Regnskogsakvarium i Kristiansand utsatt

Publisert 15.10.2008

Det planlagte regnskogsakvariet i Kristiansand har mistet opsjon på tomt, og prosjektet må derfor utsettes på ubestemt tid. Dyrevernalliansen innstiller derfor kampanjen mot akvariet inntil videre. Takk til alle som deltok!

Amazonasdelfiner er kjent for å mistrives i fangenskap.

Amazonasdelfiner er aktuell til det planlagte akvariet. Amazonasdelfiner er kjent for å mistrives i fangenskap.

Foto: Trujillo/Kendall/WDCS

Det planlagte regnskogsakvariet i Kristiansand har mistet opsjon på tomt, og prosjektet må derfor utsettes på ubestemt tid. Dyrevernalliansen innstiller derfor kampanjen mot akvariet inntil videre. Takk til alle som deltok!

Det planlagte akvariumet i Kristiansand går under arbeidstittelen "Regnskogsakvariet". Investorene har tidligere fastslått at de planlegger å åpne anlegget i 2010.[1]

Selv om det ikke er endelig bestemt hvilke dyrearter det skal søkes om fremvisningstillatelse til, bekreftet initiativtagerne våren 2008 ovenfor Dyrevernalliansen at det kan være aktuelt med en ferskvannsdelfinart - Amazonasdelfin eller Boto (Inia geoffrensis).

Akvariet utsatt

Akvariet har hatt tilbud om en tomt like ved Dyreparken. Tomten eies av Kristiansand Næringsselskap, som er heleid av Kristiansand kommune. I september 2008, etter flere ukers kampanje fra Dyrevernalliansen, ble det klart at akvariet hadde mistet tilbudet om tomten. I følge Kristiansand Næringsselskap skyldtes dette at initiativtagerne ikke hadde klart å skaffe finansiering.

Dyrevernalliansen har sendt brev til både investorer og kommunen om saken. I ukene før opsjonen på tomten utløp startet vi en epost-kampanje der ordføreren i Kristiansand kommune ble bedt om å sørge for at kommunens tomt ikke ble brukt til formålet.

Vi samarbeidet med den internasjonale organisasjonen Whale and Dolphin Conservation Society, som også startet en epost-kampanje mot akvariet, og sørget for at saken ble belyst av BBC Wildlife Magazine.

Dyrevernalliansen underrettet også miljøvernorganisasjonene om planene, og både Regnskogfondet og WWF protesterte mot planene om å stille ut utrydningstruede dyr.

Amazonasdelfiner i naturen

Amazonasdelfiner lever, som navnet tilsier, hovedsakelig i deler av Amazonas vassdraget. Det er nå sannsynligvis bare tre delfinarter igjen som lever utelukkende i ferskvann (Baiji - Lipotes vexillifer - ble nylig erklært utryddet). Amazonasdelfinen er den største ferskvannsdelfinen, med en lengde på 2-2,5 meter og en vekt på 100-150 kilo. Kroppen og hodet er meget fleksible, noe som gjør det lettere for dyrene å jakte blant vannsplanter og i oversvømte regnskogsområder.[2]  Amazonasdelfinen bruker ekkolokalisering (også kalt biosonar) for å oppdage byttedyr i elvens grumsete vann. Dyrene er meget aktive og beveger seg over store områder på leting etter sesongbetonte matkilder. Særlig hannene kan være svært aggressive mot andre delfiner, spesielt i parringstiden.

Amazonasdelfiner i fangenskap

Amazonasdelfiner er notorisk vanskelige å holde i fangenskap: Overlevelsesstatistikk viser at den gjennomsnittlige levealderen i fangenskap er vesentlig lavere enn i naturen. I naturen kan Amazonasdelfinen leve i over 30 år,mens de fleste innfangede individer døde innen få år.[4,5]

Siden 60-tallet er over hundre Amazonasdelfiner fanget i naturen for utstilling i akvarier.[6]  I dag er det bare 5-6 individer som lever i fangenskap.[7]  Etterspørsel fra akvarier har dermed vært en medvirkende årsak til Inia geoffrensis' status som "sårbar" på IUCNs internasjonale rødliste.[8]

Ettersom Amazonasdelfiner har vanskelig for å formere seg i akvarier, bidrar ikke individer i fangenskap til å sikre artens overlevelse i naturen.

Delfiner i fangenskap

Rådet for dyreetikk, som er oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet, frarådet allerede i 1995 hold av delfiner i akvarier. Rådet viser til at det ikke er lett å tilfredsstille delfiners adferdsmessige behov i fangenskap, noe som medfører blant annet høy dødelighet og reproduksjonsproblemer. [3] 

Delfiners adferd i kunstige bassenger er begrenset sammenlignet med adferden de viser i sitt rette element. Dermed har fangede Amazonasdelfiner liten vitenskapelig verdi for forskere som arbeider for å bevare arten.

Utstilling av delfiner i kunstige omgivelser gir dessuten publikum et feilaktig bilde av dyrenes levesett og adferd. Flere studier blant besøkende i delfinarier og akvarier bekrefter at informasjonsverdien av å utstille levende hvaler og delfiner er minimal.[10]  Det er heller ikke sannsynliggjort at delfinarier bidrar til å øke publikums forståelse for artbevaring eller respekt for ville dyr.

Useriøst prosjekt

Dyrevernalliansen er svært bekymret for at truede vannlevende pattedyr vurderes som fremvisningsobjekter - først og fremst av hensyn til dyrenes velferd, men også av hensyn til artens overlevelse i naturen.

Siden det planlagte Regnskogsakvariet vurderer å fremvise Amazonasdelfiner, stiller Dyrevernalliansen spørsmål ved seriøsiteten til prosjektet med hensyn til dyrevern og artsvern.

Akvariet har så langt ikke lagt frem konkrete planer om hvilke andre arter de ønsker seg. Amazonasdelfinen er imidlertid ikke den eneste regnskogsarten som kan ha problemer med å tilpasse seg et liv i fangenskap. Dyrevernalliansen mener at den planlagte regnskogsakvariet fremstår som så useriøst at det bør hindres i å starte opp.

Dyrevernalliansen innstilte kampanjen mot akvariet da det ble klart at det ikke får kjøpe den planlagte tomten. Vi vil følge saken og fortsette kampanjen hvis planene blir aktualisert igjen.

  Vis kilder Skjul kilder
  1. Fædrelandsvennen, Bygger unikt akvarium, 27. november 2007.
  2. Dallas Morning News, dolphin exhibit opposed, 20. april 1997.  http://www.dallasnews.com/in-the-news-nf/dfw117.htm
  3. Rådet for dyreetikk, Uttalelse om delfiner i fangenskap, 1995. http://org.umb.no/etikkutvalget.
  4. Caldwell, M.C. et al., Inia goeffrensis in captivity in the United States. In “Biology and conservation of the river dolphins".  W.F. Perrin et al., IUCN Species Survival Commission, Occasional Paper No 5 pp 35-41, 1989.
  5. NOAA, Technical Report of the Fishery Bulletin Cetaceans of Venezuela: Their Distribution and Conservation Status (Technical Report NMFS 151), 2001. http://spo.nwr.noaa.gov/tr151.pdf
  6. American Cetacean Society, Fact sheet on Boto, 2004. http://www.acsonline.org/factpack/boto/boto.pdf
  7. Bebej, R. and P. Myers. 2006. "Inia geoffrensis" (On-line), Animal Diversity Web. April 11, 2008 ahttp://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/accounts/information/Inia_geoffrensis.html
  8. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), http://cms.iucn.org/
  9. Reeves, R.R. et al., Dolphins, Whales and Porpoises: 2002-1010 Conservation Action Plan for the World’s Cetaceans. IUCN/SSC Cetacean Specialist Group. IUCN. Gland, 2003.
  10. Casamitjana, J, Aquatic Zoos: a critical study of UK public aquaria in the year 2004, Captive Animals’ Protection Society, 2004.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!