Fang og slipp fortsatt forbudt

Publisert 04.02.2008

Sportsfiske der fisken fanges, settes ut og fanges igjen, skal fortsatt være forbudt i Norge. Høsten 2007 tillot Direktoratet for naturforvaltning fang og slipp i Namsenvassdraget. Dyrevernalliansen appelerte til Miljøverndepartementet, som grep inn og opprettholdt forbudet.

fisk fang og slipp

Sportsfiske der fisken fanges, settes ut og fanges igjen, skal fortsatt være forbudt i Norge. Høsten 2007 tillot Direktoratet for naturforvaltning fang og slipp i Namsenvassdraget. Dyrevernalliansen appelerte til Miljøverndepartementet, som grep inn og opprettholdt forbudet.

Overfiske er et problem i mange land, også i Norge. Grunneiere ønsker naturlig nok å kunne tjene mest mulig på fiske. Økt utnyttelse av truede vassdrag er begrunnelsen for såkalt "fang og slipp", altså sportsfiske der fanget fisk skal slippes ut igjen.

Tillot fang og slipp

Økt utnyttelse av truede vassdrag er begrunnelsen for såkalt "fang og slipp", altså sportsfiske der fanget fisk skal slippes ut igjen.

Høsten 2007 gikk Direktoratet for naturforvaltning til det uvanlige skritt å tillate såkalt "fang og slipp" i Namsenvassdraget, på tross av at både Stortinget og Mattilsynet har forutsatt at det skal være forbudt.

Støtte til fisken

"Fang og slipp" er sterkt kritisert både av etiske og vitenskapelige grunner. Så sent som i 2003 la Stortinget til grunn at metoden skal være forbudt i Norge. Årsaken var hensynet til velferd for fisken.

Rådet for dyreetikk, som er nedsatt av Landbruksdepartementet og Fiskeridepartementet for å gi råd til myndighetene om dyrevelferd, vurderte "fang og slipp" i 1998 og konkluderte:

"Dersom fiskebestanden er for liten til å tåle beskatning, er alternativet etter Rådets syn å ikke fiske. Rådet for dyreetikk vil på denne bakgrunn fraråde at "fang og slipp" blir innført som forvaltningstiltak i Norge."

Fisk føler smerte og frykt

Av forskere som Direktoratet støtter seg til, hevdes det at fisken overlever "fang og slipp", og at dette er en begrunnelse for å tillate det. Overlevelse er imidlertid et dårlig mål på velferd! Både fisk og andre dyr kan lide sterkt før de omkommer. Død som mål på trivsel er derfor forlatt i forbindelse med vurdering av dyrevelferd.

Bred internasjonal forskning viser at fisk føler smerte, frykt og ubehag. At enkelte nekter å akseptere dette, kan kanskje ha å gjøre med fiskens manglende "Bambi-faktor". Den mangler ansiktsutrykk og stemme, og lever i et annet element enn oss.

Norsk dyrevernlov legger til grunn at fisk ikke skal forskjellsbehandles i forhold til andre dyr med smertefølelse. Skal fang og slipp tillates på fisk, er derfor et relevant spørsmål om det også burde være tillatt å skyte hjort med bedøvelspil og slippe den løs igjen - for rekreasjonens skyld.

Miljøverndepartementet griper inn

Dyrevernalliansen sendte informasjon til Fiskeridepartementet og Miljøverndepartementet om saken, og ba miljøvernminister Eirik Solheim gripe inn og opprettholde forbudet mot fang og slipp.

I februar 2008 kom glad-meldingen: Miljøverndepartementet besluttet at fang og slipp fortsatt skal være forbudt i Norge i hvert fall et år frem i tid, og derfor ikke kan benyttes i Namsenvassdraget fra sommeren. I følge Miljøverndepartementet er det hensynet til dyrevelferden for fisken som har vært det avgjørende hensynet.

- Dette forkludrer opplegget til DN og Fylkesmannen i forbindelse med innføring av nye fiskeregler, uttaler fiskeforvalter Anton Rikstad til Namdalsavisa.

I stedet for å fange fiskene og sette dem ut igjen gang på gang, må det nå innføres strengere restriksjoner for fiske i Namsenvassdraget. Dette vil sannsynligvis også bli konsekvensen i andre vassdrag der "fang og slipp" ellers ville ha blitt vurdert.

Dyrevernalliansen vil følge saken videre.

  Vis kilder Skjul kilder

Direktoratet for naturforvaltning, Retningslinjer for regulering av fisket etter anadrome laksefisk for perioden 2008-2012, 11. oktober 2007. Arkivkode: 07/13154 ART-FF-SJ

Innst.S.nr.226 (2002-2003) Innstilling fra næringskomiteen om dyrehold og dyrevelferd.

Rådet for dyreetikk, Sportsfiske "fang og slipp", 1998.

Forsker Eva Thorstad (NINA) til Adresseavisen 19. oktober 2007.

Sohlberg, S., Mejdell, C., Ranheim, B. og Søli, N.E., Oppfatter fisk smerte, frykt og ubehag? En litteraturgjennomgang. Norsk veterinærtidsskrift, nr. 6/2004.

Børresen, B., Fisk og følelser, i "Dyreetikk" (red. Andreas Føllesdal), Fagbokforlaget, 2000.

Malmo, E., Får ikke slippe ut laksen, Namdalsavisa 1. februar 2008.

Lorentsen, H., Miljøverndepartementet, Bruk av gjenutsetting i de kommende reguleringene i laksefisket, brev til Direktoratet for naturforvaltning, 28. januar 2008.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!