Vold mot dyr kan forebygges

Publisert 07.10.2016

Vold mot dyr og familievold har en sammenheng, viser en ny rapport fra Dyrevernalliansen. I familier hvor dyr ikke har det godt, finnes det ofte også barn eller voksne som heller ikke har det bra.

alvorlig hund
Foto: Dollar Photo Club

Vold mot dyr og familievold har en sammenheng, viser en ny rapport fra Dyrevernalliansen. I familier hvor dyr ikke har det godt, finnes det ofte også barn eller voksne som heller ikke har det bra.

Mange studier viser en sammenheng mellom vold mot dyr og mennesker. Dyrevernalliansen har undersøkt den påståtte sammenhengen i en ny rapport, for å forstå bedre hvordan volden kan forhindres.

Vold avler vold 

Rapporten viser at i familier der man finner vold mot dyr, er det overhyppighet av andre voldsformer. Det er også bred empirisk støtte for at det eksisterer en sammenheng mellom barns vold mot dyr og voldskriminalitet mot mennesker i voksen alder.

Dette betyr at hvis barn mishandler dyr, kan det være grunn til å undersøke om barnet utsettes for vold i hjemmet, enten som vitne eller som offer. Hvis det er tilfeller med partnervold, er det grunn til å ta inn over seg at dyremishandling kan være en del av bildet. Dyr kan også bli brukt som pressmiddel mot offeret for å komme tilbake til overgriper, og barn kan ha vært vitne til mishandling av familiedyr.

Etatene må samarbeide mer

altKlikk her for å laste ned voldsrapporten som pdfVoldsutsatte mennesker og dyr kan få hjelp hvis etater og organisasjoner innen barnevern, psykiatri, krisesenter og Mattilsynet blir klar over sammenhengen og flinkere til å samarbeide og utveksle opplysninger.  

Kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, Live Kleveland krever økt samarbeid mellom etater.

– Det at relevante hjelpeetater begynner å snakke sammen, kan faktisk stoppe vold og redde liv.

Før ny dyrevelferdslov ble vedtatt i 2009, arbeidet Dyrevernalliansen for å få kriminalisert vold mot dyr. Samtidig argumenterte vi for å oppheve taushetsplikten for helse- og omsorgsarbeidere, slik at disse skulle kunne melde fra til Mattilsynet eller politi ved mistanke om alvorlig dyremishandling. I dag bestemmer dyrevelferdsloven § 14 a at det er forbudt “å utøve vold mot dyr”. Lov om helsepersonell § 23 nr. 5 gir fastlege, hjemmesykepleie og andre helsearbeidere rett til å varsle Mattilsynet eller politiet om dyremishandling.

– At vold mot dyr er kriminalisert og kan varsles, er dessverre ikke nok. Samfunnet må bidra til å forebygge og oppdage volden, sier Kleveland.

Rapporten sendes ut til krisesentre, barnevern og andre deler av hjelpeapparatet med oppfordring om å bli observant på dyremishandling, og søke samarbeid med Mattilsynet.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!