Handlingsplanen hjelper ikke pelsdyrene

Publisert 03.12.2014

Norges Pelsdyralslag utgir jevnlig handlingsplaner for dyrevelferdstiltak. Dyrevernalliansen har vurdert handlingsplanen deres for perioden 2013-2018. Vi har tatt utgangspunkt i gjeldende lovverk og forskning om dyrevelferd. Hovedkonklusjonen er at handlingsplanen er preget av lite spesifikke tiltak, og vidererfører dagens sterkt problematiske burdrift av pelsdyr.

I Norge holdes mink og rev i bur for pelsens skyld.

Pelsdyralslagets handlingsplan hjelper ikke mink og rev på norske pelsfarmer.

Foto: I. L. Hauge

Norges Pelsdyralslag utgir jevnlig handlingsplaner for dyrevelferdstiltak. Dyrevernalliansen har vurdert handlingsplanen deres for perioden 2013-2018. Vi har tatt utgangspunkt i gjeldende lovverk og forskning om dyrevelferd. Hovedkonklusjonen er at handlingsplanen er preget av lite spesifikke tiltak, og vidererfører dagens sterkt problematiske burdrift av pelsdyr.

Målsetningene er ikke strengere enn forskriftskrav

Handlingsplanen er delt inn i 8 punkter. Disse er henholdsvis kompetanse, oppstallingsforhold, relasjon mellom pelsdyr, relasjon mellom dyr og mennesker, ernæring, avlstiltak, helse og produksjonsmiljø. For hvert punkt har Pelsdyralslaget definert målsetting og hvilke virkemidler som skal anvendes for å nå denne målsettingen.

Alle målsetningene omhandler krav som uansett allerede er forskriftsfestet, i forskrift for hold av pelsdyr.

Handlingsplanen prioriterer ikke å temme pelsdyrene

Punkt 6 i handlingsplanen omhandler avlstiltak. Punktet har følgende målsetting: ”Avlsarbeidet skal medvirke til å øke dyras tillit til mennesker, øke sosial toleranse overfor andre dyr og få en høyere terskel for stressreaksjoner. Avlsdyrutvalget skal inkludere fruktbarhet og vektlegge at dyr er frie for arvelige sykdommer og defekter.” Dette samsvarer med tilsvarende målsettinginer i Pelsdyralslagets forrige handlingsplan, for perioden 2008-2012.

Pelsdyralslagets virkemidler for å nå målsettingen er å følge aktuelle forskriftskrav. De skal utarbeide ny avlsplan og nytt kurs for oppdretterne.​ Dyrevernalliansen finner det urovekkende at handlingsplanen er såpass lite ambisiøs. Temming av dyr burde mer enn noen gang ha vært topprioritert i næringen.

Tamhet har vært et krav fra Stortinget for at næringen skal få fortsette, og som næringen ikke har etterlevd. I St. meld. 12 (2002-2003) om dyrehold og dyrevelferd, fikk næringen frist fram til 2013 på å sikre at tamme dyr, med et lynne bedre tilpasset fangenskap. En studie fra Universitetet for miljø- og biovitenskap i 2011 slo fast at bare et mindretall av norske pelsdyr er tamme. Stortingets tiårsfrist som er dermed overskredet.

Pelsdyrs eteadferd er utelatt som tema

I pelsdyrforskriftens § 17 om fôr og vann stilles det krav om at ”det skal tas hensyn til pelsdyrenes artstypiske eteadferd”. Siden rev og mink er rovdyr, innebærer et slikt krav at de skal få mulighet til aktivt matsøk og å få tygge og rive i maten. Som kjent er næringens praksis i dag at pelsdyrene kun får utdelt fôrgrøt i buret, pluss eventuelt et tyggebein. Dette forskriftskravet er dermed generelt ikke etterlevd på farmene. Likevel har Pelsdyralslaget valgt å ikke ha noen målsetting for dette forskriftskravet i sin handlingsplan.

Dyrevernalliansen finner det betenkelig at handlingsplanen ikke setter fokus på hvordan oppdretterne skal kunne etterleve forskriftskravet om artstypisk eteadferd. – Handlingsplaner på glanset papir hjelper lite, når næringen fortsatt nekter å ta tak i problemene, uttaler Dyrevernalliansens fagleder og sivilagronom Marianne Kulø.

  Vis kilder Skjul kilder

Dyrevernalliansen, Vurdering av Norges Pelsdyralslags ”Handlingsplan 2013-2018”, Fagnotat, oktober 2013.

Norges Pelsdyralslag, Handlingsplan 2013-2018: Dyrevelferdstiltak for pelsdyrnæringen i Norge, 2013.

Landbruks- og matdepartementet, Forskrift for hold av pelsdyr, 17. mars 2011.

Hovland, A. L. og Rød, A. S. (UMB), Lynnekartlegging av norske pelsdyr 2011: resultater fra gjennomføring av fôrtesten på rev og pinnetesten på mink, Rapport til Norges Pelsdyralslag, ferdigstilt 29. juni 2012.

St. meld. nr. 12 (2002-2003) Om dyrehold og dyrevelferd, Landbruksdepartementet.

 

 

 

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!