Læreplanen

Dette læremateriellet er tilpasset læreplanen for småtrinnet. Her er en oversikt over kunnskapsmålene som nås når alle de tre skoletimene benyttes.

Dette læremateriellet er tilpasset læreplanen for småtrinnet. Her er en oversikt over kunnskapsmålene som nås når alle de tre skoletimene benyttes.

Naturfag

Fagets egenart:
Naturfag er et allmenndannende fag. Det betyr at faget skal gi elevene kunnskaper og ferdigheter som folk flest trenger for å kunne delta aktivt i samfunnet, for å kunne forstå samspillet i naturen og bidra til å ta vare på kloden vår. Målet med opplæringen i naturfag er at elevene får holdninger og kunnskaper som bidrar til å forstå naturvitenskaplig informasjon, til å ta bevisste og gjennomtenkte valg for eget liv og med tanke på å ta vare på jorda vår på en bærekraftig måte. Det er også viktig at naturvitenskapens produkter, prosesser og samfunnsmessige betydning blir tydeliggjort i opplæringen. Gjennom å velge eksempler fra elevenes hverdag kan faget gjøres mer relevant.

Mangfold i naturen 
-  samtale om og sammenligne livssyklusen til noen plante- og dyrearter
-  fortelle om dyr i nærområdet, diskutere dyrevelferd og skille mellom meninger
-  beskrive hva som kan gjøres for å ta vare på naturen i nærområdet, og argumentere for omsorgsfull framferd i naturen

Mat og helse

Om fagets formål:
Faget mat og helse skal som allmenndannande fag medverke til at elevane får innsikt i og evne til å velje og reflektere kritisk rundt mat og måltid, slik at dei får kunnskap til å møte livet praktisk, sosialt og personleg. Som skapande fag skal mat og helse gi rom for eksperimentering og utvikling av kritisk skjønn knytt til mat og måltid. På den måten kan det inspirere elevane til å bruke kompetansen sin utanfor skulen og seinare i livet. Som praktisk fag skal opplæringa i mat og helse stimulere elevane til å lage mat og skape arbeidsglede og gode arbeidsvanar, og til å bli medvitne forbrukarar, slik at dei kan ta ansvar for mat og måltid, både i heim og fritid og i arbeidsliv og samfunnsliv. Opplæringa i faget skal medverke til ein medviten og helsefremjande livsstil.

Mat og livsstil
-  lage trygg mat

Mat og forbruk
Hovudområdet mat og forbruk handlar om å bli kjend med ulike matvarer, varemerking og produksjon, og om mennesket som kritisk og ansvarleg forbrukar. Det skal leggjast vekt på å utvikle ferdigheiter og motivasjon, slik at ein kan velje ein livsstil som tek omsyn til menneske og miljø. 

-  forstå enkel merking av varer
-  fortelle om en utvaldt råvare og hvordan den inngår i matvaresystemet, fra produksjon til forbruk

Samfunnsfag

Fagets egenart:
Samfunnsfaget skal styrkje føresetnadene elevar og vaksne deltakarar har for å vere aktive og demokratiske samfunnsborgarar. Gjennom kunnskap om kultur og mangfald i fortid og notid skal faget medverke til å utvikle respekt og forståing for at ulike menneske lever ulike liv. Fordi samfunnet er stadig i endring, er det ei viktig oppgåve for faget å gje motivasjon til å tileigne seg ny kunnskap og livslang læring. Omtalen av føremålet i læreplanen bidreg til å setje faget og kompetansemåla inn i ein større samanheng.

Samfunnskunnskap
-  drøfte oppfatningar av rettferd og likeverd
-  gje døme på korleis menneske meiner ulikt, at møte mellom ulike menneske kan vere både gjevande og konfliktfylte, og samtale om empati og menneskeverd

Forskerspiren
- formulere spørsmål om samfunnsfaglege tema, reflektere og delta i fagsamtalar om dei


KRLE

Filosofi og etikk 
Hovedområdet filosofi og etikk omfatter filosofisk tenkemåte og etisk refleksjon. Noen sentrale filosofer inngår, og grunnleggende livsspørsmål, moralske verdivalg og etiske begrunnelser står sentralt. Området omfatter også holdninger og aktuelle etiske problemstillinger i barns og unges liv, i lokalsamfunnet og i den globale verden.

-  føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier

Norsk

Fagets egenart:
Norskfaget er både et dannelsesfag og et ferdighetsfag. Det betyr at faget skal gi elevene kunnskaper og ferdigheter som skal styrke deres språklige trygghet og identitet, og ruste dem til å delta aktivt i kultur og samfunnsliv.

Muntlig kommunikasjon
-  lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige tekster
-  bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger
-  samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon
-  følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål

Skriftlig kommunikasjon
-  lese tekster av ulike typer på bokmål og nynorsk med sammenheng og forståelse
-  finne informasjon ved å kombinere ord og illustrasjon i tekster på skjerm og papir
- lese, reflektere over og samtale om egne og andres tekster
- skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift og bruke tastatur i egen skriving
- lage tekster som kombinerer ord, lyd og bilde, med og uten digitale verktøy