Kritikk av pelsrapport hemmelige kilder offentliggjort

Publisert 07.05.2009

Forskerne som benyttet hemmelige kilder fra pelsbransjen kritiseres av etikkutvalg. Mattilsynet krever at konklusjonen skrives om.

Rev i bur - pelsdyroppdrett.

Forskerne som benyttet hemmelige kilder fra pelsbransjen kritiseres av etikkutvalg. Mattilsynet krever at konklusjonen skrives om.

I 2008 publiserte Vitenskapskomitéen for mattrygghet en rapport om pelsdyroppdrett. Oppdragsgiveren var Mattilsynet, som ønsket svar på flere spesifikke spørsmål. Vitenskapskomitéen engasjerte forskere fra Universitetet for miljø- og biovitenskap for å lage en rapport de selv kunne bruke som grunnlagsmateriale.

Hemmeligholdt informasjon brukt som kilder

I rapporten som ble skrevet, gjorde forskerne bruk av hemmeligholdte kilder fra Norges Pelsdyralslag.

Siden en grunnregel i forskningen er at alle kilder skal være åpne, er dette etter Dyrevernalliansens oppfatning svært kritikkverdig. Vi har i syv år forsøkt å få innsyn i nettopp disse kildene, som beskriver undersøkelser Pelsdyralslaget selv har gjort av forholdene for dyrene.

Både Norges pelsdyralslag, Vitenskapskomitéen og forskerne nektet Dyrevernalliansen innsyn i kildene.

Pelsdyralslaget tvinges til å offentliggjøre

Til slutt ba Mattilsynet selv Norges pelsdyralslag om å få kildene utlevert. I et brev til Mattilsynet skriver Norges pelsdyralslag:

"En viktig forutsetning for at Mattilsynet får tilgang til nevnte dokumenter er imidlertid at alle tre dokumentene unndras offentlighet og behandles strengt konfidensielt."

Mattilsynet forholder seg til offentlighetsloven, og dermed var det klart at kildene måtte frigis. De ble derfor publisert i offentlig arkiv, der Dyrevernalliansen straks bestilte dem.

Sannheten som Pelsdyralslaget skjulte

Etter å ha lest rapportene, er det tydelig hvorfor Pelsdyralslaget har vært redd for offentlig søkelys: Rapportene dokumenterer den svært mangelfulle oppfølgingen av dyrevelferd på en stor andel pelsdyrfarmer.

Rapportene viser statistisk svært store forskjeller mellom pelsfarmene. Forskerne som har lest dette, må altså ha forstått at forholdene har vært særdeles kritikkverdige enkelte steder. Likevel har de ikke foretatt seg noe.

Misvisende konklusjon

Ikke bare var tre kilder hemmeligholdt. I tillegg konkluderte rapporten med at rev "i standard produksjonsmiljø og i overensstemmelse med gjeldende regler er akseptabel og ikke medfører risiko for lidelse i et gjennomsnittlig dyr, sammenlignet med andre dyr."

Det Vitenskapskomitéen ikke samtidig opplyser om, er at de "andre dyrene" som de har sammenlignet med, er gris og høns i nederlandsk industrilandbruk på 1990-tallet. Flere av produksjonssystemene og -metodene som reveoppdrett er sammenlignet med, er forbudt eller på vei til å forbys i dagens Norge. Dyrevernalliansen mener at konklusjonen derfor er sterkt misvisende.

Mattilsynet krever ny konklusjon

Allerede før rapportene ble offentliggjort hadde Mattilsynet stilt kritiske spørsmål til metodebruk og konklusjon. Nå har de krevd at konklusjonen skrives om, slik at den samsvarer bedre med innholdet i resten av rapporten.

I grunnlagsrapporten fra Universitetet for miljø- og biovitenskap fremkommer det blant annet at sølvrev dreper sine egne valper, og at det trengs omfattende forskning for å forbedre forholdene for pelsdyr.

Etikkrådets kritikk

Dyrevernalliansen valgte å innklage rapportene til Granskingsutvalget for redelighet i forskningen. Granskningsutvalget sendte først oppdraget til det interne Etikkrådet ved forskernes eget universitet - Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Ikke overraskende dømmer ikke etikkutvalget sine egne kolleger som direkte uredelige. Likevel retter de tydelig kritikk mot rapporten:

•    Konklusjonen burde ha vært endret. Dette har allerede Mattilsynet fremmet krav om.

•    Det burde vært opplyst om at flere av kildene som ble brukt, var konfidensielle.

•    Det burde vært opplyst om at en av forskerne som skrev rapporten, selv har verv i Norges pelsdyralslag.

  Vis kilder Skjul kilder

-Vitenskapskomitéen for mattrygghet, Risk assessment concerning the welfare of animals kept for fur production, 2008.
-Akre, A.K., Hovland, A.L., Bakken, M. og Braastad, B., Risk assessment concerning the welfare of animals kept for fur production, Universitetet for miljø- og biovitenskap, 2008.
-Norges pelsdyralslag, Vedrørende forespørsel om innsyn i rapporter om dyrevelferd, 16. desember 2008.
-Etikkrådets vurdering, Klage fra Dyrevernalliansen ang. vitenskapelig uredelighet i publisering av UMB/IHA rapporten "Risk Assessment concerning the welfare of animals kept for fur production", 2009.
-Norges pelsdyralslag, Kartlegging av lynne hos pelsdyr, Resultater fra KSP-runde 2004.
-Norges pelsdyralslag, Resultater fra KSP-besøk 2004.
-Norges pelsdyralslag, Pelsdyrnæringas kvalitetssikringsarbeid -  tiltak for rettet veiledning - Resultater etter KSP-gruppenes arbeid, 1999.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!