Time 1

Hvor kommer maten fra?

Hvor stammer matens råvarer fra? I denne timen lærer vi om matens opprinnelse.

Hvor kommer maten fra?

Hvor stammer matens råvarer fra? I denne timen lærer vi om matens opprinnelse.

I time 1 er målet å å øke elevenes bevissthet om hvor maten kommer fra. Elevene får forståelse for at mat kommer fra dyreriket og fra planteriket, og vegetarbegrepet blir introdusert.

I dag bor de fleste familier i by eller tettsted, og kjøper mat i butikken. Dermed har ikke nødvendigvis barna særlig kunnskap om hvor maten vi spiser stammer fra. Mange barn har ikke møtt så mange levende dyr, og har heller ikke vært på gård.

Powerpoint
Powerpointen viser bilder av dyr og mat, med tilhørende lydspor. Manuset til lydsporet er i notatdelen av powerpointprogrammet, slik at læreren kan følge lydsporet eller selv fortelle om bildene.

Video
Her er presentasjonen av time 1 om matens opprinnelse tilrettelagt som film med lydspor. Læreren kan stoppe filmen ved spørsmålene underveis, for å invitere til refleksjon og samtale med elevene.

altHer på aktivitetsark 2 har eleven tegnet forskjellige matvarer.

Aktivitetsark 1
Oppgaven går ut på å skille mat fra dyreriket og mat fra planteriket. Elevene skal skille mellom mat fra dyre- og planteriket, ved å sette rød eller grønn ring rundt matvarene.

Aktivitetsark 2
Forside: Oppgaven består av illustrasjoner av matretter og dyr. Eleven skal sette strek fra matrettetn til dyret/dyrene matretten stammer fra.
Bakside: Her kan eleven selv skrive ned eller tegne mat som kommer fra planter eller dyr.

Forside til aktivitetsark-hefte
Forsiden kan fargelegges og tegnes på.

Lærerveiledning

Relevante mål i læreplanen:

Naturfag

Om fagets egenart:
Naturfag er et allmenndannende fag. Det betyr at faget skal gi elevene kunnskaper og ferdigheter som folk flest trenger for å kunne delta aktivt i samfunnet, for å kunne forstå samspillet i naturen og bidra til å ta vare på kloden vår. Målet med opplæringen i naturfag er at elevene får holdninger og kunnskaper som bidrar til å forstå naturvitenskaplig informasjon, til å ta bevisste og gjennomtenkte valg for eget liv og med tanke på å ta vare på jorda vår på en bærekraftig måte. Det er også viktig at naturvitenskapens produkter, prosesser og samfunnsmessige betydning blir tydeliggjort i opplæringen. Gjennom å velge eksempler fra elevenes hverdag kan faget gjøres mer relevant.

Norsk

Muntlig kommunikasjon
- lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige tekster
- bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger
- samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon
- følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål

Skriftlig kommunikasjon
- lese tekster av ulike typer på bokmål og nynorsk med sammenheng og forståelse
- finne informasjon ved å kombinere ord og illustrasjon i tekster på skjerm og papir

Mat og helse

Om fagets formål:
Faget mat og helse skal som allmenndannande fag medverke til at elevane får innsikt i og evne til å velje og reflektere kritisk rundt mat og måltid, slik at dei får kunnskap til å møte livet praktisk, sosialt og personleg. Som skapande fag skal mat og helse gi rom for eksperimentering og utvikling av kritisk skjønn knytt til mat og måltid. På den måten kan det inspirere elevane til å bruke kompetansen sin utanfor skulen og seinare i livet. Som praktisk fag skal opplæringa i mat og helse stimulere elevane til å lage mat og skape arbeidsglede og gode arbeidsvanar, og til å bli medvitne forbrukarar, slik at dei kan ta ansvar for mat og måltid, både i heim og fritid og i arbeidsliv og samfunnsliv. Opplæringa i faget skal medverke til ein medviten og helsefremjande livsstil.

Mat og forbruk
Hovudområdet mat og forbruk handlar om å bli kjend med ulike matvarer, varemerking og produksjon, og om mennesket som kritisk og ansvarleg forbrukar. Det skal leggjast vekt på å utvikle ferdigheiter og motivasjon, slik at ein kan velje ein livsstil som tek omsyn til menneske og miljø. 

- fortelle om en utvaldt råvare og hvordan den inngår i matvaresystemet, fra produksjon til forbruk