Dyrevernfondets søknadskriterier

Søknadstyper

Utdeling kan skje i form av:

  • Prosjektstøtte (forskerprosjekt, brukerstyrt prosjekt, forprosjekt el.),
  • Institusjonsstøtte (innkjøp av vitenskapelig utstyr el.),
  • Personlig stipend (mastergrad, doktorgrad, postdoktorgradsprosjekt, gjesteforsker, skriving av bok eller rapport, el.)
  • Annen støtte.

Ved tildeling til prosjekter ved universiteter eller høyskoler vil institusjonen være mottaker, og midlene øremerkes det aktuelle prosjektet. Ved tildeling til en person uten institusjonstilknytning vil midlene bli å regne som stipend. Dyrevernalliansen påtar seg ikke arbeidsgiveransvar.

Krav til søknadens utforming

Søknaden skal inneholde følgende punkter:

Søkerens navn, kontaktinformasjon og kontonummer.

Det skal gjøres klart om den formelle søkeren er en enkeltperson eller institusjon/bedrift.

Hvis søkeren er en institusjon/bedrift, skal vedkommende institusjon/bedrift bekrefte at søknaden er godkjent for innsending.

Det skal oppgis kontonummer for innbetaling av eventuell støtte.

Veiledning og samarbeidspartnere

Institusjonstilhøringhet, eventuelle veiledere og samarbeidspartnere skal oppgis med kontaktinformasjon og forklaring av rolle.

Prosjektets tittel og mål

Prosjektets tittel skal oppgis. Hovedmål og delmål skal beskrives.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelsen må inneholde problemstilling, teoretisk perspektiv, oversikt over litteratur/kunnskap som skal benyttes, og oversikt over tilgjengelig kunnskap på området.

Det må redegjøres for valg av metode, og etiske problemstillinger som metodebruken kan reise. Metodebruk som involverer dyr eller produkter fra dyr må beskrives spesielt nøye (se Etiske krav under).

Det må inkluderes en vurdering av hvilke vanskeligheter som kan oppstå og hvordan disse vil bli forhindret eller minimalisert.

Publisering

Det må forklares hvordan resultatene kan eller skal brukes, enten i forbindelse med videre forskning, utredning eller utvikling, eller i det praktiske liv.

Det skal nevnes hvordan resultatene er planlagt publisert, og hvordan de dyreetiske hensynene som er tatt, skal presenteres i publikasjonene.

Budsjett og fremdriftsplan

Det må utarbeides en fremdriftsplan med hovedaktiviteter og milepæler.

Det skal utarbeides en kostnadsplan med oversikt over hovedposter for perioden prosjektet varer.

Finansiering

Det skal opplyses om det er oppnådd annen finansiering, og fra hvilke finansieringskilder. Det skal også opplyses om hvorvidt det er søkt om finansiering fra andre kilder, og hvilke dette er.

Vedlegg

Det skal vedlegges CV med kopi av vitnemål fra faglig ansvarlig søker og eventuelle prosjektmedarbeidere, samt eventuelle anbefalinger.

Det skal vedlegges nødvendige tillatelser fra Datatilsynet, Mattilsynet el.

Alle vedlegg til søknaden må sendes inn samtidig med søknaden.

Underskrift

Ved undertegning av søknaden aksepterer søkeren betingelsene slik de er beskrevet i dette dokumentet og de publiserte tildelingskriteriene.

Etiske krav

Det skal redegjøres for de etiske spørsmålene som prosjektet reiser, og hvordan disse tenkes løst. Relevante punkter i følgende etiske retningslinjer skal oppfylles

Forskningsrådets krav: Søknadene skal oppfylle de til enhver tid gjeldende forskningsetiske retningslinjer.

Dyrevernalliansens krav: Det kan ikke gis støtte til prosjekter som i metode eller resultat er i strid med fondets prinsipper eller Dyrevernalliansens prinsipper eller målsettinger. Les mer: Dyrevernalliansens prinsipper

Av dette følger blant annet at det ikke kan gis støtte til:

  • Prosjekter som kan medføre død, smerte, frykt eller stress for dyr utover hva som følger av deres vanlige liv. Dette gjelder selv om målet med prosjektet er å forhindre eller redusere slike lidelser.

  • Vev, celler eller produkter fra dyr, med mindre det kan dokumenteres at kilden er dyr som ikke har blitt drettet opp for å produsere dette og heller ikke har blitt påført annet enn lett ubehag ved uttak.

Det kan likevel gis støtte til prosjekter som involverer bruk som nevnt i overstående punkter, forutsatt at det godtgjøres at konsekvensene vil oppstå uavhengig av prosjektet.

Det kan også i spesielle tilfeller gis støtte til prosjekter som involverer bruk som nevnt i overstående punkter, dersom det er til klar fordel for individet som benyttes. I slike tilfeller skal hensynet til dyrets velferd gå foran vitenskapens og samfunnets interesser. Søknaden skal inneholde en grundig vurdering av risikoer og belastninger som kan forutsees, og disse må sammenliknes med påregnelige fordeler for dyrene som deltar.

Miljøkrav: I søknaden må det gjøres rede for om prosjektet kan ha noen konsekvenser for det ytre miljø, og i så fall hvilke. Hvis negative konsekvenser kan forventes, må det redegjøres for om og eventuelt hvordan disse planlegges redusert eller forhindret.