Dyrevelferd inn i ny reindriftslov

Publisert 29.05.2007

Næringskomiteen har fulgt opp innspill fra Dyrevernalliansen om å innta dyrevelferd i formålsbestemmelsen til ny reindriftslov.

reinsdyr trekker beiter

Næringskomiteen har fulgt opp innspill fra Dyrevernalliansen om å innta dyrevelferd i formålsbestemmelsen til ny reindriftslov.

Regjeringens forslag til ny reindriftslov inneholdt ingen henvisninger til dyrevelferd. Næringskomiteen, som har behandlet saken, foreslår å innta dyrevelferd i formålsbestemmelsen.

Næringskomiteen skriver:

"Komiteen viser til at lovforslaget ikke inneholder henvisninger til dyrevelferd, og støtter innspill fra Dyrevernalliansen under høringen om at dette bør poengteres også i reindriftsloven. På denne bakgrunn foreslås det at en tilleggsformulering tas inn i § 1, som et nytt fjerde ledd. Komiteen fremmer følgende forslag:

§ 1 nytt fjerde ledd skal lyde:
Både i og utenfor det samiske reinbeiteområdet skal loven bidra til å sikre forsvarlig dyrevelferd for tamrein."

Med næringskomiteens forslag kan den nye reindriftsloven bli et virkemiddel for å hindre de beryktede sultkatastrofene blant tamrein, som oppstår fordi reineierne har for mange dyr i forhold til beitegrunnlaget.

  Vis kilder Skjul kilder

Innst. O. nr. 72 (2006-2007) Innstilling fra næringskomiteen om lov om reindrift (reindriftsloven).

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!