Krav om løsdrift for ku blir utsatt

Publisert 18.04.2008

Et utvalg nedsatt av Landbruks- og matdepartementet konkluderer med at kravet om løsdrift for kyr kan utsettes fra 2024 til 2034. Vilkårene er blant annet at alle båskyr får komme ut og mosjonere hver dag.

Kyr ønsker å få gå fritt innendørs og ute på beite

Et utvalg nedsatt av Landbruks- og matdepartementet konkluderer med at kravet om løsdrift for kyr kan utsettes fra 2024 til 2034. Vilkårene er blant annet at alle båskyr får komme ut og mosjonere hver dag.

I 2003 vedtok Landbruks- og matdepartementet at alle landets kyr skulle få gå i løsdrift fra 2024. Vinteren 2008 forandret landbruksminister Terje Riis-Johansen (Sp) mening, og nedsatte et arbeidsutvalg for å revurdere løsdriftskravet "i en bredere miljøpolitisk sammenheng".

Miljøvern og økonomi veide tyngre enn dyrevern

Utvalget har vært sammensatt av representanter fra forskningsmiljøer, bondeorganisasjoner og ideelle organisasjoner. Dyrevernorganisasjonene har vært representert av vitenskapelig rådgiver Marianne Kulø fra Dyrevernalliansen.

Når det gjelder miljøpåvirkningene av krav om løsdrift for kyr, mener arbeidsgruppa at utviklingen, uavhengig av løsdriftskrav, går mot økning i besetningsstørrelsen. Dermed vil beitingen uansett blir konsentrert på færre og mindre områder enn tidligere. Men kravet om løsdrift fra 2024 vil kunne framskynde en slik utvikling.

Kostnadene ved løsdriftskravet er i stor grad knyttet til at det er satt en bestemt dato (2024) for når alle kyr skal være i løsdrift. Noen produsenter må enten slutte før de ellers ville ha gjort, eller de må investere før de ellers ville ha gjort. Utvalget konkluderte med at grunnlaget for god dyrevelferd er klart bedre i løsdrift enn i båsfjøs. Likevel mener utvalget at løsdriftskravet har økonomiske og kan ha miljømessige virkninger som gjør det riktig å vurdere endringer i 2024-kravet.

Dyrevernalliansen uenig i at kravet bør utsettes

Dyrevernalliansen mener prinsipielt at det opprinnelige kravet om løsdrift bør opprettholdes. Subsidiært slutter Dyrevernalliansen seg til flertallets konklusjon.

-Løsdrift er viktig for dyrevelferden, og vi mener prinsipielt det er svært uheldig at kravet kan bli utsatt. Heldigvis ble det flertall for krav om at båskyr skal ha krav på daglig mosjon og mulighet til fri bevegelse, sier vitenskapelig rådgiver Marianne Kulø i Dyrevernalliansen.

Flertallet foreslår at løsdriftskravet utsettes fra 2024 til 2034, for fjøs bygd etter 1994. En slik utsettelse skal innebære kompenserende tiltak, for å sikre at dyrevelferden ivaretas. Dette betyr blant annet at beitetida bør forlenges fra åtte til minst 12 eller 16 uker, etter samme geografiske inndeling som beitetilskuddet. Det bør også stilles krav at kyrne får komme ut av båsen, for å få mulighet til mosjon og fri bevegelse hver dag.

  Vis kilder Skjul kilder

Landbruks- og matdepartementet, Dyrevelferdstiltak i storfeholdet i en bredere miljøpolitisk sammenheng, Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av departementet, Innstilling avgitt 16. april 2008.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!