Time 2

Hvem er dyra?

Hvem er gårdsdyra? I denne timen blir vi nærmere kjent med de mest sentrale dyra i norsk landbruk og havbruk.

Hvem er dyra?

Hvem er gårdsdyra? I denne timen blir vi nærmere kjent med de mest sentrale dyra i norsk landbruk og havbruk.

I time 2 er målet å lære elevene at produksjonsdyr stammer fra ville dyr, og at elevene skal bli mer kjent med hvert av dyra. For å ha det bra trenger dyra, slik som oss, å få utløp for sine naturlige behov nedarvet fra sine ville slektninger. 

Gjennom å lære om produksjonsdyras forfedre og liv i naturen får elevene kunnskap om de medfødte behovene deres. 

Powerpoint
Powerpointen viser bilder av dyra, med tilhørende lydspor. Manuset til lydsporet er i notatdelen av powerpointprogrammet, slik at læreren kan følge lydsporet eller selv fortelle om bildene.

Video
Her er presentasjonen av time 2 om gårdsdyra tilrettelagt som film med lydspor. Læreren kan stoppe filmen ved spørsmålene underveis, for å invitere til refleksjon og samtale med elevene.

Aktivitetsark –  Quiz 1. og 2. trinn
Arket har seks påstander. Elevene skal sette ring rundt det dyret som påstanden passer til.

Aktivitetsark – Quiz 3. og 4.trinn
Arket har ni spørsmål. Elevene skal velge det svaralternativet de tror er riktig.

Lærerveiledning

Relevante mål i læreplanen:

Naturfag

"Fagets egenart:
Naturfag er et allmenndannende fag. Det betyr at faget skal gi elevene kunnskaper og ferdigheter som folk flest trenger for å kunne delta aktivt i samfunnet, for å kunne forstå samspillet i naturen og bidra til å ta vare på kloden vår. Målet med opplæringen i naturfag er at elevene får holdninger og kunnskaper som bidrar til å forstå naturvitenskaplig informasjon, til å ta bevisste og gjennomtenkte valg for eget liv og med tanke på å ta vare på jorda vår på en bærekraftig måte. Det er også viktig at naturvitenskapens produkter, prosesser og samfunnsmessige betydning blir tydeliggjort i opplæringen. Gjennom å velge eksempler fra elevenes hverdag kan faget gjøres mer relevant.

Mangfold i naturen
-samtale om og sammenligne livssyklusen til noen plante- og dyrearter

Norsk

Muntlig kommunikasjon
-lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige tekster
-samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon
-følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål

Skriftlig kommunikasjon
-lese tekster av ulike typer på bokmål og nynorsk med sammenheng og forståelse
-finne informasjon ved å kombinere ord og illustrasjon i tekster på skjerm og papir

Lydfiler som ekstramateriell:

Høne advarer om rovdyrfare 
Høyreklikk for å laste ned lydfilen til maskinen din.

Høne klukker til kyllingene sine
Høyreklikk for å laste ned lydfilen til maskinen din.