Halal-slakting, kosher-slakting og bedøvelse i Norge

Publisert 12.05.2009

Halalslakting og kosherslakting foregår ofte uten bedøvelse. Etter ny vurdering har EU bestemt at alle nasjonalstatene står fritt til å forby slakting uten bedøvelse. Slakting uten bedøvelse er forbudt i Norge, men sterke grupper kjemper for legalisering.

Kyr i norsk landbruk trenger et goddt rettsvern.

Det er forbudt å slakte dyr uten bedøvelse i Norge. Dette forbudet arbeider Dyrevernalliansen for å opprettholde.

Halalslakting og kosherslakting foregår ofte uten bedøvelse. Etter ny vurdering har EU bestemt at alle nasjonalstatene står fritt til å forby slakting uten bedøvelse. Slakting uten bedøvelse er forbudt i Norge, men sterke grupper kjemper for legalisering.

Halal slakting og kosher slakting - uten bedøvelse

Tradisjonell jødisk (kosher) og muslimsk slakting (halal) innebærer at dyret ikke bedøves før strupen kuttes over.

Slakting uten adekvat bedøvelse regnes som dyreplageri etter norsk rett. Det er forbudt etter dyrevernloven, og Stortinget vedtok i mars 2009 at det fortsatt skal være forbudt etter ny dyrevelferdslov.

Også etter de internasjonale retningslinjene til Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) forutsettes det at dyr for matproduksjon skal bedøves.[1]

Etter rådsdirektiv 93/119/EF kan det gjøres unntak fra krav om bedøvelse av religiøse grunner.[2] Rettslig kan det likevel ikke anses som påkrevd å innføre slike unntak.

EU-parlamentet foreslo 2009 at enkeltland ikke skulle kunne forby slakting uten bedøvelse på eget territorium.[8] Dette ville også omfattet Norge, på grunn av EØS-avtalen. EUs ministerråd gikk etterpå inn for at nasjonalstatene fortsatt skal kunne ha forbud mot slakting uten bedøvelse.

Kutting av strupen på dyr medfører omfattende smerte. Smertereaksjonen er godt forklart i en rapport fra the European Food Safety Authority (EFSA).[3] I rapporten konkluderes det med at alle knivkutt vil påføre dyr smerte, og at det er stor risiko for at mange dyr som slaktes (uten bedøvelse) vil bli påført ekstrem smerte. I tillegg kommer frykt og stress.

Krav fra trossamfunn om slakting uten bedøvelse

Det Mosaiske Trossamfund har på bakgrunn av religiøse tradisjoner ytret ønske om å slakte dyr uten bedøvelse i Norge. Dyrevernalliansen advarer alle politiske partier mot å gå inn for et slikt forslag.

De fleste norske muslimer aksepterer kjøtt fra dyr som er slaktet med bedøvelse, så sant andre religiøse ritualer er fulgt ved slaktingen. Nortura produserer halalkjøtt for muslimer under merkevarenavnet Alfathi, og dyrene blir da bedøvet som ellers på norske slakterier.[9]

Det er rapportert om forekomst av ulovlig, religiøs slakting uten bedøvelse, men omfanget er ukjent.

Halalslakting og kosherslakting i Norge

Slakting ved norske slakterier foregår ved at dyret først bedøves (ved hjelp av gass, strøm eller slagbolt), deretter henges opp etter bakbena og får strupen kuttet over. Kuttet gjør at blodet renner ut av dyrekroppen, og dyret dør. Ifølge jødedommen kan ikke noen former for bedøving aksepteres ved slakting av dyr som skal spises, og Det Mosaiske Trossamfund har på bakgrunn av dette ytret ønske om å slakte dyr uten bedøvelse.

Les også: Halal og kosher: Er slakting uten bedøvelse lov i Norge?

Dyrevernalliansens arbeid

Dyrevernalliansen har engasjert seg sterkt for å beholde det norske forbudet mot slakting uten bedøvelse, som det var debatt om i 2008. Vi har blant annet informert om saken gjennom media, og deltatt med innlegg på dialogseminar med jødiske og muslimske grupper. Vi har også sendt brev med informasjon til alle de politiske partiene i Norge, Det Mosaiske Trossamfund og Likestillingsombudet, sammen med filmopptak som viser slakting uten bedøvelse i Europa og USA.

Vi har arbeider overfor EU gjennom vår internasjonale samarbeidspartner i landbrukssaker, Compassion in World Farming.

Kritiske til halal slakting og kosher slakting

Også andre institusjoner er kritiske til slakting uten bedøvelse:

 • Den Norske Veterinærforening mener at alle dyr som slaktes skal "være bevisstløse i avlivningsøyeblikket for å unngå redsel og unødige smerter når livet avsluttes."[4]
 • Rådet for dyreetikk "vil på det sterkeste advare mot å tillate rituell slakting som innebærer at halsen skjæres over på dyr som er ved full bevissthet. Rådet mener at det er uetisk å sette hensynet til religiøse skikker foran hensynet til dyrs lidelse."[5]
 • Animalia - Fagsenteret for kjøtt mener det ut fra et dyrevelferdsperspektiv er uakseptabelt å tillate slakting uten bedøving. Videre sier de at: "Norske myndigheter har satt seg som mål å være blant de beste i verden på dyrevelferd (...) Det er derfor vanskelig å se for seg at man skal åpne for å tillate en slaktepraksis som er unødig smertefull og stressende for dyr."[6]
 • Vitenskapskomiteen konkluderer med at "På grunn av de alvorlige lidelsene dyr utsettes for i forbindelse med slakting uten bedøvelse, bør husdyr alltid bedøves før de avlives med blodtapping."[7]
  Vis kilder Skjul kilder
 1. OIE, Guidelines for the slaughter of animals for human consuption, 2005.
 2. En del av EØS-avtalen.
 3. EFSA, Welfare aspects of killing and stunning methods, 2004.
 4. Den Norske Veterinærforening, Policynotat om etisk avliving av dyr, 2007.
 5. Rådet for dyreetikk, Rituell slakting, pressemelding, 7. desember 2007.
 6. Artikkel: Animalia - Fagsenteret for kjøtt, Slakting, kultur og religion, Kjøttets tilstand 2007.
 7. Vitenskapskomiteen for mattrygghet, Risikovurdering: slakting av dyr uten bedøvelse, 2008.
 8. Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 6. maj 2009 om forslag til Rådets forordning om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet (KOM(2008)0553 - C6-0451/2008 - 2008/0180(CNS)).
 9. Nortura, Historisk avtale om halal-slakting, 17. september 2008.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!