Unisont fra faginstanser: Pelsdyroppdrett må avvikles

Publisert 28.04.2015

Pelsdyrutvalgets rapport har vært på høring, og norske faginstanser kritiserer sterkt utvalgets konklusjon om bærekraftig utvikling.

mink 5 åpen gård Ida Helene Bergersen
Foto: Ida Helene Bergersen

Pelsdyrutvalgets rapport har vært på høring, og norske faginstanser kritiserer sterkt utvalgets konklusjon om bærekraftig utvikling.

Veterinærforeningen, Veterinærinstituttet, Rådet for dyreetikk og Universitetet i Bergen har levert høringssvar til støtte for avvikling av pelsdyrindustrien, og forsterket sin posisjon mot pelsdyrhold. Mattilsynet har også levert et kritisk høringssvar.

Live Kleveland, jurist og informasjonsleder i Dyrevernalliansen mener det er historisk at Mattilsynet nå går så tydelig ut mot pelsdyrnæringen.

– Vi har lenge visst at flere i Mattilsynet mener dyrevelferden i pelsdyrnæringen er for dårlig. Det er fantastisk godt å se at Mattilsynet nå trosser politiske føringer og sier det som det er. 

I desember leverte Pelsdyrutvalget sin utredning om den norske pelsnæringens fremtid. Av ni medlemmer i utvalget, gikk fem for en bærekraftig utvikling av pelsdyroppdrett, tre gikk for en styrt avvikling, og ett medlem ønsket ikke å gi noen konkret anbefaling.

Faginstanser vil avvikle pelsdyroppdrett

Her er hva noen av Norges tyngste faginstanser har konkludert med i sine høringssvar:

Mattilsynet vurderer dagens driftsformer for hold av pelsdyr som dyrevelferdsmessig utfordrende:

"Basert på vår kunnskap om domestisering og dyrs adferdsbehov er det god grunn til å anta at disse dyrenes artstypiske behov ikke blir tilfredsstilt i dagens driftsformer”

Rådet for dyreetikk mener det er umulig å oppnå god dyrevelferd i pelsdyroppdrett:

”Rådet mener, i sum, at det ikke er mulig å gi pelsdyr som holdes i bur et akseptabelt velferdsnivå, selv med de forbedringer og krav som er foreslått i utredningen. Rådet for dyreetikk ønsker derfor en styrt avvikling av alt pelsdyrhold i Norge.”

Veterinærinstituttet har ikke tro på at dyrevelferden i pelsdyroppdrett kan bedres gjennom forskning eller avl:

”Veterinærinstituttet fastholder sitt syn på at de krav regelverket stiller til hold av pelsdyr ikke i rimelig grad sikrer akseptabel dyrevelferd, og at det er høyst usikkert om forskningen som pelsdyrutvalget foreslår iverksatt vil resultere i bedre dyrevelferd på farmene. Rapporten har ikke gitt grunnlag for å endre denne konklusjonen. Veterinærinstituttet er videre bekymret for om det er praktisk mulig å føre godt nok tilsyn og sikre tillitsfulle dyr i de største besetningene. Veterinærinstituttet støtter dermed utvalgets mindretall i at vårt pelsdyrhold bør avvikles.”

Den norske veterinærforening støtter en styrt avvikling av pelsdyroppdrett i Norge:

"(...) Dersom det ikke er omforent vilje til å finne straksløsninger som gir vesentlig bedre forhold for pelsdyrene, bør det legges til rette for en styrt avvikling av dagens pelsdyrhold i Norge."

Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen ønsker avvikling grunnet driftsformen i pelsdyroppdrett:

”Institutt for biologi ser det slik at pelsdyrnæringen er svakt begrunnet, og driftsformen umuliggjør ønsket om å ivareta grunnleggende dyrevernhensyn. Det anbefales derfor styrt avvikling.”

Andre faginstanser- og organisasjoner som har levert kritiske høringssvar er: Naturvernforbundet, Minding Animals, Framtiden i våre hender, Eurogroup for Animals, Fur Free Alliance, Foreningen våre rovdyr, NOAH og Norsk Ornitologisk Forening.

Ingen faglig støtte til pelsnæringen

Norges Pelsdyralslag har i løpet av høringsprosessen iverksatt et intensivt påvirkningsarbeid for å få politikere landet over til å støtte pelsnæringen.

Til tross for at høringsprosessen skal være forbeholdt fagfolk, har Pelsdyralslaget jobbet hardt for å overbevise lokalpolitikere om å undertegne et opprop til støtte for næringen. Av de høringssvarene som støtter pelsnæringen er det derfor et stort flertall som består av små kommuner med pelsfarmer. Andre høringssvar som ønsker en såkalt "bærekraftig utvikling" kommer fra næringen selv.

Justisdepartementet avslår høye erstatningssummer

altJurist Live Kleveland i Dyrevernalliansen er glad for at Justisdepartementet avviser de høye erstatningssummene. Foto: I. L. HaugeI sitt høringssvar har Justis- og beredskapsdepartementet fokusert på Pelsdyrutvalgets påstander om høye erstatningssummer ved en avvikling. I sin utredning beskriver Pelsdyrutvalget at pelsfarmere vil ha krav på skyhøye erstatningssummer, dersom norsk pelsnæring skal avvikles.

Justis- og beredskapsdepartementet gjør det klart at "det skal mye til før det foreligger en erstatningsplikt i slike tilfeller".

Jurist Live Kleveland i Dyrevernalliansen støtter Justis- og beredskapsdepartementets uttalelse:

– Dette støtter hva vi i Dyrevernalliansen har vist til i årevis. Erstatningssummene pelsdyrutvalget viser til er basert på utregningsmetoder som er fulle av feil.

– I realiteten har ikke pelsnæringen krav på erstatning i det hele tatt. Vårt forslag er å heller bruke subsidiene som omstillingsmidler for å hjelpe pelsdyroppdretterne over i annen sysselsetting, forteller Kleveland.

”Rådet mener, i sum, at det ikke er mulig å gi pelsdyr som holdes i bur et akseptabelt velferdsnivå, selv med de forbedringer og krav som er foreslått i utredningen. Rådet for dyreetikk ønsker derfor en styrt avvikling av alt pelsdyrhold i Norge.”

– Rådet for dyreetikk

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!