Fortsatt mange dyreforsøk

Publisert 07.06.2007

Årsrapporten til Forsøksdyrutvalget for 2006 viser at antallet forsøksdyr har økt fra året før. Antallet smertefulle dyreforsøk er fremdeles høyt, men ventes å gå ned på grunn av innsats fra Dyrevernalliansen.

Norge bruker over én million forsøksdyr i året

Årsrapporten til Forsøksdyrutvalget for 2006 viser at antallet forsøksdyr har økt fra året før. Antallet smertefulle dyreforsøk er fremdeles høyt, men ventes å gå ned på grunn av innsats fra Dyrevernalliansen.

Forsøksdyrutvalget er et statlig organ som skal kontrollere bruken av dyreforsøk i Norge. Det er 63 forsøksdyravdelinger i Norge.

Flere ville dyr i dyreforsøk

I 2006 ble 116.371 ville dyr brukt i dyreforsøk. Dette er en økning på 73% i forhold til tilsvarende tall året før. Samtidig er rapporteringen av antall dyr mangelfull. De egentlige tallene er derfor trolig høyere. Dyrevernalliansen har i flere år kritisert den omfattende bruken av ville dyr i forsøk, og blant annet politianmeldt ulovlige feltforsøk.

Dyreforsøk som medfører sterk eller vedvarende smerte

I motsetning til flere andre land mangler Norge en dekkende definisjon på smertevoldende dyreforsøk. Etter Forsøksdyrutvalgets praksis må dyrene påføres vedvarende eller betydelig smerte for at forsøket skal regnes som smertevoldende, og dermed behandles etter spesielle regler. Antallet smertevoldende dyreforsøk ligger nokså stabilt på rundt 6.000 dyr i året. Fra 2007 er antallet ventet å gå ned, fordi Dyrevernalliansen tidligere i år fikk medhold fra Mattilsynet i at et vanlig, svært smertefullt dyreforsøk skal forbys. Dyreforsøket, som går ut på å teste algegifter i skjell på dyr, ble opprinnelig tillatt av Forsøksdyrutvalget.

Dårlig kontroll med dyreforsøk

Både Dyrevernalliansen og Forsøksdyrutvalget har gjentatte ganger påpekt at kontrollen med dyreforsøk er for dårlig i Norge. En viktig grunn til dette er at Forsøksdyrutvalget, som skal gjennomføre kontrollen, er så underbemannet at det ikke er i stand til å utføre oppgavene sine.

I et vedlegg til årsrapporten for 2006 skriver Forsøksdyrutvalget selv:

"Bemanningen i Forsøksdyrutvalget/sekretariatet har likevel ikke vært tilstrekkelig for å gjennomføre de pålagte oppgaver som utvalget er satt til å gjennomføre. Blant annet er cirka halvparten av forsøksdyravdelingene i Norge ikke fulgt opp med hensyn til godkjenningsstatus."

I et vedlegg til årsrapporten for 2005 skriver Forsøksdyrutvalget:

"...personellressursene i sekretariatet fortsatt er i sterkt misforhold til den arbeidsbyrde som utvalget er pålagt (...) Virksomheter som universiteter, sykehus og oppdrettsnæringen kan lett bli påført stor skade hvis ikke opplegget for forsøksdyrforvaltningen styrkes betydelig."

I 2005 skrev Forsøksdyrutvalget i et brev til Mattilsynet:

" ...anser Forsøksdyrutvalget som underbemannet og derfor ikke i stand til å gjennomføre sine oppgaver med nødvendig faglig begrunnelse."

Dyrevernalliansen tok opp Forsøksdyrutvalgets ressurssituasjon med statssekretær Ola T. Heggem i Landbruks- og matdepartementet i februar 2007.

Forsøksdyr regnes ikke med i statistikken

Forsøksdyrutvalgets offisielle statistikk viser at det ble brukt 724.093 forsøksdyr i Norge i 2006. Det reelle tallet er på nesten tre millioner dyr. Årsaken er at 2,2 millioner dyr ikke regnes med, selv om de ble benyttet til forskning. Disse dyrene omfattes ikke av Norges snevre definisjon på forsøksdyr, og har derfor heller ikke krav på vern etter forsøksdyrforskriften eller kontroll av Forsøksdyrutvalget.

Dyrevernalliansens arbeid i Forsøksdyrutvalget

Dyrevernallliansen representerer dyrevernorganisasjonene i Forsøksdyrutvalget.

- Arbeidet er tungt og vanskelig, men det føles fantastisk å klare og redde dyr fra dyreforsøk, sier vitenskapelig rådgiver Anton Krag i Dyrevernalliansen.

I 2006 ble for første gang en forsøksdyravdeling stengt av hensyn til dyrene. Dyrevernalliansen hadde arbeidet i flere år med saken.

Andre prioriterte temaer har vært bedre oversikt over dyr som benyttes til dyreforsøk, og erstatning av forsøksdyr med alternative metoder.

- Det er en skandale at Forsøksdyrutvalget ikke har fått tilført tilstrekkelige midler til å gjøre jobben sin, sier juridisk rådgiver Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

Det er et offentlig ansvar å sørge for at kontrollen med dyreforsøk er effektiv, og at alternative metoder til dyreforsøk blir fremmet i takt med utviklingen. Dyrevernalliansen vil derfor fortsette arbeidet for vitenskap uten lidelser.

Vitenskapelig rådgiver Anton Krag forteller mer om dyreforsøk i Dagbladet.

  Vis kilder Skjul kilder

- Forsøksdyrutvalget, Årsrapport 2006.
- Forsøksdyrutvalget, Om Forsøksdyrutvalgets årsrapport for 2006, ref. s-2006/50939, brev til Mattilsynets hovedkontor, 31. mai 2007.
- Forsøksdyrutvalget, Forsøksdyrutvalgets policy ved smertevoldende dyreforsøk, 11. desember 2002.
- Forsøksdyrutvalget, Vedr. fratredelse av medlem i Forsøksdyrutvalget, brev til Mattilsynet 23. desember 2005.
- Forsøksdyrutvalget, Kommentarer til årsrapport 2005, 31. mai 2006.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!