Welfur villeder om pelsdyrs velferd

Publisert 09.01.2015

Pelsdyralslagets sertifiseringsordning Welfur er løftet frem av Pelsdyrutvalget som en løsning på næringens omdømmekrise og dyrevelferdsproblemer. Nærmere undersøkelser viser at Welfur ikke vil føre til bedre dyrevelferd, men bare lurer forbrukerne.

Welfur rev i bur

Welfur reklamerer med "optimal dyrevelferd", men tillater burhold som dette.

Foto: Martin Lundsvoll

Pelsdyralslagets sertifiseringsordning Welfur er løftet frem av Pelsdyrutvalget som en løsning på næringens omdømmekrise og dyrevelferdsproblemer. Nærmere undersøkelser viser at Welfur ikke vil føre til bedre dyrevelferd, men bare lurer forbrukerne.

Pelsdyrnæringen har investert i en ny godkjenningsordning for dyrevelferd – et sertifiseringssystem døpt Welfur. Pelsdyrutvalgets rapport løfter fram Welfur som hovedmåte for å få løst dyrevelferdsproblemene og øke tilliten hos forbrukerne.

Utvalget er imidlertid farget av at en av deres egne representanter, Steen Henrik Møller, i flere år har jobbet for Welfur-prosjektet. Han har siden 2008 vært president i IFASA, som er pelsdyrforskernes internasjonale organisasjon. Welfur er en prestisjefull satsing for næringen, men er lite verdt for å løse dyrenes problemer.

Welfur lytter ikke til forbrukerne

For å øke tiltroen til sertifiseringen, har pelsdyrnæringen blåkopiert metoden til et av verdens mest anerkjente sertifiseringssystemer for landbruksdyr, Welfare Quality. 

Norges Pelsdyralslag sier på sin nettside at Welfur ”bygger på Welfare Quality® som er et system som skal kartlegge dyrevelferden i besetninger”.

Welfare Quality er laget av EU, for å kunne sertifisere dyrevelferden til gris, storfe og fjørfe. En grunnstein for Welfare Quality er at forbrukerne skal være enige i hva som kan godkjennes som akseptabel dyrevelferd. EUs forskere har derfor utformet godkjenningsordningen i samarbeid med forbrukere, i tillegg til andre berørte samfunnsgrupper.

Et slikt samarbeid med berørte samfunnsgrupper er ikke tilstede i Welfur. Pelsdyrnæringens forskere har i stedet valgt å på egenhånd bestemme hvor grensen mellom ”akseptabel” og ”uakseptabel” dyrevelferd skal gå. Det er dermed lureri av Pelsdyralslaget å si at Welfur bygger på Welfare Qualitys metoder. 

Forbrukerne blir lurt av Welfur 

Det er tre hovedgrunner til at Welfare Qualitys metode er uegnet for sertifisering av europeisk pelsdyroppdrett: 

  • Welfare Quality er utformet for produksjon av mat, ikke pels. At Welfur i stedet gjelder pels, har betydning for folks syn på hva som er akseptabel dyrevelferd. Folk har gjerne mindre aksept for pelsdyroppdrett enn matproduksjon, og legger trolig ikke de samme kriteriene til grunn for hva som kan godkjennes som akseptabelt.
     
  • Welfare Quality er utviklet for europeisk matproduksjon til europeiske forbrukere. Situasjonen for norsk pels er imidlertid en annen, siden den primært eksporteres til forbrukere utenfor Europa. Welfare Qualitys metode for kontroll av dyrevelferd er ikke nødvendigvis i overenstemmelse med synet på dyreetikk i Asia og Russland. 
  • Welfare Quality omhandler beitedyr (gris, storfe og fjørfe). Beitedyr har andre dyrevelferdsbehov enn mink og rev, som jo er rovdyr. Folk opplever det gjerne som mer problematisk og omstridt å holde rovdyr i fangenskap. Welfare Qualitys metode er ikke utformet for vurdering av velferden til rovdyr.  

Les mer: Pelsdyr ikke er som andre husdyr

Welfur er mest trolig ikke tilpasset hverken nordmenns eller de aktuelle forbrukernes forventninger til hva som kan godkjennes som akseptabel dyrevelferd for pelsdyr.

Welfur er "grønnvasking" 

Welfur er kun utformet for å kontrollere hold av pelsdyr i små bur. At utformingen er såpass snever, kan sies å være en direkte konsekvens av at Welfur ikke er blitt utviklet i samarbeid med forbrukere og øvrige berørte samfunnsgrupper. Burhold av rovdyr er i samsvar med pelsdyrnæringens eget syn på akseptabel dyrevelferd, men ikke nødvendigvis resten av samfunnets. 

Welfur kan sies å være et klassisk eksempel på såkalt ”velferdsvasking”, ifølge kriminolog Guri Larsen:

– WelFur-prosjektet vil ikke bidra til å gi rev og mink et bedre liv, men det tas i bruk av næringen kun som et forsøk på å hindre nedleggelse. Velferden forbedres ikke, den bare grønnvaskes.

  Vis kilder Skjul kilder

Landbruks- og matdepartementet, Norsk pelsdyrhold – bærekraftig utvikling eller styrt avvikling? Gjennomgang av pelsdyrnæringenNOU 2014: 15, 15. desember 2014.

Norges Pelsdyralslag, ”Wel Fur- ett europeisk sertifiseringssystem”, URL: norpels.no/xp/pub/topp/dyrevelferd/forskning/616352 , 21. november 2012. 

Mononen, J., Møller, S. H. et al., ”The development of on-farm welfare assessment for foxes and mink”, Animal Welfare 21, 363-371, 2012.

Welfare Quality, ”Science and society improving animal welfare”, URL: welfarequality.net, (undated).

Blokhuis, H., Miele, M. et al. Improving farm animal welfare – Science and society working together: the Welfare Quality approach, Wageningen Academic Publishers, 2013.

"Velferden forbedres ikke, den bare grønnvaskes."

Kriminolog og professor emeretius Guri Larsen

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!