Kontroller hindrer ikke lovbrudd i pelsdyrnæringen

Publisert 06.12.2016

Gang på gang avdekkes stygge lovbrudd i pelsdyrnæringen. Like ofte lover næringen å rydde opp. Men skjer det egentlig en bedring? Dyrevernalliansen har gjennomgått alle tilsyn med pelsnæringen for en periode på ett år og ni måneder. 

trist rev

Snart forbudt: I dag la regjeringen frem et lovforslag om forbud mot pelsdyroppdrett. 

Foto: Iselin Linstad Hauge

Gang på gang avdekkes stygge lovbrudd i pelsdyrnæringen. Like ofte lover næringen å rydde opp. Men skjer det egentlig en bedring? Dyrevernalliansen har gjennomgått alle tilsyn med pelsnæringen for en periode på ett år og ni måneder. 

I denne perioden har over tusen dyr blitt avlivet på grunn av dårlig velferd. Alvorlige lovbrudd blir fortsatt oppdaget, i tillegg til en stor mengde andre regelbrudd.

Gjennom innsyn i offentlig arkiv har vi gjennomgått alle tilsyn med pelsdyrnæringen fra utgivelsen av rapporten fra pelsdyrutvalget (NOU 2014:15 Norsk pelsdyrhold – bærekraftig utvikling eller styrt avvikling) til stortingsmeldingen om pelsdyroppdrett ble utgitt i november i år.

Halvparten bryter reglene

I løpet av perioden på ett år og ni måneder har Mattilsynet gjennomført hele 252 tilsyn med Norges 237 pelsfarmer. Totalt har 177 av pelsfarmerne blitt kontrollert i perioden. Næringen har altså blitt svært godt kontrollert, og det er åpenbart at Mattilsynet har satt av betydelige ressurser til arbeidet. Undersøkelsen viser likevel at Mattilsynets kontroller avdekker lovbrudd, men ikke hindrer dem i å skje.

Her er funnene:

  • Nesten halvparten av de kontrollerte pelsdyroppdretterne hadde avvik fra regelverket.
  • Hos mer enn hver sjette pelsdyroppdretter har Mattilsynet reagert med hastevedtak, noe som tilsier alvorlige brudd på dyrevelferdsloven.
  • I fem saker har Mattilsynet konkludert med alvorlig vanskjøtsel av dyr.
  • Minst fem pelsdyroppdrettere har blitt politianmeldt og fire har måttet avvikle driften.
  • Minst 62 hastevedtak har blitt fattet, og minst 1.178 dyr har blitt avlivet som følge av funn av syke, skadde eller vanskjøttede dyr. De mest alvorlige sakene er gjennomgående fra minkfarmer.

Et eksempel på en tilsynssak fra rapporten: 

Sak nummer 2. Rogaland, juni og oktober 2015 – Minkfarm med 20.000 dyr.

Dyreeier startet med mink i 2013. Etter funn av alvorlige brudd på dyrevelferdsloven i 2014 og sommeren 2015, drar Mattilsynet på et oppfølgingstilsyn høsten 2015.

I tilsynsrapporten skriver Mattilsynet: “Ut i fra våre observasjoner må vi konkludere med at det ved inspeksjonstidspunktet sto over 170 dyr i fellesbur i farmen som skulle vært avlivet eller isolert i sykebur på grunn av sårskader.” Mattilsynet trekker frem manglende tidsbruk i farmen som en vesentlig årsak til den uholdbare dyrevelferden.

Hvorfor en slik rapport? 

Bakgrunnen for denne rapporten er å gi en oppdatert statusrapport om hva flere år med krav om forbedring til næringen har resultert i. Tallverdier på regelbrudd i pelsdyrnæringen kan vanskelige å tolke. Dermed blir regelverksbruddene forsøkt bortforklart og bagatellisert av pelsdyrnæringen som kun tekniske avvik, eller at bare en liten promille av dyrene har skader. Med henvisning til konkrete eksempler og saker, vil denne undersøkelsen også kunne bidra til større innsikt i hvilke typer lovbrudd og dyrelidelser som faktisk skjuler seg bak tallene. Siden Mattilsynet ikke selv har oversikt over egne tall er undersøkelsen vår, så vidt vi kjenner til, den eneste samlede oversikten som finnes fra perioden.

Kniven på strupen

Skadde dyr og alvorlige regelverksbrudd har vært et tilbakevendende tema i pelsdyrdebatten, og allerede i 2009 uttalte daværende landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp) at næringen hadde "kniven på strupen: Hvis de ikke greier å rydde opp står den politiske støtten til næringen for fall."  

Stortinget behandler nå fremtiden til norsk pelsdyroppdrett, de skal komme med sin konklusjon 15. desember. Dyrevernalliansen fortsetter å arbeide politisk og presse på for å få en ansvarlig, styrt avvikling av pelsdyroppdrett i Norge. 

Les hele rapporten her

Dyrevernalliansen hjelper dyrene som trenger det aller mest, i intensivt landbruk, pelsindustrien og dyreforsøk. 

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!