Etisk kritikk av dyreforsøk

Publisert 02.07.2004

Dyreforsøk har i lang tid vært et etisk tema. Nå har Den nasjonale forsøksetiske komité for teknologi og naturvitenskap (NENT) vurdert Norges bruk av dyreforsøk. NENT har kommet med en generell uttalelse om bruk av forsøksdyr i Norge. Den retter kritikk mot lovverket og forvaltningsordningen på flere punkter.

Dyreforsøk til testing av skjell er påklaget

Dyreforsøk har i lang tid vært et etisk tema. Nå har Den nasjonale forsøksetiske komité for teknologi og naturvitenskap (NENT) vurdert Norges bruk av dyreforsøk. NENT har kommet med en generell uttalelse om bruk av forsøksdyr i Norge. Den retter kritikk mot lovverket og forvaltningsordningen på flere punkter.

Dyrevernalliansen er tilfreds med at også NENT nå kritiserer forhold vi i flere år har arbeidet for å endre.

1) NENTs kritikk av forhold rundt norske dyreforsøk

Forvaltning og lovverk

 • Nære samarbeidsforhold mellom ulike aktører kan reise tvil om habiliteten til offentlige forvaltningsorganer for dyreforsøk (Forsøksdyrutvalget sentralt og de ansvarshavende lokalt).
 • Forsøksdyrutvalget mangler kompetanse innen statistikk. Statistikk er viktig for å avgjøre antall dyr som er strengt nødvendige for et dyreforsøk.
 • Lekfolk er ikke representert i Forsøksdyrutvalget.
 • Ressursene til Forsøksdyrutvalget er for lave, og står ikke i forhold til intensjonen i forskrift om forsøk med dyr.

Etikk

 • Det foregår ingen vurdering av forsøkenes ”nytteverdi” for samfunnet.
 • Forsøksdyrutvalget har ingen eksperter på etikk.

Oversikt over dyreforsøk

 • Det foregår dyreforsøk som ikke er underlagt rapporteringsplikt, for eksempel avlivning av dyr for uttak av organer som brukes i eksperimenter.

Dyreforsøk på ville dyr

 • Ville dyr som brukes i dyreforsøk har dårligere vern enn laboratoriedyr.

Dyreforsøk i undervisning

 • Det er ikke nøye nok vurdert om bruk av forsøksdyr i undervisningsøyemed er nødvendig.

 2) NENTs råd om endringer

Forvaltning og lovverk

 • Økt åpenhet og offentlighet rundt bruk av dyreforsøk.
 • Forvaltningssystemet med lokale ansvarshavende bør vurderes på nytt.
 • Forsøksdyrutvalget må sikres tilstrekkelige ressurser for at oppgaver og tilsyn kan bli utført på en tilfredsstillende måte.

Etikk

 • Etisk regnskap bør tas i bruk ved vurdering av dyreforsøk.
 • Det bør opprettes egne etiske komitéer uavhengig av Forsøksdyrutvalget.

Dyreforsøk på fisk

 • Dyreforsøk på fisk bør standardiseres og forbedres, slik at færre individer går med.
  Forsøksdyrutvalget bør arbeide mer aktivt for å redusere det store antall fisk i dyreforsøk.

Alternativer til dyreforsøk

 • Forskning for å fremme alternativer til dyreforsøk må prioriteres nasjonalt.

Oversikt over dyreforsøk

 • Rapporteringssystemet for dyreforsøk bør endres for å gi riktigere bilde av situasjonen.

Dyreforsøk på ville dyr

 • Viltloven bør samordnes med dyrevernloven.

Dyreforsøk i undervisning

 • Det må overveies nøye om bruk av dyr til undervisning i biomedisinske disipliner er nødvendig. Norsk utdanning bør harmoniseres med praksis i andre land.

Dyrevernalliansen har i lengre tid arbeidet for endringer av forvaltningsordningen for dyreforsøk. Vi har også arbeidet for økt åpenhet rundt dyreforsøk, og mer fullstendig rapportering av de dyreforsøkene som gjennomføres. At NENT nå støtter disse kravene, er en klar oppfordring til myndighetene!

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!