EUs program for kjemikalietesting kan kreve ti millioner forsøksdyr

Publisert 22.07.2003

I 1998 forpliktet EU seg til å revurdere sin politikk og forskning rundt kjemikalier. Årsaken var stigende uro over miljø- og helsekonsekvenser. EU ønsker å teste giftigheten av over 100.000 kjente kjemikalier som benyttes i industri og handelsliv.

EUs program for kjemikalietesting kan kreve ti millioner forsøksdyr

Kanin i standard bur på forsøksdyravdeling.

I 1998 forpliktet EU seg til å revurdere sin politikk og forskning rundt kjemikalier. Årsaken var stigende uro over miljø- og helsekonsekvenser. EU ønsker å teste giftigheten av over 100.000 kjente kjemikalier som benyttes i industri og handelsliv.

Dyrevernalliansen og andre organisasjoner over hele Europa frykter at kjemikalietestingen skal medføre omfattende dyreplageri gjennom smertefulle dyreforsøk.

Dyreforsøkene

Det anslås at testingen vil kreve cirka ti millioner forsøksdyr. Dyreforsøk med kjemikalier kan gjennomføres på flere måter, blant annet ved at:

 • Kjemikalium pumpes direkte inn i dyrets mage ved tvangsfôring eller sprøyte.
 • Kjemikalium smøres på dyrets hud, vanligvis på ryggen som først barberes.
 • Kjemikalium inhaleres av dyret i gasskammer eller med maske over snuten.

Dyrearter som kan benyttes i dyreforsøkene er mus, rotte, kanin, hund, katt, fisk og marsvin.

Enkelte dyreforsøk tester akutt giftighet. Målet er da å finne ut skade/dødelighet ved én bestemt dose av stoffet.

Akutte giftighetstester kan medføre grusomme lidelser for forsøksdyrene, som sterke magesmerter, diaré, blødninger fra kroppsåpninger, lamhet etc.

Andre forsøk har som mål å vise skadevirkningene av gjentatt eller langvarig eksponering for stoffet. Mus, rotter, kaniner, marsvin, katt, hund og fisk utsettes da for forgiftning over lang tid, gjerne gjennom hele livsløpet.

Slike dyreforsøk medfører langvarige smerter og lidelser, som muskelsvakhet, organskader, svulster, etc.

Forsøksdyr i giftighetstesting utsettes også ofte for ubehagelig fastspenning og prøvetaking, og stressende adferdsforsøk.

Dyrevernorganisasjonene kritiske

Dyrevernorganisasjoner over hele Europa er kritiske til kjemikalietestingsprogrammet. Dyrevernerne støtter krav fra miljø- og forbrukerorganisasjoner om strengere kjemikalielovgivning, om rett til utfyllende produktinformasjon, og om testing av kjemikalier. Organisasjoner som arbeider for dyrevern er likevel mot å fastsette vilkårlige tidsfrister for gjennomføringen av testene. Også Dyrevernalliansen er mot testing som involverer smertefulle dyreforsøk, og krever:

 • Bare nødvendige dyreforsøk bør gjennomføres. Effekten av unormal bruk av et produkt behøver ikke testes.
 • Industrien, som hittil har beholdt sine dyreforsøk som forretningshemmeligheter, bør tvinges til å publisere resultatene. Slik unngås dobbel testing.
 • Ethvert dyreforsøk som allerede er gjennomført, bør gjennomgås og registreres slik at myndighetene får oversikt over hvilken informasjon som allerede finnes. Alle nye resultater bør registreres, også de som gir negativt resultat.
 • Føre vàr-prinsippet bør benyttes: Stoffer som allerede er påvist å gi negative helse- eller miljøeffekter, eller som sannsynligvis har det, bør forbys eller reguleres strengt. Kjemikalieprogrammet dreier seg om kommersielle produkter, ikke medisiner. Redusert bruk får derfor ingen negative konsekvenser for menneskelig helse.
 • Industrien og myndighetene i hvert enkelt land bør samarbeide økonomisk og vitenskapelig om utviklingen av flere alternative metoder til dyreforsøk. Utviklingsarbeidet er dyrt og tidkrevende. Det bør utarbeides en strategi med klare mål og tidsfrister, for å oppfylle behovet for kunnskap om kjemikalier. Myndighetene, EU og OECD bør samarbeide om fortgang i byråkratiske prosesser for godkjenning av alternative metoder.
 • Like kjemikalier bør testes som gruppe, ikke individuelt. Dette vil redusere antall dyreforsøk drastisk.
 • Hvis dyreforsøk likevel gjennomføres: Full åpenhet om hvert enkelt forsøk i forkant av gjennomføringen. Sanksjoner ved gjennomføring av unødvendige dyreforsøk eller forsøk i strid med gjeldende dyrevernlovgivning. Bruk av alternative testmetoder først for å skaffe så mye informasjon som mulig uten dyreforsøk.

Alternativer til dyreforsøk

Eksempler på alternative metoder til dyreforsøk i kjemikalietesting, er testing in vitro (i reagensglass) og datamodeller. Eksempler:

 • Cellekulturer fra kroppsvev kan vise effekten av kjemikalier på forskjellige organsystemer i menneskekroppen. Stabile cellekulturer har blitt produsert blant annet for nyrer, reproduktive organer og nerve- og immunsystem. Cellekulturer kan vise for eksempel akutt forgiftning eller effekten av gjentatt forgiftning.
 • SAR (structure –activity relationship analyses) benytter datamaskiner til å forutsi biologisk respons på kjemikalier, basert på kjemikalienes molekylstruktur, vekt etc. Benyttes i kombinasjon med for eksempel cellekulturer.
 • Bruk av laverestående organismer, for eksempel alger.

Norge ønsker flere dyreforsøk enn EU

I brev til EU går Norge mot EUs forslag om at dyreforsøk kun skal benyttes som siste utvei. Miljøverndepartementet skriver i brevet at dette kan lede til ”beslutninger basert på begrensede data”. Norge foreslår å utvide adgangen til bruk av dyreforsøk.

  Vis kilder Skjul kilder

- Miljøverndepartementet, Comments from Norway on the REACH Regulation, Consultation documents Volume I, II, VI and VIII, udatert.
- British Union for the Abolishion of Vivisection (BUAV) OG People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), Stop EU chemical tests, http://www.StopEUchemicalTests.com/index3.html
- EU, White Paper – Strategy for a Future Chemicals Policy, http://europa.eu.int/comm/environment/chemicals/whitepaper.htm
- EU, Chemicals, http://europa.eu.int/comm/environment/chemicals/index.htm

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!