Aviser mot pels

Publisert 10.01.2017

Landets største aviser sier nei til pels. Aftenposten, Finansavisen, Dagbladet, Dagsavisen, Bergens Tidende og Adresseavisen er blant avisene som er kritiske til pelsdyroppdrett.

mink 5 åpen gård Ida Helene Bergersen
Foto: Ida Helene Bergersen

Landets største aviser sier nei til pels. Aftenposten, Finansavisen, Dagbladet, Dagsavisen, Bergens Tidende og Adresseavisen er blant avisene som er kritiske til pelsdyroppdrett.

Siden starten i 2001 har Dyrevernalliansen lagt stor vekt på å nå ut til allmennheten med saklige fakta om pelsdyrenes lidelser. Mye av informasjonen har blitt formidlet via media, og flere store aviser har tatt tydelig standpunkt mot pels. Her kan du se hva landets største aviser mener om pelsdyroppdrett.

Stor enighet om avvikling

De siste årene har store aviser fra ulike steder i landet kritisert pelsdyroppdrett på lederplass. Lederartiklene er viktige signaler til politikerne om at motstanden mot pels må tas på alvor.

Dagsavisen og Dagbladet har lenge vært tydelig mot pels, og dermed bidratt til å påvirke for eksempel Arbeiderpartiet til å programfeste avvikling av pelsdyroppdrett. At aviser som Finansavisen og Aftenposten er kritiske til pels, viser at saken har støtte også på borgerlig side. Dette er noe partier som Høyre og Fremskrittspartiet bør merke seg.

Avisledere mot pelsdyroppdrett

Angående stortingsmeldingen om pels høsten 2016 skriver landets største avis, Aftenposten:

"Konklusjonen må bli at rovdyr i bur ikke lar seg forene med forsvarlig dyrevelferd.

Premissene for regelverket om dyrevelferd er at dyr har naturlige behov som må ivaretas hvis man skal innfri moralske krav. Da blir det umulig å forsvare at nettopp arter som mink og rev skal holdes innesperret i små bur. At næringen produserer luksusartikler ingen strengt tatt trenger, gjør det enda vanskeligere å opprettholde den."

Les hele lederen: Aftenpostens leder angående stortingsmeldingen om pels 2016

Da pelsdyrutvalget gikk inn for å fortsette pelsdyroppdrett i 2014, var Aftenposten også klare på at de ønsker avvikling av pelsdyrindustrien:

"Mandag presenterte et offentlig utvalg sin innstilling om norsk pelsdyrhold. Flertallet vil beholde den utskjelte næringen i Norge. Det vil ikke vi.

Notorisk dårlige livsvilkår for rovdyr som mink og rev må veie tyngre enn hensynet til arbeidsplasser og verdiskaping. Det tilsier et forbud, slik man allerede har i Storbritannia, Nederland, Kroatia og Østerrike."

Les hele lederen: Aftenpostens leder mot pels 2014

Finansavisen foreslår å fjerne pelssubsidiene. På lederplass skriver de:

"Et flertall mot avvikling er innen rekkevidde. [...] Fjerner man statsstøtten, fjerner man det meste av pelsdyrbransjen. [...] Det burde også et flertall i Høyre kunne stemme for."

De er også kritiske til hvordan dyrene holdes i pelsdyrindustrien:

"Dyrevelferden er under enhver kritikk [...] Det er også et berettiget spørsmål om det overhodet er mulig å drive humant med oppdrett av rev og mink når dyrene plasseres i svært små bur."

Dagbladet har flere ganger tatt standpunkt mot pelsdyroppdrett, blant annet før stortingsmeldingen om pels i 2016:

"Stadig nye eksempler på alvorlig skadde dyr viser [...] at en avvikling av bransjen er det eneste fornuftige. Mink og rev er ville rovdyr som aldri kan få sine behov ivaretatt i nettingbur. Det er ikke etisk holdbart å akseptere dyreplageri bare fordi det eksisterer et internasjonalt marked for luksusprodukter."

Les hele lederen: Dagbladets leder før stortingsmeldingen om pels 2016 

Da stortingsmeldingen ble lagt fram, kritiserte Dagbladet regjeringens anbefaling om å la pelsdyrindustrien fortsette:

"Argumentet som brukes for å opprettholde denne omstridte næringen, handler om at det er bedre å drive pelsdyravl i Norge under strenge vilkår enn under elendige forhold i utlandet. I dette leser vi en erkjennelse av at pelsdyrhold er dyreplageri, men at plageriet i Norge er mer akseptabelt enn andre steder. Dette er etikk som halter. [...] En styrt avvikling av pelsdyrnæringen er et bedre forslag enn regjeringens forsøk på kompromiss."

Les hele lederen: Dagbladets leder angående stortingsmeldingen om pels 2016

Allerede i 2014 mente Dagbladet at pelsdyrindustrien ikke fortjente flere sjanser:

"Både veterinærforeninga og veterinærinstituttet er kritiske. Det er grunn til å ha fokus på dyrevelferden i alt husdyrhold, men pelsdyrnæringa er spesiell. Dette er ville dyr, ikke domestiserte dyr, de trives ikke i fangenskap. Oppdrettspels er heller ikke et nødvendig produkt for samfunnet. Pelsene går til rike kinesere og russere, mens kjøttet kastes. Prisen dyrene betaler, er for høy. Landbruksministeren bør sette foten ned. Vi har sett nok."

Les hele lederen: Dagbladets leder mot pels 2014

Dagsavisen kritiserte også stortingsmeldingen om pels i 2016:

"Begrunnelsen for å fortsette å holde rev og mink innesperret i bur kan ikke være at andre land har et svakere regelverk. Pelsdyrnæringens problem er at det er vanskelig å finne veldig gode argumenter for at dette er en viktig næring for Norge, og at den derfor skal videreføres.

Derimot finnes det flere gode argumenter for en styrt avvikling, ikke minst av hensynet til dyrevelferden. Denne bransjen lever på overtid. Debatten på Stortinget bør derfor ikke begrense seg til tiltakene som strekes opp i meldingen, den bør nå ta et steg videre: For en styrt avvikling."

Les hele lederen: Dagsavisens leder angående stortingsmeldingen om pels 2016

Dagsavisen har lenge vært tydelig mot pels, i 2014 skrev de på lederplass:

"Det er på tide at vi kommer ut av denne runddansen som har pågått altfor lenge: Dyrevernere, journalister og andre avslører kritikkverdige forhold, pelsdyrbransjen svarer med at dokumentasjonen er spekulativ og ikke representativ - eller lover bedring. Troverdigheten og tålmodigheten er brukt opp. Pels på mennesker er overflødig. Vi vet hva som skal til: Bransjen bør avvikles."

Les hele lederen: Dagsavisens leder mot pels 2014

Bergens Tidende har landets største opplag utenfor Oslo og ber om regler som forbyr hold av pelsdyr i bur:

"Avl av mink, blårev og sølvrev er ikke det samme som hold av for eksempel kyr, sauer og høns. Kun et mindretall av pelsdyrene er tamme, og da sier det seg selv at det å sperre dem inne i trange bur, ikke er verdig dyrehold. [...] Hvis mangel på subsidier og nye krav fører til at norsk pelsdyrnæring må legges ned, vil det ikke være noe å gråte over."

Les hele lederen: Bergens Tidendes leder mot pels 2014

Adresseavisen er Norges eldste dagsavis og utgis i Trøndelag. Selv om dette er et av landets største pelsfylker, har avisen likevel tatt et modig oppgjør med pelsdyrindustrien. Før stortingsmeldingen i 2016 skrev de:

"Konklusjonen burde være enkel: Det er på høy tid at politikerne avvikler pelsdyroppdrett i Norge. [...] Det er hjerteskjærende å lese om dyr med store skader, men problemene med pelsdyroppdrett er dessverre mer grunnleggende enn avvik og skadde dyr. Mattilsynet mener det er vanskelig å sikre god dyrevelferd hos oppdretterne. [...] Det er ingen grunn til at politikerne skal holde sin beskyttende hånd over pelsdyroppdrett. Vi har mer enn nok kunnskap til å vite at rev og mink ikke får et godt liv i bur. Da hjelper det neppe med endrede lover og strengere reguleringer. Pelsdyrnæringen fortjener ikke flere sjanser."

Les hele lederen: Adresseavisens leder angående stortingsmeldingen om pels 2016

Adresseavisen var like tydelig på sitt standpunkt mot pels i 2014:

"Både Veterinærinstituttet og Den norske veterinærforeningen mener at pelsdyroppdrett ikke er dyrevelferdsmessig forsvarlig. Disse faginstansene må vi lytte til. [...] Produktet pels legitimerer ikke et husdyroppdrett som er så dyrevelferdsmessig utfordrende. [...] Tiden er moden for en avvikling av pelsdyroppdrett i Norge."

Les hele lederen: Adresseavisens leder mot pels 2014

Viktig signal til politikerne

Lederinnleggene mot pels viser at det er bred enighet om at pelsdyrindustrien bør avvikles, og bidrar til å presse politikere til å gå inn for avvikling av pelsdyroppdrett.

Dyrevernalliansen fortsetter å jobbe for at enda flere tar standpunkt mot pels!

"Nei til pelsdyrhold".

Aftenposten på lederplass, 23. oktober 2016.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!