Opinionsundersøkelser om dyrevern

Publisert 18.09.2017

Her finner du oversikt over spørreundersøkelser om dyrevern og dyrs rettigheter.

Vilt gorilla

Her finner du oversikt over spørreundersøkelser om dyrevern og dyrs rettigheter.

Innhold

Dyrs rettigheter, evner og status
Dyrevern og politikk
Dyrevern og forbruk
Husdyr generelt
Høns og kylling
Pels
Fisk og fiskeoppdrett
Dyreforsøk og forsøksdyr
Vegetar
Jakt

Skal du skrive en oppgave om dyrevern på skolen, trenger du kilder til et leserbrev, eller er du bare interessert i dyrevern? Her kan du finne nyttig informasjon fra opinionsmålinger som er gjennomført i løpet av de siste årene.

Dyrs rettigheter, evner og status

 • Ca. 56% mener det bør kreves en "rimelig grunn" for å ta livet av dyr. Ca. 33% er uenige i dette. [1]
 • 84% av nordmenn synes at spørsmål knyttet til dyrevelferd er viktig for dem personlig. [2]

Dyrevern og politikk

 • 20% mener at dyrevern er en sak som har "ganske stor eller svært stor" betydning for dem ved valg av politisk parti. [3]
 • 33% mener at myndighetenes prioritering av brudd på dyrevernloven er for svak. [4]
 • 54% svarer at de er helt eller delvis enige i at norskprodusert mat sikrer dyrevelferd. 33 prosent svarer hverken eller, eller at de ikke vet. [5]

Dyrevern og forbruk

 • 83% mener at det er meget eller ganske viktig at dyrevelferd i matproduksjon er god. [5]
 • 84% av nordmenn er uenig i at billig mat er viktigere enn dyrevelferd. [6]
 • 41% av nordmenn har har valgt å ikke kjøpe matprodukter på grunn av bekymringer for dyrets velferd. [7]
 • 57% av nordmenn ville helt sikkert eller ganske sikkert kjøpt et produkt merket med dyrevelferdsgaranti ut over dagens minimumsregelverk, selv om prisen var 15% høyere enn tilsvarende produkter uten dyrevelferdsgaranti. [8]

Husdyr generelt

 • 80% mener at husdyr som hest, ku, gris og sau "i meget stor grad eller ganske stor grad" har følelser som evnen til å føle smerte, vantrivsel, tilfredshet, glede etc. [9]
 • 35% av befolkningen er “ganske opptatt eller svært opptatt” av livsvilkårene til dyr som havner på middagstallerkenen. [10]
 • 43% av nordmenn mener de kan merke på matens smak eller kvalitet om et husdyr har hatt det godt eller vondt mens det levde. [11]
 • 57% av nordmenn synes at velferden til husdyr er veldig viktig. [2]
 • 48% av nordmenn som har kjøpt storfekjøtt synes det er veldig viktig at dyrene har fått tilbringe deler av året utendørs. [2]
 • 73% av nordmenn mener at dyr må gå mest mulig ute/på beite for å ha det godt. [12]
 • 70% mener at dyrene må leve mest mulig i samsvar med sine naturlige behov for å ha det godt. [12]
 • 62% mener at dyr som har god velferd får gå fritt inne, og ikke stå i bur eller bås. [12]
 • 57% av den norske befolkningen mener at kun lovkrav i seg selv ikke er tilstrekkelig for å gi god dyrevelferd, men at det må gjennomføres dyrevelferdstiltak betydelig utover dagens lover og regler. [12]

Høns og kylling

 • 84% mener at verpehøns har det best fritt i låver med tilgang til uteareale. Kun 8% mener de har det best i bur eller i fritt låver uten tilgang til uteareale. [13]
 • 46% av nordmenn er bekymret for velferden til kylling. [2]
 • 45 % av nordmenn har stor eller svært stor tillit til fjørfebransjen. 46 % har stor eller svært stor tillit til kylling- og kalkunprodukter. 30 % stiller seg nøytrale til tillitsspørsmålet. [14]

Pels

 • 65% mener pelsdyroppdrett er galt, 16% har ingen mening, og bare 19% mener pelsdyroppdrett er riktig. I aldersgruppen 18-22 år mener 82% at det er galt å drive oppdrett av pelsdyr. I aldersgruppen 23-35 år mener 71% at det er galt, og i aldersgruppen 36-55 år er 66% mot pelsdyroppdrett. I aldersgruppen 56-70 år er 55% motstandere av pelsdyroppdrett. [15]
 • 53% av nordmenn mener at pelsoppdrett bør forbys. Motstanden er størst blant kvinner, hvorav hele 78% mener at pelsoppdrett bør forbys i Norge. [16]
 • Kun 7,1% av befolkningen har selv kjøpt klær med ekte pels i løpet av de siste fem årene. [17]
 • 38% av norske bønder mener at det ikke i det hele tatt eller bare i mindre grad bør satses på pels. [18]

Fisk og fiskeoppdrett

 • Ca. 11% av nordmenn unngår å kjøpe oppdrettsfisk på grunn av bekymringer for fiskens velferd. [7]

Dyreforsøk og forsøksdyr

 • 61% mener at bruk av dyr til kosmetikktesting er uakseptabelt. [19]
 • 66% av nordmenn mener at myndighetene bør øremerke midler for å fremme forskning på alternative metoder til bruk av levende dyr i dyreforsøk. [19]

Vegetar

 • Antall nordmenn som lever av vegetarmat er noe usikkert. Det beror bl.a. på hvordan begrepet "vegetarianer" defineres.
 • Andel vegetarianere i Norge sammenlignet med utlandet: Norge - ca. 4% av befolkningen.
 Sverige - ca. 7% av befolkningen.
 England - ca. 7-10% av befolkningen.
 Tyskland - ca. 8% av befolkningen.
 Nederland - ca. 4-5% av befolkningen. [2]
 • 54% av nordmenn kunne tenke seg å spise en middag uten kjøtt ukentlig. [4]
 • 43% av nordmenn kunne tenke seg å redusere kjøttforbruket sitt av hensyn til miljø og dyrevelferd. [20]

Jakt

 • 56% av befolkningen stiller seg negative til jakt med pil og bue. [21]
  Vis kilder Skjul kilder
 1. Visendi for Dyrevernalliansen, "Mener du at loven burde kreve en "rimelig grunn" når man skal ta livet av dyr?", april 2005.
 2. Kjaernes, U., Miele, M., Roex, J., Welfare Quality Reports No. 2 - Attitudes of Consumers, Retailers and Producers to Farm Animal Welfare, URL: welfarequality.net, april 2007.
 3. Infact for Dyrevernalliansen, "Hvor stor betydning har følgende politiske temaer for ditt valg av politisk parti i det kommende stortingsvalget?", september 2009.
 4. Infact for Dyrevernalliansen, "Hva er din holdning til myndighetenes prioritering av brudd på dyrevernloven?" og "Hvor ofte kunne du tenke deg å spise en middag uten kjøtt?", juni 2009.
 5. Ipsos MMI, Meninger om norsk mat, Perspektivnotat, 2015.
 6. Kvakkestad, V., K. Refsgaard, H. Berglann, Citizen and consumer attitudes to food and food production in Norway. Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning (NILF), no. 2 2011.
 7. Grimsrud, K.M., Nielsen, H.M. et al., Households' willingness-to-pay for improved fish welfare in breeding programs for farmed Atlantic salmon, Aquaculture, 372-375, 19-27, 2013.
 8. YouGov for Matprat, ”Se for deg at det finnes en merkeordning for mat som garanterer at det blir tatt ekstra hensyn til dyrevelferd, altså krav utover kravene som dagens lover og regler stiller. Forutsatt at et produkt med dette merket var 15% dyrere enn et tilsvarende annet produkt uten dette merket, hvor sannsynlig er det at du ville kjøpt produktet med dette merket?”, mars 2016. 
 9. Cint for Dyrevernalliansen, "I hvor stor grad tror du at husdyr som hester, kuer, griser, sauer har følelser? Dvs. evne til å føle smerte, vantrivsel, tilfredshet, glede osv.", oktober 2016.
 10. Infact for Dyrevernalliansen, "Hvor opptatt er du av livsvilkårene til dyr som havner på middagstallerkenen?", juni 2009.
 11. MMI for Norsk Landbrukssamvirke, Kjenskap og holdninger til norsk landbruk, 2002.
 12. YouGov for Matprat, ”Hvor godt eller dårlig vil du si at hver av følgende tiltak oppfyller de kravene du stiller til «god dyrevelferd»?", mars 2016.
 13. Infact for Dyrevernalliansen, "Hvor tror du hønene har det best?" Februar 2010.
 14. Sentio Research Norge for Animalia, publisert i Kjøttets tilstand, Animalia, 2015.
 15. SynoInt for Dyrevernalliansen, ”Mener du det er riktig eller galt å drive oppdrett av dyr i bur til pelsproduksjon?”, november 2017.
 16. Sentio for Nationen, ”Bør pelsoppdrett forbys i Norge?”, november 2016.
 17. Sylnolnt for Dyrevernalliansen, ”Har du selv i løpet av de siste 5 årene kjøpt klær med ekte pels?”, oktober 2017. 
 18. Respons Analyse AS for Landbrukets utredningskontor/Dyrevernalliansen, Pelsdyroppdrett som satsningsområde i landbruket, oktober 2011.
 19. Infact for Dyrevernalliansen, "Synes du at bruk av dyr er akseptabelt eller uakseptabelt innenfor følgende bransjer", april 2010.
 20. Respons Anlyse for Framtiden i våre hender, juni 2017, hentet fra ”Sju myter om kjøtt”, URL: framtiden.no, 21. Juni 2017. 
 21. Infact for Dyrevernalliansen, "Jakt med pil og bue er forbudt i Norge. Hva er din holdning til dette?", september 2011.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!