Tildelinger i 2012

I 2012 fikk Dyrevernfondet inn 11 søknader for til sammen kr 1.600.000,-. Her er oversikt over prosjektene som fikk støtte:

I 2012 fikk Dyrevernfondet inn 11 søknader for til sammen kr 1.600.000,-. Her er oversikt over prosjektene som fikk støtte:

Ulovlig handel med utrydningstruede dyr

Universitetet i Oslo
Forskningsprosjektet handler om ulovlig handel og trafficking med utrydningstruede dyr og deler av dyr. Dette er et stort problem på verdensbasis. Prosjektet ønsker å få kartlagt årsaker og effekter i form av individuell lidelse og artsutryddelse, og undersøke hva som karakteriserer slik ulovlige handel i Norge. En annen problemstilling i prosjektet, er hvilke kategorier personer som er involvert i fangst, trafficking og handel med dyr, og hva slags motiver de har. Prosjektet har mål om å komme fram til forslag til tiltak som kan forhindre slik praksis, og kan derfor være et viktig bidrag i arbeidet for velferden til denne gruppen dyr.

Forsker Ragnhild Sollund ble i 2015 tildelt The Energy Globe Award for dette forskningsprosjektet.

Følgende rapport er publisert:  Sollund, R. and Maher, J., The Illegal Wildlife Trade – A Case Study report on the Illegal Wildlife Trade in the United Kingdom, Norway, Colombia and Brazil, EFFACE, 2015.

Flere artikler er publisert, bl.a. denne: Maher, J. and Sollund, R., "Law enforcement of the illegal wildlife trade: a comparative strengths, weaknesses, opportunities and threats [SWOT] analysis of  the UK and Norway", Journal of Trafficking, Organised Crime and Security 2 (1), 2016.

 

Samfunnets moralske forhold til dyr og dyrevernbevegelsen

Privat søknad fra Simen Mørstad Johansen, Tromsø
Med utgangspunkt i et masteroppgave i sosiologi, skal Mørstad Johansen publisere en kronikk og en vitenskapelig artikkel om det norske samfunnets moralske forhold til dyr. Kronikken har som mål å gi et mer nyansert bilde av denne tematikken til nordmenn flest, i nasjonale media. Den vitenskapelige artikkelen som mål å presentere dette forskningsfeltet for norsk sosiologi, og vise vei for forskningsbehov på feltet. Internasjonalt er slik forskning i rivende utvikling, mens det i Norge foreløpig stort sett er avgrenset til et relativt lite miljø. Artikkelen vil også ta for seg hvordan dyrevernbevegelsen påvirker det moderne utdifferensierte samfunn.

Vold mot dyr og vold mot kvinner

Privat søknad fra Margunn Bjørnholt, Akershus
Forskningsprosjektet har som mål å avdekke eventuelle sammenhenger mellom kvinne- og dyremishandling i Norge, og foreslå eventuelle framtidige forskningsbehov og tiltak. Studier fra andre land har vist at det er en slik sammenheng, og at kvinner unnlater å forlate voldelige forhold på grunn av omsorg for dyr. Samarbeid mellom dyreverninstanser og kvinneorganisasjoner/ krisesentre har vist seg å være aktuelt. I Norge har dette temaet ikke blitt undersøkt tidligere. Prosjektet er et pilotprosjekt. Bjørnholt er for tiden knyttet til Kvinneuniversitetet i Norden. Studien kan få praktisk betydning for bedre oppfølging og hjelp til voldsutsatte familiedyr. Hun ble intervjuet av NRK Dagsrevyen, i forbindelse med at Brennpunkt sendte en dokumentar om temaet høsten 2013.

Følgende rapport er publisert: Bjørnholt, M., Pilotstudie: Kvinnemishandling og dyremishandling, to sider av samme sak?, Rapport, mars 2014.

Bok: Dyrevelferdsloven – dyrs moralske og juridiske status

Inspirator Forlag/ Main Island Production
Bokens forfatter, Rune Ellefsen, mottok i 2010 støtte fra fondet til dette bokprosjektet. Årets tildeling er et supplement til denne støtten, fordi skifte av forlag har vist seg å innebære økt behov for midler. Prosjektet får midler til trykkestøtte, for å sikre at boken utgivelse og distribusjon som papirutgave og e-bok. Boken ble utgitt ved Fritt Forlag i 2013 med tittelen "Med lov til å pine", og er nå også tilgjengelig som e-bok. Ellefsen publiserte en kronikk i Dagbladet 7. oktober 2013.