Tildelinger i 2011

I 2011 fikk Dyrevernfondet inn 14 søknader for til sammen kr 1.791.000,-. Her er oversikt over prosjektene som fikk støtte:

I 2011 fikk Dyrevernfondet inn 14 søknader for til sammen kr 1.791.000,-. Her er oversikt over prosjektene som fikk støtte:

Forbrukervalg av egg

Statens institutt for forbruksforskning
Fra 2012 blir det forbudt med tradisjonelle bur for verpehøner i Norge. Innredete bur blir imidlertid fortsatt å være tillatt. For å kunne vite mer om forbrukernes preferanser i forhold til dyrevelferd ved kjøp av egg eller andre animalske varer i supermarkedet, vil SIFO gjennomføre et eksperiment i supermarkeder. Dette vil bestå av utforming av informasjonsplakat om eggtyper, som kombineres med innhenting og statistisk bearbeiding av salgstall fra supermarkedene som er med i prosjektet. Målet er å undersøke hvordan folk forholder seg til dyrevelferdsproblematikk i kjøpsøyeblikket. Prosjektet har også som mål å kartlegge erfaringer fra andre europeiske land, om endringer i forbrukernes eggtypevalg ved innføring av informasjon om driftsformer på eggpakkene eller i supermarkedet. Prosjektet ble delfinansiert av World Society for the Protection of Animals (WSPA). En kronikk, skrevet i samarbeid med Dyrevernalliansen, er trykket i flere aviser.

Følgende rapport er publisert: Schjøll, A., Borgen, S. O. and Alfnes, F., Consumer preference for animal welfare when buying eggs, Professional report 1, SIFO, 2013.

Kunstig hudmodell for å redusere bruk av forsøksdyr

Universitetet i Tromsø
I dag er det vanlig at smertefulle dyreforsøk utføres når forskere skal undersøke midler til behandling av skadet hud. Studien har som mål å utvikle en modell med  kunstig membranbarriere, som kan brukes for å undersøke opptak av legemidler gjennom huden. Denne kunstige modellen vil dermed kunne være en alternativ metode for en del av disse dyreforsøkene, og dermed bidra til å redusere bruk av forsøksdyr. Studien inngår i en doktorgrad. I 2012 ble en modell fra prosjektet offentliggjort. Hvis dette nye verktøyet tas i bruk for fullt, vil antall dyreforsøk kunne reduseres betraktelig og mange dyreliv kan bli spart. I 2013 fikk prosjektet tildelt 3R-pris fra Norecopa. Stipendiaten i prosjektet disputerer våren 2015.

Historisk studie om bureggproduksjon

Universitetet i Oslo
I gamle dager foregikk norsk eggproduksjon på aller fleste bondegårdene, i form av en liten flokk høner som fikk gå fritt inne og ute. Da landbruket ble industrialisert etter 2. verdenskrig, ble industriell bureggproduksjon innført. Hønene ble plassert i små, nakne nettingbur. Denne driftsformen var blitt utviklet i USA, for å rasjonalisere og effektivisere produksjonen. Studien vil i et kulturanalytisk perspektiv ta for seg introduksjonen og innføringen av denne praksisen med burhøner hos norske eggprodusenter. Datidens debatt om driftsformen vil bli kartlagt. Målet er å forstå de store samfunnsendringene som innføringen av industriell bureggproduksjon var en del av. Studien vil bidra til å belyse hvordan industrialiseringen av husdyrholdet har påvirket relasjonen mellom menneske og husdyr.

Effekt av tilgang på grovfôr for lakterende purker

Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)
I industriell griseproduksjon er det vanlig at grisene stort stort sett kun får kraftfôr, selv om tilgang på grovfôr (f .eks. høy) ville gitt bedre dyrevelferd. Grovfôr gir grisene metthetsfølelse og bedre fordøyelse, og sysselsetter dessuten grisene på en positiv måte. Rundt fødselen vil tilgang på grovfôr kunne gi purka en rekke velferdsmessige fordeler. Grovfôret vil kunne fungere som redebyggingsmateriale og fôrtilskudd. Det kan bidra til at purka tar seg bedre av griseungene, slik at færre griseunger dør. Studien undersøker effekten av fri tilgang på grovfôr til løsgående purker i hele dieperioden.  Det blir sett på dødsårsaker, overlevelse og vektutvikling for griseungene fram til avvenning. Målet er å øke forståelsen for hvordan grovfôr kan bedre dyrevelferden for purka og smågrisene, og dermed bedre praksisen i griseproduksjonen.

Studien inngår i en mastergrad: Ensrud, I. M., Effekter av tilgang på grovfôr som fôrtilskudd til lakterende purker på morsadferd og produksjon, Mastergrad, UMB, 2012.

Arrangering av IVSA kongress

IVSA Norway
International Veterinary Students’ Association (IVSA) arrangerer årlig en kongress. I juli 2012 skal denne kongressen arrangeres av IVSA Norway, som holder til ved Norges Veterinærhøgskole. Temaet for kongressen er blant annet dyrevelferd hos akvatiske og landlevende dyr.

Bokutgivelse: Menneskehetens forbruk og kontroll av dyr

Universitetet i Oslo
Mennesket er i dag i ferd med å forme kloden i en utstrekning som ingen enkelt art har gjort tidligere. Menneskets verdensomspennende maktposisjon lar seg tydelig lese ut fra vårt forhold til og kontroll av dyr. Stadig flere dyr trekkes inn i kulturens sfære, hvor de blir underlagt menneskers ønsker og behov. Denne boken vil ta utgangspunkt i ulike kategorier av dyr, og se nærmere på hvordan dyr tingliggjøres i dagens Norge. Både etiske og politiske aspekter vil bli belyst, med mål om å avdekke konsekvenser for dyrs trivsel og livssituasjon. Boken vil være i form av en tverrfaglig antologi. Boken ble utgitt ved Spartacus Forlag i 2013, med tittelen "Hvem er villest i landet her". En kronikk er publisert av bokens redaktører i Klassekampen 12. juli 2013.