Dyrevernfondets utdelingskriterier

Endringer

Dyrevernalliansen kan endre kriteriene for fondet, men ingen endringer skal gis tilbakevirkende kraft. Endringer skal gjøres kjent for givere og mulige søkere på egnet måte.

Informasjon om prosjektet

Dyrevernfondet er basert på donasjoner fra frivillige givere. Dette forutsetter forskningsformidling og prosjektformidling, og søkere som har fått tildelt midler vil bli spurt om å bidra til dette.

Søknadsprosjekter som oppnår støtte vil bli presentert på internett og eventuelt i trykket materiale med prosjekttittel, støtte i kroner, prosjektsammendrag og oppnådde resultater.

Faglig ansvarlig søker forplikter seg til på forespørsel å fremskaffe elektroniske fotografier i minimum 300 dpi som viser forskningen, samt eventuelt portrett, til bruk som nevnt.

Vurderingen

Vurderingen gjøres på bakgrunn av søkerens kvalifikasjoner, søknadens vitenskapelige kvalitet, og dens betydning for dyrs interesser. Dyrevernalliansen forbeholder seg retten til å avslå søknader uten begrunnelse. Dyrevernalliansen kan ved behov utbe søkere nærmere dokumentasjon, og innhente fagfellevurderinger fra eksperter på området.

Spesielle vilkår

Dyrevernalliansen kan stille spesielle og generelle vilkår for utbetaling av støtte, enten fastsatt i kontrakt som må aksepteres av søker ved undertegning, eller i tildelingsbrevet.

For eksempel kan det gis støtte under forutsetning av at prosjektet realiseres eller oppnår delfinansiering fra andre, at det rapporteres underveis, eller støtten kan utbetales i rater på visse vilkår.

Utbetaling av midler

Tildelingen blir effektiv fra godkjenningsdato og utbetales når prosjektet starter opp, inntil 12 måneder etter tildelingen. Søkeren er selv ansvarlig for å informere Dyrevernfondet om når prosjektet starter.

Støtte tildeles normalt for ett år av gangen og utbetales i én enkelt sum. Ved større tildelinger eller tildelinger som går over flere år, kan støtten i stedet utbetales til fastsatte tidspunkter eller ved milepæler.

Søkeren plikter å kontrollere at den utbetalte summen er i samsvar med melding om tildelte midler, og snarest melde fra om eventuelle avvik.

Forandringer underveis i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres i samsvar med søknaden og eventuell kontrakt mellom Dyrevernalliansen og søkeren.

Et prosjekt som er støttet av Dyrevernfondet, kan ikke i vesentlig grad endres, utsettes eller avsluttes i strid med prosjektplanen uten skriftlig tillatelse fra Dyrevernalliansen. Større avvik som skyldes force majeure, sykdom eller lignende skal umidddelbart rapporteres til Dyrevernalliansen.

Søkeren plikter å gi nødvendig assistanse for at et prosjekt som avsluttes uten å være ferdigstilt, kan fullføres av andre dersom Dyrevernalliansen krever det.

Kontroll

Søker plikter å føre løpende regnskap over faktiske kostnader. Regnskapsføringen skal gjøres uten ugrunnet opphold. Av regnskapet skal det tydelig fremgå hvordan midlene fra Dyrevernfondet er benyttet.

Dyrevernalliansen og ekstern revisor oppnevnt av Dyrevernalliansen har til enhver tid innsynsrett i regnskapet for å kunne kontrollere at de tildelte midlene blir benyttet i overensstemmelse med søknaden og eventuelle andre vilkår stilt ved tildeling.

Sluttrapport

Alle søkere som oppnår støtte, skal levere Dyrevernalliansen en rapport senest 3 måneder etter at prosjektet er avsluttet. Rapporten skal beskrive prosjektets mål, metoder, resultater og konklusjon. Dyrevernalliansen skal også ha tilsendt prosjektets sluttrapport så snart denne er ferdigstilt.

Det skal samtidig gis en oversikt over hvordan midlene fra Dyrevernfondet ble benyttet i henhold til budsjettet i søknaden.

Det skal fremgå av sluttrapporten om de faktiske kostnadene er lavere enn tildelte midler.

Publisering

Søkeren har publiseringsplikt, og skal herunder sørge for at resultatene blir gjort kjent for Dyrevernalliansen og i relevante miljøer i Norge.

I alle publikasjoner av prosjektet, muntlige og skriftlige, skal det redegjøres for de etiske kravene som ble stilt og oppfylt.

Ved publisering av resultatene skal det opplyses om at prosjektet er (del-)finansiert av Dyrevernalliansens forskningsfond – Dyrevernfondet (engelsk: Norwegian Animal Protection Alliance). Dyrevernalliansen skal ha tilsendt kopi av publikasjonen.

Etter at søkeren ikke lenger arbeider aktivt med å få resultatene publisert, vil resultatene bli omtalt i Dyrevernfondets informasjon. Dyrevernalliansen har da rett til å benytte resultatene til organisasjonens arbeid. Dyrevernalliansen kan når som helst kreve dokumentasjon på at søkeren arbeider for å oppnå publisering.

Tilbakeføring av utdelte midler

Søkeren er ansvarlig for at korrekt kontonummer oppgis, og må om nødvendig erstatte utbetalte midler hvis feil kontonummer er oppgitt.

Ubrukte midler skal tilbakebetales straks.

Utbetalt støtte kan kreves tilbakeført dersom søkeren ikke oppfyller utdelingskriterier, rapporteringskrav eller eventuelle spesielle vilkår for utdeling av støtten. Dette gjelder også alle typer forsinkelser som Dyrevernfondet ikke har gitt skriftlig tillatelse til.

Tilbakeføringen kan kreves med umiddelbar virkning. Rente fra innkrevingsdato påløper tilsvarende Norges Banks styringsrente på tilbakebetalingstidspunktet.

Jurisdiksjon og verneting

Prinsippene for tildeling av støtte fra Dyrevernfondet skal tolkes i samsvar med norsk rett. Eventuelle tvister skal avgjøres ved Oslo tingrett.