Tildelinger i 2010

I 2010 fikk Dyrevernfondet inn 11 søknader for tilsammen cirka kr. 820.000,-. Her er oversikt over de prosjektene som fikk støtte:

I 2010 fikk Dyrevernfondet inn 11 søknader for tilsammen cirka kr. 820.000,-. Her er oversikt over de prosjektene som fikk støtte:

Naturlig melkefôring av kalver

Veterinærinstituttet i samarbeid med Statens institutt for forbrukerforskning (SIFO) og Universitetet for Miljø- og biovitenskap, Oslo og Akershus
I vanlig melkeproduksjon blir kalven skilt fra kua kort tid etter fødselen. Deretter får kalven råmelk via bøtte eller flaske. Råmelk er viktig fordi den inneholder antistoffer som beskytter mot infeksjoner. På økologiske gårder får kalven gå med mor i hvert fall de første dagene. Da er det erfaringsmessig en utfordring å sikre at kalven får drukket tilstrekkelig råmelk. Undersøkelsen omhandler hvordan kalvens helse blir påvirket hvis den, i tillegg til å få gå med mor, får hjelp til å die eller blir tildelt ekstra råmelk på flaske. Undersøkelsen inngår i et større prosjekt som omhandler naturlig melkefôring av kalv innenfor økologisk husdyrhold. Her kan du leser mer om prosjektet.

Bokutgivelse: Kommentarutgave til dyrevelferdsloven

Privat søknad, Sogn og Fjordane
I 2010 trådte den nye dyrevelferdsloven i kraft. Målet med en kommentarutgave er å gjøre innholdet i dyrevelferdsloven og rettskildene mer tilgjengelige, og dermed øke kunnskapsnivået innen dyrevernrett. Jurist Inger Helen Stenevik og veterinær Cecilie Mejdell forventer at boka skal bidra til at dyr får det vern de er tiltenkt i loven. Tildelingen er et supplement til fjorårets tildeling, ettersom arbeidet har vist seg å være mer omfattende enn forventet. Boka ble utgitt i 2011 ved Universitetsforlaget.

Bokutgivelse: Dyrevelferdsloven, – dyrs moralske og juridiske status

Privat søknad fra Rune Ellefsen, Oslo
I 2010 trådte den nye dyrevelferdsloven i kraft. Denne loven vil ha konsekvenser for dyrs status og livsforhold i Norge. Boken vil omhandle den nye dyrevelferdsloven og teorier og idéer om dyrs rettigheter. Den vil også ta for seg samfunnsforholdenes innvirkning på behandling av dyr, og sosiale bevegelsers arbeid for å hjelpe dyrene. Sosiolog Rune Ellefsens mål med boken er å bidra i samfunnsdebatten med kunnskap om og forståelse for dyrs situasjon i dagens Norge. For at boken skal kunne nå ut til et bredt publikum, vil den ha en populærvitenskapelig formidlingsform. Boken ble utgitt ved Fritt Forlag i 2013, med tittelen "Med lov til å pine".

Kartlegging av kunnskap om implementering av de 3 R’ene i fiskeforsøk

Norecopa, Oslo
Kunnskap om alternativer til bruk av forsøksdyr er viktig for at myndighetene skal nå målet om å redusere antall forsøksdyr. Fisk dominerer statistikken over antallet dyr som brukes i forskning. Kartleggingsprosjektet vil gi en nasjonal oversikt over forskernes kunnskap om og bruk av de tre R’ene (Replacement, Reduction, Refinement) i fiskeforsøk. Innen forskning med fisk er det stort potensiale for å erstatte forsøksdyr med alternativer, bruke færre forsøksdyr i hvert studie, samt forbedre forsøksprosedyrene slik at dyr spares for lidelser. Denne nasjonale oversikten vil være et viktig bidrag i arbeidet med å redusere dyrevelferdsproblemene relatert til fiskeforsøk. Her kan du lese mer om prosjektet.

Følgende rapport er publisert: Eide, D. og Malmstrøm, T., 3R-KART”: Kartlegging av kunnskap om anvendelsen av "de 3 R’ene" (Replacement, Reduction, Refinement) i fiskeforsøk, Rapport, Norecopa, 2012.