Hva er retningslinjene for Dyrevernalliansens oppføringer?

Publisert 10.02.2011

Her finner du retningslinjene for Dyrevernalliansens liste over kosmetikk som ikke er testet på dyr.

Her finner du retningslinjene for Dyrevernalliansens liste over kosmetikk som ikke er testet på dyr.

Etter vedtektene har Dyrevernalliansen til formål å fremme dyrs interesser, blant annet overfor næringslivet. Et annet viktig formål er å øke tilgangen til informasjon om dyremishandling overfor publikum. Som en konsekvens av disse vedtektsfestede forpliktelsene arbeider Dyrevernalliansen mot dyreforsøk i kosmetikken, og for at publikum skal få mulighet til å velge kosmetikk basert på kunnskap om hvorvidt selskapet benytter dyreforsøk eller ikke.

Dyrevernalliansen administrerer to lister vedrørende dyreforsøk i kosmetikken:

 • Liste over kosmetikk som ikke er testet på dyr: Selskaper og/eller merkenavn som vi må anta ikke tester kosmetikk på dyr - verken ingredienser, under produksjon eller ferdige produkter. Informasjonen er basert på informasjon fra selskapene selv og/eller oppføring på tilsvarende lister hos anerkjente internasjonale/utenlandske dyrevernorganisasjoner.
 • Liste over kosmetikk som er testet på dyr: Selskaper og/eller merkenavn som vi må gå ut fra at tester kosmetikk på dyr basert på informasjon fra dem selv og/eller manglende eller utilstrekkelig svar på gjentatte henvendelser, eller oppføring på tilsvarende lister hos anerkjente utenlandske/internasjonale dyrevernorganisasjoner.

Dyrevernalliansens retningslinjer for listene er basert på en avveining mellom hensynet til forbrukernes behov for en praktisk anvendelig oversikt, og målsettingen om at flest mulig aktører i næringslivet skal legge vekt på dyreetikk.

Informasjonen er enten basert på anerkjente lister utarbeidet av internasjonale og skandinaviske dyrevernorganisasjoner, eller på skriftlige bekreftelser som produsentene har gitt til Dyrevernalliansen eller fremsatt i egen, offisielle informasjon.

Dyrevernalliansen forbeholder seg retten til å avgjøre hvilke produsenter som skal inkluderes på listene, basert på informasjon om hvilke retningslinjer vedkommende har i forhold til dyreforsøk. Dyrevernalliansen mottar ikke godtgjørelser i bytte for gunstig plassering eller å bli holdt utenfor listene. Dyrevernalliansen tar ikke til følge press med det formål å oppnå gunstig plassering eller bli holdt utenfor listene.

Hva kreves for å bli oppført på listen over produkter som ikke er testet på dyr?

For å bli oppført på listen over kosmetikk[1] som ikke er fremstilt ved bruk av dyreforsøk[2], krever vi at selskapet[3]:

 1. Bekrefter skriftlig at de senest fra og med datoen da bekreftelsen gis (sluttdatoen) ikke utfører dyreforsøk[4] for kosmetiske formål[5] herunder:
  a) Ikke tester ferdige produkter eller ingredienser[6] på dyr, eller benytter dyreforsøk i produksjonsprosessen
  b) Ikke gir andre i oppdrag å utføre slike dyreforsøk for seg
  c) Ikke kjøper ferdige produkter eller ingredienser fra en produsent[7] eller leverandør[8] som etter sluttdatoen har utført slike dyreforsøk eller gitt andre i oppdrag å utføre slike dyreforsøk for seg.
  d) Ved kjøp av ferdige produkter forsikrer seg om at leverandøren/produsenten av disse oppfyller kravene i punkt 1 a–c.

  eller
   
 2. Er oppført på en tilsvarende liste over kosmetikk som ikke er testet på dyr, utarbeidet av en eller flere av følgende utenlandske eller internasjonale dyrevernorganisasjoner:
 • BUAV (British Union for the Abolishion of Animal Experiments)
 • Peta (People for the Ethical Treatment of Animals)

Nærmere om kravene som Dyrevernalliansens kilder stiller til bekreftelse

De ulike organisasjonene stiller litt forskjellige krav til produsentene på sine lister. Felles er at de krever en skriftlig bekreftelse på at produsentene ikke tester ferdige produkter eller ingredienser på dyr, eller benytter dyreforsøk i produksjonsprosessen.

BUAV har et sett med vilkår (The Humane Cosmetics Standard) som går ut over hva Dyrevernalliansen krever. Peta aksepterer derimot produsenter som gjennomfører dyreforsøk som kreves av lov. Dyrevernalliansens krav bygger på The Humane Cosmetics standard, men krever for eksempel ikke ekstern revisjon, og heller ikke dokumentasjon fra flere enn selskapet som tilbyr kosmetikken under eget navn, produsenten av det ferdige produktet (hvis dette er en annen enn selskapet) og første ledd leverandører/produsenter.

Av hensyn til forbrukerne oppgir Dyrevernalliansen kilde til alle selskapene som er oppført på listen.

Nærmere om kravene som Dyrevernalliansen stiller til bekreftelse

 • Dyrevernalliansen aksepterer selskaper eller merkenavn som oppfyller våre vilkår (se punkt 1), selv om eieren er et morselskap som benytter dyreforsøk i andre sammenhenger.
 • Enkeltstående produkter/produktserier som ikke er testet på dyr aksepteres ikke hvis selskapet tester andre kosmetikkprodukter på dyr.
 • Selskaper som ikke tester noen kosmetikkprodukter på dyr aksepteres, selv om de benytter dyreforsøk i produksjon av andre varetyper.
 • Selskaper som bekrefter at de kun oppfyller lovbestemte krav aksepteres ikke.

Ansvar

Oppføring på listen innebærer ikke at Dyrevernalliansen på noen måte går god for selskapet eller produktene. Dyrevernalliansen oppdaterer listen jevnlig, men tar forbehold om feil, for eksempel som følge av endrede forhold, eller uriktige eller utilstrekkelige opplysninger fra andre parter.

Oppføringen innebærer ingen form for binding mellom Dyrevernalliansen og selskapene, og oppførte selskaper støtter ikke nødvendigvis Dyrevernalliansens målsetting eller prinsipper.

Definisjoner

 1. Kosmetikk: Definert i direktiv 93/35, som fastslår: ”A ‘cosmetic product’ shall mean any substance or preparation intended to be placed in contact with the various external parts of the human body (epidermis, hair system, nails, lips and external genital organs) or with teeth and the mucous membranes of the oral cavity with a view to exclusively or mainly to cleaning them, perfuming them, changing their appearance and/or correcting body odours and/or protecting them or keeping them in good condition.”
 2. Dyreforsøk: Eksperiment som definert i direktiv 86/609 (”any use of an animal for experimental or scientific purposes which may cause pain, suffering, distress or lasting harm...”
 3. Selskapet: Juridisk person som selger kosmetikk under eget navn.
 4. Sluttdatoen: En dato som produsenten selv fastsetter. Etter denne datoen må ikke produsenten, dens leverandører eller forhandlere utføre dyreforsøk eller gi andre i oppdrag å utføre det for seg, verken på ferdige produkter, råvarer eller ingredienser. Sluttdatoen må være bestemt og felles for hele produsentens produktutvalg, nå og i fremtiden.
 5. Dyreforsøk for kosmetiske formål: 1) Dyreforsøk hos en leverandør/produsent for ingredienser/råvarer til bruk i kosmetikk (uavhengig av om det kosmetiske produktet er til bruk for selskapet eller en tredjeparts) 2) Dyreforsøk hos en leverandør/produsent av ingredienser/råvarer hvor testingen ikke ble utført spesielt til bruk i kosmetikk, men hvor ingrediensen i praksis brukes mer i kosmetikk enn ellers (50% eller mer brukt).
 6. Ingrediens: En enkelt substans eller blanding av substanser, system eller del planlagt brukt i kosmetikk, som angitt i produktets innholdsfortegnelse.
 7. Produsent: En part som produserer ferdige produkter, råverer eller ingredienser på vegne av selskapet.
 8. Leverandør: En produsent eller forhandler som direkte, gjennom en agent eller en tredjepart forsyner selskapet med en ingrediens, råvare eller et ferdig produkt som selges under selskapets navn.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!