19-27, 2013.
 9. Sentio Research Norge for Animalia, publisert i Kjøttets tilstand, Animalia, 2010.
 10. Respons Analyse for Norsk Institutt for Landbrukspolitisk forskning, 2014.
 11. Bazzani, C., Gustavsen, G. W., Nayga, Jr., R. M., Rickertsen, K, «A comparative study of food values between the United Stated and Norway», European Review of Agricultural Economics, Vol 45 (2): 239-272, 2018. 
 12. YouGov for Matprat, ”Se for deg at det finnes en merkeordning for mat som garanterer at det blir tatt ekstra hensyn til dyrevelferd, altså krav utover kravene som dagens lover og regler stiller. Forutsatt at et produkt med dette merket var 15% dyrere enn et tilsvarende annet produkt uten dette merket, hvor sannsynlig er det at du ville kjøpt produktet med dette merket?”, mars 2016. 
 13. Matprat, Bærekraft – Verden sett fra et forbrukerperspektiv. MeetEat konferansen, 2016.
 14. Epinion for Matprat «Vi stoler mindre på svin, men spiser mest av det» 2017.
 15. Sentio for Nationen «En av tre vil redusere kjøttforbruket», januar 2019.
 16. MMI for Norsk Landbrukssamvirke, Kjennskap og holdninger til norsk landbruk, 2002.
 17. Infact for Dyrevernalliansen, "Hvor opptatt er du av livsvilkårene til dyr som havner på middagstallerkenen?", juni 2009.
 18. Cint for Dyrevernalliansen, "I hvor stor grad tror du at husdyr som hester, kuer, griser, sauer har følelser? Dvs. evne til å føle smerte, vantrivsel, tilfredshet, glede osv.", oktober 2016.
 19. YouGov for Matprat, ”Hvor godt eller dårlig vil du si at hver av følgende tiltak oppfyller de kravene du stiller til «god dyrevelferd»?", mars 2016.
 20. Epinion for Matprat «Synet til norske forbrukere på etikk i norsk husdyrproduksjon», mai 2017.
 21. Infact for Dyrevernalliansen, "Hvor tror du hønene har det best?" , februar 2010.
 22. Sentio Research Norge for Animalia, publisert i Kjøttets tilstand, Animalia, 2015.
 23. Respons Analyse AS for Landbrukets utredningskontor/Dyrevernalliansen, Pelsdyroppdrett som satsningsområde i landbruket, oktober 2011.
 24. Sentio for Nationen, ”Bør pelsoppdrett forbys i Norge?”, november 2016.
 25. SynoInt for Dyrevernalliansen, ”Mener du det er riktig eller galt å drive oppdrett av dyr i bur til pelsproduksjon?”, november 2017.
 26. Synolnt for Dyrevernalliansen, ”Har du selv i løpet av de siste 5 årene kjøpt klær med ekte pels?”, oktober 2017. 
 27. Kantar TNS for Natur og miljøbarometeret, 2017
 28. Infact for Dyrevernalliansen, "Synes du at bruk av dyr er akseptabelt eller uakseptabelt innenfor følgende bransjer", april 2010.
 29. TNS Opinion & Social network for European Commission´s Directorate General for Research Training and Development. “Special Eurobarometer. Science and Technology Report”, februar 2010.
 30. Respons Analyse for Framtiden i våre hender, juni 2017, hentet fra ”Sju myter om kjøtt”, URL: framtiden.no, 21. juni 2017. 
 31. Infact for Dyrevernalliansen, "Jakt med pil og bue er forbudt i Norge. Hva er din holdning til dette?", september 2011.

 

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!